BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości
An Attempt of Bibliometric Analysis of the Publications from the 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments - Experiences of the Past and Challenges of the Future
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 170-182, tab., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Analiza bibliometryczna, Piśmiennictwo naukowe, Marketing, Metody bibliometryczne
Bibliometric analysis, Scientific literature, Marketing, Bibliometric methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu katedr marketingu, handlu i konsumpcji w Toruniu w 2014 r. Składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje uwagę na istocie bibliometrii, jej znaczeniu w działalności naukowej i komunikowaniu wyników badań. Część druga prezentuje rezultaty własnej kwerendy i analizy dorobku publikacyjnego Zjazdu przy wykorzystaniu podstawowych przekrojów bibliometrii (kraj pochodzenia autora publikacji, język i forma publikacji). Analizowany materiał objął zbiór 195 artykułów, w których cytowano łącznie 3164 prac autorów polskich (49,8%) i zagranicznych (50,2%). "Współczynnik wpływu"- "impact factor " publikacji ze zjazdów wcześniejszych ukształtował się na poziomie znikomym - 0,6%. Prezentowana analiza ma charakter wstępny i ograniczony. Za zasadne można uznać podjęcie szerokich, pogłębionych badań bibliometrycznych publikacji z zakresu marketingu w Polsce i stworzenie wskaźnika wpływu marketingu ( literatury marketingowej) na inne dziedziny i dyscypliny nauki. Punktem wyjścia winno być stworzenie uzgodnionego zestawu czasopism z zakresu marketingu, rynku, handlu i konsumpcji, których pozycja i "efektywność" w znaczeniu bibliometrii jest szczególnie ważna i znacząca. Byłoby to zarazem swoistą odpowiedzią środowiska na "wyzwania przyszłości" - wyzwania akcentowane w drugiej części tytułu jubileuszowego, 25. Zjazdu katedr w Toruniu w 2014 r. (abstrakt oryginalny)

The paper endeavours to assess the publications from 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments, which took place in Toruń in 2014, using a bibliometric analysis. It consists of two parts. The first focuses on the essence of bibliometrics, its importance in the academic activity and in communicating research results. The second part presents findings of the author's own query, and an analysis of publication output of the 2014 congress. Research has utilized the basic bibliometric data (country of origin, the author, language and a form of publication). The analyzed material consisted of 195 papers, in which altogether there were 3164 texts of Polish (49,8%) and foreign (50,2%) authors. The impact factor of previous congresses was very small - 0,6%. This analysis has a preliminary and limited chatacter. It is recommended that an extended and deeper bibliometric research on the marketing literaturę in Poland should be undertaken, and a marketing impact factor (of marketing literature) on other academic fields and disciplines need to be created. A first step should focus on the formation of a set of marketing, market, commerce and consumption journals which positions and "effectiveness" in terms of bibliometrics is significant. It would be a community's answer to the "challenges of the future," which were underlined during the second part of the 25th Congress of Departments in Toruń in 2014. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A.: Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie" 1/2014
  2. Drabek, A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010
  3. Klincewicz K., Zemigła M., Mijal M.: Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi technologiami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 [http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/20120118_Bibliometria_w_zarzadzaniu_technologiami_i_badaniami_naukowymi.pdf].
  4. Marketing i Rynek" 8/2014, zbiór 195 artykułów w wersji CD (PDF)
  5. Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006
  6. Pilarczyk B.: Ewolucja marketingu w kontekście powiązań z innymi dyscyplinami nauki, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, PTE, Warszawa 2009
  7. Skalska-Zlat M.: Bibliometryczna analiza zbiorów publikacji jako podstawa oceny zespołów i instytucji naukowych, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 3-4/1995
  8. Żabiński L.: Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze, "Marketing i Rynek" 8/2014, (wersja CD)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu