BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ioppolo Giuseppe (University of Study of Messina, Italy), Szopik-Depczyńska Katarzyna (University of Szczecin, Poland), Stajniak Maciej (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Konecka Sylwia (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Supply Chain and Innovation Activity in Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Łańcuch dostaw i innowacyjność przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej
Die Lieferkette und Innovation bei Transportunternehmen in Ostpolen
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 227-236, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Innowacyjność przedsiębiorstw, Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo transportowe, Przemysł
Logistics, Enterprise innovation, Supply chain, Transport company, Industry
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Jedna ze strategii rozwoju wykorzystuje działalność B+R, jako główne źródło innowacji, która często realizowana jest we współpracy z innymi jednostkami, w szczególności jednak w łańcuchach dostaw, a zatem dotyczy współpracy przedsiębiorstw z ich odbiorcami i dostawcami. Głównym celem pracy było określeniu wpływu kooperacji o charakterze innowacyjnym na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej.
Metody: Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczącym wpływu powiązań z dostawcami i odbiorcami na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej wśród 167 jednostek należących do tego sektora, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej. W celu określenia oddziaływania wpływu powiązań z dostawcami i odbiorcami na aktywność innowacyjną innowacyjną przedsiębiorstw posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa - modelami probitowymi.
Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania można jednoznacznie stwierdzić, iż kooperacja przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego z odbiorcami i dostawcami ma aktywizujący wpływ na wyszczególnione atrybuty innowacyjności przedsiębiorstw. Prawdopodobieństwo jednak waha się w zależności od przyjętej do badania zmiennej.
Wnioski: Kooperacja z dostawcami i odbiorcami jest istotna w kształtowaniu aktywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora transportowego oraz ma charakter stymulujący na ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną w różnych aspektach oraz implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu innowacji technologicznych (produktowych i procesowych). (abstrakt oryginalny)

Background: One of the development strategies uses R&D activity as the main source of innovation, which is often carried out in cooperation with other units, but in particular in the supply chain, and therefore applies to cooperation between enterprises and their customers and suppliers. The aim of the study was to identify the variable determinants of the impact of the character of relationships among enterprises and their suppliers and customers on their innovative performance, within regional industrial systems and to define the constraints for a model regional structure of innovation network tailored to the needs of Poland and its regions.
Methods: 167 enterprises belonging to the transport sector and operating in the area of Eastern Poland took part. In order to determine the impact of relationships with suppliers and customers on innovation activity, models based on probability analysis - probit models - were used.
Results: It can be clearly stated that the cooperation of industrial enterprises in the transport sector with customers and suppliers activates innovation activity and its specified attributes. However, the probability varies depending on the test variable adopted.
Conclusions: The cooperation with suppliers and customers is the cognitive aspect in the development of innovation activity in industrial enterprises representing the transport-related sector. Such cooperation has a stimulating effect on expenditures on innovation activity and on the implementation of innovative solutions in the field of technological innovation (products and processes). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B.T., 1996, Industrial Districts as 'learning regions': a Condition for Prosperity?, European Planning Studies, No. 4(4), 379-400.
 2. Cohen W.M., Nelson, R.R., Walsh, J.P., 2002, Links and Impacts: The Influence of Public Research on Industrial R&D, Management Science, 48, 1, 1-23.
 3. Długosz J., 2010, Strategic nature of the logistics customer service in the supply chain. LogForum 6, 1, 2 URL: http://www.logforum.net/vol6/issue1/no2
 4. Fiedorowicz K., Duda J., 2008, Innowacyjność szansą na przyśpieszony rozwój Polski Wschodniej [Innovation chance for accelerated development of the Polish Eastern], Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 12, 83.
 5. Fiedorowicz K., Duda J., 2007, Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju [Eastern Poland - the conditions for exit from underdevelopment], Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 11, 613.
 6. Frenkel A., 2000, Can regional policy affect firm's innovation potential in lagging regions?, The Annals of Regional Science , 34, 315-341.
 7. Füller J., Matzler M., 2007, Virtual product experience and customer participation - A chance for customer-centered, really new products, Technovation, 27, 6-7, 378-387.
 8. Hagedoorn J., 1993, Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectorial Differences, Strategic Management Journal, 14, 5, 371-385.
 9. Hakansson H. (Ed.), 1997, Industrial Technological Development: A Network Approach, Croom Helm, London.
 10. Huggins R., 1995, Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking. Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on "Regional Futures: Past and Present, East and West", Mass, Gothenburg 12.
 11. Ioppolo G., Cucurachi S., Salomone R., Saija S., Shi L., 2016, Sustainable Local Development and Environmental Governance: A Strategic Planning Experience, sustainability 8, 2.
 12. Ioppolo G., Saija G., Salomone R., 2005, Developing a Territory Balanced Scorecard ap-proach to manage projects for local development: Two case studies, Land Use Policy, 29, 3, 629-640.
 13. Johansson C., Möllefors S., 2013. Customer & Supplier. Integration in the Innovation Process - A quantitative study on how external integration affects product innovativeness in Swedish manufacturing firms, Linnaeus University in Växjö.
 14. Konecka S., Matulewski M., 2014, Competitive behaviour in supply chains. LogForum 10 (2), 125-133 URL: http://www.logforum.net/vol10/issue2/no1
 15. Kramarz M., 2009, Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej [Analysis of the environment of the supply chain as a stage setup a complex logistics system on the example of the pharmaceutical industry], LogForum 5, 4, 5. URL: http://www.logforum.net/vol5/issue4/no5
 16. Lau A.K.W., Tang E., Yam R.C.M., 2010, Effects of Supplier and Customer Integration on Product Innovation and Performance: Empirical Evidence in Hong Kong Manufacturers, Journal of Product Innovation Management, 27, 5, 761-777.
 17. Maddala G.S., 2006, Ekonometria [Econometrics], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 378.
 18. Matulewski M., Konecka S., 2009, Strategies, bargaining power and leaders in the supply chain. LogForum 5, 3, 9. URL: http://www.logforum.net/vol5/issue3/no9
 19. Nonaka, I., 1994, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science, 5, 1, 14-37.
 20. Saxenian A., Lessons from Silicon Valley, Technology Review, 1994, No.5(97), 492.
 21. Stajniak M., 2010, Supply chain management - safety aspects. LogForum 6, 4, 1 URL: http://www.logforum.net/vol6/issue4/no1
 22. Szopik-Depczyńska K., 2013, R&D cooperation in industrial enterprises - West Pomerania case [in:] Contemporary Economies in the face of new Challenges (Economic, social and legal aspects), Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (Eds), Foundation of the Cracow University of economics, Cracow.
 23. Szopik-Depczyńska K., 2015, Effects of innovation activity in industrial enterprises in Easterm Poland, Oeconomia Copernicana, 6, 2.
 24. Szulański G., 1996, Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm, Strategic Management Journal, 17, Special Issue: Knowledge and the Firm, 27-43.
 25. Świadek A., 2011, Regionalne systemy innowacji w Polsce [Regional innovation systems in Poland], Warszawa, Difin, 102.
 26. Świadek A., Szopik-Depczyńska K., 2015, Suppliers impact on innovation activity in food in-dustry in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(36), 335-341.
 27. Un C.A., Cuervo-Cazurra A., Asakawa K., 2010, R&D Collaborations and Product Innovation, Journal of Product Innovation Management, 27, 5, 673-689.
 28. Wynstra F., Van Weele, A., Weggemann M., 2001, Managing Supplier Involvement in Product Development: Three Critical Issues, European Management Journal, 19, 2, 157-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu