BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryzhkova Halina (Alfred Nobel University, Ukraine), Pawłyszyn Irena (Poznan University of Technology, Poland), Rizun Nina (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
The Future of Logistical Education in Poland and Ukraine : Comparative Analysis of Students' Opinions
Przyszłość edukacji logistycznej w Polsce i Ukrainie : analiza porównawcza opinii studentów
Perspektiven für das Logistische Bildungswesen in Polen und in der Ukraine : Eine Verleichsstudie Anhand der Auswertung Studentischer Meinungen
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 285-300, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Studenci, Zatrudnienie, Analiza porównawcza, Rynek pracy
Logistics, Students, Employment, Comparative analysis, Labour market
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
Wstęp: Przyszłość zawodowa to kolejny logiczny krok studenta po ukończeniu obranego kierunku studiów. Coraz częściej, jeszcze w trakcie realizowanych studiów, młodzi ludzie poszukują możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, stażach, praktykach, wyjazdach za granicę itp. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają na myśli główny cel - zwiększyć swoją atrakcyjność jako potencjalnego pracownika na rynku pracy. Niezwykle ważnym więc staje się postawienie istotnych i aktualnych pytań w kierunku studenta, dotyczących pozyskiwanej w trakcie studiów wiedzy, posiadanych umiejętności czy też postrzegania swojej przyszłej pracy.
Metody: Niniejszy artykuł prezentuje poglądy studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w stosunku ich przyszłej pracy zawodowej. Celem prowadzonych badań było poznanie oczekiwań, kompetencji i wizji przyszłości młodego pokolenia, które stoi u progu kariery zawodowej, w dwóch państwach - Polsce i Ukrainie. Metoda badawcza, która była zastosowana do zebrania opinii to kwestionariusz ankiety.
Wyniki: Artykuł ujmuje główne przesłanki dyktowane przez rynek pracy dla młodych osób. Przedstawiają krótkie teoretyczne rozważania na temat podjętego problemu. Autorzy przedstawiają wyniki porównawcze opinii studentów dwóch uczelni wyższych w Polsce i Ukrainie w czterech obszarach: Profil Respondenta; Atrakcyjność zawodowa; Uzyskane wiedzy i umiejętności; Zatrudnienie.
Wnioski: Współczesna logistyka wymaga specjalistów najwyższej jakości, co potwierdza wiele znanych autorytetów. Badania ukazują podgląd na preferencje studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w zakresie przyszłej pracy, a także przekazują informację na temat pozyskiwanej w czasie studiów wiedzy. Porównanie dwóch grup studentów uczelni wyższych z różnych państw daje możliwość zaobserwowania aspiracji i wizji każdej z nich, a także wysunąć rekomendacje, mające na celu zasygnalizowanie możliwości poprawy sytuacji absolwentów szkół wyższych w stosunku do poszukiwanej pracy. (abstrakt oryginalny)

Background: A professional future is the next logical step after a student completes their chosen degree course. More frequently, even during their studies, young people seek opportunities to participate in various conferences, training courses, internships, work placements, and to travel abroad, etc. All of this has one main goal - to increase the student's attractiveness as a potential employee on the labour market. Thus, it becomes very important to ask relevant and timely questions to students about the knowledge they gain during their studies, the skills they possess and how they perceive their future work.
Methods: This paper presents the views of students of logistics and related disciplines regarding their future careers. The aim of this study was to investigate the expectations, skills and visions of the future of the young generation who stand at the threshold of their careers, in two countries - Poland and Ukraine. The test method used for collecting opinions was a questionnaire.
Results: This paper recognises key elements of young people's perception of the labour market. They present a brief theoretical discussion on the issue in question. The authors present the results of the comparison of attitudes of students from two universities in Poland and in Ukraine, in four areas: Participant's Profiles; Professional Attractiveness; Obtained Knowledge and Skills; Employment.
Conclusions: Contemporary logistics requires professionals of the highest calibre, which is confirmed by many respected authorities. The research results show a preview of the preferences of students of logistics and related disciplines in terms of future work, and give information about the knowledge they gained during their studies. Comparison of the two groups of participants from different countries gives the opportunity to observe the aspirations and visions of each , as well as propose recommendations aimed at signalling the possibility of improving the situation of graduates in relation to their future employment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baścik S., 1973. Wybór zawodu a szkoła [The choice of a Professional and a school]. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 35-50.
 2. Bauman Z., 2013. Po nowoczesność jako źródło cierpień [Modernity as the source of suffering], Wyd. III, Sic, Warszawa.
 3. Bącik M., Gawarkiewicz P., Siewicz K., 2010. Aktywność zawodowa studentów jako przykład pozaakademickiej działalności młodych ludzi [Profesional activity of students as an example of activity of young people outsider the unviversity], [in:] Przegląd Pedagogiczny, wydanie I, 82-92.
 4. Bаcильцiв H.М., 2010. Пepeдумoви та тeндeнцiї poзвитку глoбальнoї лoгicтики [Perspectives of the development of logistics], [in:] Bicник нацioнальнoгo унiвepcитeту «Львiвcька пoлiтeхнiка», 669, 270.
 5. Ciesielski M., 2001. Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy [Logistics in creating the competive advantage of the company], Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Cyrankowski J., 2003. Praca dla Polaków w Unii Europejskiej [Work for Polish people in UE]. Wyd. Harmonia, Gdańsk.
 7. Дидкoвcкая Я.B., 2001. Динамика пpoфeccиoнальнoгo cамooпpeдeлeния cтудeнтoв, [in:] Coциoлoгичecкиe иccлeдoвания, 7, 132-135.
 8. Domańska M., 2013. Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych [Profesional activitazion of students in Job guidance in foreign university]. Centrum Karier Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków, 4.
 9. Future skills supply and demand in Europe - research paper, 2012. 26, Forecast 2012 Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 10. Gołembska E., 2005. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym [Eurologistics in international management], Wyd. PWN, Warszawa.
 11. Kozłowski R., 2009. Nowoczesne rozwiązania w logistyce [Modern solutions in logistics], Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kurasiński Z., 2014. Profesjonalna logistyka szansą gospodarki polskiej w czasach kryzysów, chaosu i zmian [Profesional logistics as a Chance for Polish economy in period of crisis and changes]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN - ISSN 1733-2486. XV, 5, I, 11.
 13. Kpикавcький Є.B., Чухpай H.І., 2001. Лoгicтична кoнцeпцiя євpoпeйcькoї iнтeгpацiї eкoнoмiки Укpаїни, Coцiальнo-eкoнoмiчнi дocлiджeння в пepeхiдний пepioд [Logistics concept of European integrated economy with Ukraine], Bип. XXIV HAH Укpаїни, Інcтитут peгioнальних дocлiджeнь, Львiв.
 14. Long D., 2003. International Logistics: Global Supply Chain Management, Springer.
 15. Młodzi na rynku pracy - raport z badania Effectiveness, 2016. [Young on work market], Careers Compass, Odyseja PR, www.effectiveness.pl (available: September 2016).
 16. Мocкалeнкo O.B., 2004. Личнocтнo-пpoфeccиoнальнoe pазвитиe coвpeмeннoгo чeлoвeка [Profesional development of modern person], [in:] Пcихoлoгичecкая наука и oбpазoваниe, 4, 168-183.
 17. Oczachowska A., 2013. Oczekiwania studentów WNE PK w Koszalinie względem przyszłego rynku pracy [Expectations of young people for future work market, [in:] Zarządzanie i Finanse, 1, 4, 383-394.
 18. Pawłyszyn I., Rizun N., Ryzhkova H., 2016. Professional prospects of Polish logistics in the light of the high er education: students' opinion research [Research in Logistics & Production]. Vol. 6, No. 5.
 19. Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości, 2015. [First steps on work market]. Deloitte, www2.deloitte.com (available: September 2016).
 20. 7 Things You Need to Know About a Career in Logistics, 2015. www.rasmussen.edu (available: September 2016).
 21. Cepгeeв B.И. и дp., 2001. Глoбальныe лoгиcтичecкиe cиcтeмы [Global logistics systems], Издатeльcкий дoм "Бизнecпpeccа", Cанкт-Пeтepбуpг.
 22. Sobolewski A. (Ed.), 2011. Elastyczne formy zatrudnienia - katalog dobrych praktyk [Flexible forms of employment], Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego, Szczecin, 5.
 23. Tитаpeнкo B., 2004. Життєвi дoмагання ocoбиcтocтi: фeнoмeнoлoгiчний та cтpуктуpнo-функцioнальний пiдхoди [Characteristics of household Incomem], [w:] Пcихoлoгiя i cуcпiльcтвo, 4, 128-145.
 24. Żaka praca - badanie aktywności zawodowej śląskich studentów. Raport z badań, Część III Trendy rozwojowe i działania rekomendowane, 2013. [Students' work - research of Professional activities of Silesia students. Part III. Development trends and recomandations]. Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Katowice, 7-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu