BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregor Bogdan (University of Lodz, Poland), Kalińska-Kula Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Market Intelligence - a Conceptual Approach
Market Intelligence - ujęcie konceptualne
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 42-54, bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Badanie rynku
Marketing research, Market research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla menedżerów jest pozyskiwanie szeroko rozumianej informacji biznesowej służącej wsparciu procesów decyzyjnych. Zadaniem decydentów jest rozumieć otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, skutecznie konkurować, a w rezultacie osiągać sukces i rozwój. Market intelligence jako praktyczny program działań umożliwia pozyskanie informacji o rynku i jego uczestnikach, poprzez ciągłe monitorowanie otoczenia i bieżących zmian, które w nim zachodzą, jak również w formie projektów realizowanych ad hoc. Obecnie market intelligence osiąga w wielu organizacjach pozycję porównywalną do pozycji innych funkcji wspierających procesy zarządcze, takich jak zarządzanie ryzykiem czy public relations. Celem artykułu było wyjaśnienie istoty market intelligence, jako koncepcji pełniącej krytyczną rolę w generowaniu wartościowej wiedzy o rynku, budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz osiąganiu wzrostu na obsługiwanym rynku. Przedstawione zostały także wyniki wstępnych badań na temat funkcjonowania programów pozyskiwania wiedzy o rynku w rodzimych przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród dużych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego, za pomocą metody wywiadu osobistego, a narzędziem pomiaru był kwestionariusz wywiadu. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the biggest challenge for managers is obtaining business information that should support decision-making processes. The main task of decision makers is to understand the operating environment in order to compete effectively and as a result, to achieve success and development. Market intelligence as a practical program collects information about the market and its players through constant monitoring of the environment and ongoing changes that are observed, as well as in a form of ad hoc projects. Nowadays market intelligence in many companies has reached a position that compares to other professional management support functions, such as risk management or public relations. The aim of the article was to provide an explanation of the essence of market intelligence as a concept that plays a crucial role in generating valuable knowledge about the market, building competitiveness of enterprises and achieving growth in a specific market. The authors present the results of introductory research on functioning of programs usedfor obtaining knowledge about the market in regional enterprises. The research was conducted in big and medium-sized enterprises in Lodz province by means of a personal interview and a measurement tool was a questionnaire. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arline K.: What is Market Intelligence? Business News Daily, http://www.businessnewsdaily.com, data dostępu: l0.02.2015
 2. Callingham M.: Market Intelligence, Kogan Page Ltd, London 2004
 3. Crowley E.: Market intelligence versus marketing research, Quirk's. Marketing Research Review 12/2004
 4. Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódż 1998
 5. Hedin H., Hivensalo I., Vaarnas M.: The Handbook of Market Intelligence, John Willey & Sons Ltd, Chichester 2011
 6. Kędzior Z. [red.], Badania rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 7. Koźmiński A. K.: Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004
 8. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
 9. Mruk H. [red.]: Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 10. Mynarski S.: Przesłanki badań rynkowych i marketingowych, Marketing i Rynek 12/1998
 11. Pham K.: International Market Research versus International Market Intelligence, http://internationalmarketintelligence.com, data dostępu: 10.06.2015
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002
 13. Sosnowski J.: Systemy elektroniczne w marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1999
 14. Weber J., Spitzner J., Staffels M.: Erfolgreich steuern mit Market Intelligence. Marktentscheidungen fundiert treffen, Wiley-VC Verlag, Weinheim 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu