BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwich-Płotka Sabina (Opole University, Poland), Witkowski Jarosław (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Virtualization of Work in Global Supply Chains
Wirtualizacja pracy w globalnych łańcuchach dostaw
Virtualisierung der Arbeit in Globalen Lieferketten
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 301-312, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Telepraca, Wirtualizacja
Logistics, Supply chain, Teleworking, Virtualization
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł poświęcony jest pojęciu oraz korzyściom z wdrożenia wirtualnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Wirtualną pracę należy rozumieć jako celowe działanie człowieka, której celem jest świadczenie usług (materialnych i niematerialnych), za pomocą narzędzi teleinformatycznych, wykonywanych zdalnie od tradycyjnego miejsca pracy, w sposób mobilny. Badania empiryczne zostały przygotowane na podstawie 4 studiów przypadku globalnych liderów łańcuchów dostaw, które zgodnie z klasyfikacją M. Fishera reprezentują dwa ich typy. Studia przypadków potwierdziły pozytywny wpływ wirtualnej pracy zarówno w efektywnych i elastycznych łańcuchach dostaw. Korzystne warunki rynkowe i technologiczne oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z wirtualnej pracy będzie wpływało na powszechniejsze jej stosowanie w firmach tworzących globalne łańcuchy dostaw.
Metody: Praca została przygotowana w oparciu o dostępne badania zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Autorzy przeanalizowali 4 przedsiębiorstwa w Polsce. Przedsiębiorstwa reprezentują elastyczny i efektywny łańcuch dostaw, wykorzystujące lub nie, wirtualną pracę. Badanie przeprowadzone przez autorów miały formę wywiadów indywidualnych. Autorzy wykorzystali studia przypadków w celu pokazania, że wirtualna praca przynosi wymierne korzyści w efektywnym i elastycznym łańcuch dostaw.
Rezultaty: Na podstawie studiów przypadków, autorzy wykazali przesłanki wdrożenia wirtualnej pracy w wybranych przedsiębiorstwach. Przesłanki wdrożenia wirtualnej pracy są wyznacznikami możliwości uzyskania korzyści w efektywnym i elastycznym łańcuch dostaw.
Wnioski: Badane studia przypadków pokazują, że wirtualna praca przynosi odmienne korzyści. W efektywnym łańcuchu dostaw, pracownicy wirtualni dla przykładu umożliwiają zwiększenie skuteczności jego działania i wyniki finansowe. W elastycznym łańcuchu dostaw praca wirtualna może być sposobem na utrzymywanie i budowanie długoterminowych relacji z dostawcami i klientami. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper is devoted to the notion and benefits of implementing virtual work in global supply chains. Virtual work must be understood as an intentional activity of a human being, aimed at rendering services (tangible and intangible), by means of ITC tools, performed in a distance from the traditional place of work, in a mobile manner. The empirical research were conducted on the basis of 4 case studies of global leaders of supply chains, which in accordance with M. Fisher's classification, represent two types. The case studies confirmed the positive influence of virtual work both in effective and flexible supply chains. Favourable market and technological conditions and increasing awareness of benefits of virtual work will make it more and more widespread in companies comprising global supply chains. The aim of the study is to demonstrate the cause and effect relationships between virtual work and competitiveness of efficient and flexible supply chain.
Methods: The paper is based on the available recent scientific-theoretical research and publication. The authors analyzed 4 enterprises in Poland. The enterprises representing a flexible or an effective supply chain, either using or not a virtual work. The study carried out the authors had the form of individual interviews. The authors used case studies to show that virtual work brings notable benefits in an effective and flexible supply chain. Results: Based on these case studies, the authors demonstrated reasons to implement virtual work in selected enterprises. The reasons to implement virtual work are determinants of possible achieve economies in effective and flexible supply chain.
Conclusions: The examined case studies show that virtual work brings different benefits. In the effective supply chain, virtual workers enable to increase effectiveness and financial results for example. In the flexible supply chain the virtual work can be a way to maintain and build long-term relations with suppliers and customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozarth C., Handfield R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw [Introduction to management of operations and suply chains], Wyd. Helion, Gliwice, 40.
 2. Chapman P.R. van Holk, 1999, Creating the agile supply chain, Institute of Transport and Logistik, Corby, 72.
 3. Chopra S., Meindl P., 2010. Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation, Fourth Edition, Prentice Hall, 69.
 4. Fawcett S.E., Ellram L.M., Ogden J.A., Supply Chain Mangement, From Vision to Implementation, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 437.
 5. Fisher M.L., 1997, What is the right supply chain for you product?, Harvard Business Review, March 01, 11.
 6. Gattorna J., 2010, Dynamic Supply Chains, Delivering Value Through People, Pearson Education Limited 2010, Harlow, England, 45.
 7. Harnik I., 2008. Telepraca i usługi zdalne [Distans work and services], Wyd. Małpolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków, 50.
 8. Hegar K.W., 2012, Modern Human Relations at Work, South-Western, Cangage Learning, Eleven Edition, International Edition, 546.
 9. Raport Harvard Busiess Review 2006, Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw, 37, 1.
 10. Marquez J., 2006, Virtual Work Spaces Ease Collaboration, Debate among Scattered Employees, Workforce Management, May 22, 38.
 11. Michalski M., 2011, Mobilność kluczem do sukcesu [Mobility - the key to the success], EuroLogistics, 3/2011 (64), 52.
 12. Nalebuff B., 1996, Coopetition, Harper Collins Business.
 13. Driffield N., Love J., 2003, Foreign Direct Investment, Technology Sourcing and Reverse Spillovers, "The Manchester School" 71, 6, 7.
 14. Sieci w gospodarce [Networks in economy], 2013, Ciesielski M., (ed.), Wyd. PWE, 94-95.
 15. Pocztowski A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody [Management of human resources. Strategies - processes - methods]. Wydanie II zmienione, Wyd. PWE Warszawa, 128.
 16. Ścibor M., 2012, Telepraca, czyli gorące biurka [Distance work - hot desks]. (www.technopolis.onet.pl/artykuł/ Access: 25.10.2012).
 17. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw [Management of supply chains]. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa, 56-57.
 18. Zbiegień-Maciąg L. (ed.), 2006, Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem [New tendencie and challengies in management of human resources], Wyd. Wolters Kluwer. Kraków 2006, 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu