BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyra Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
The Functioning of Local Economic Activity Zones in Rural Areas of Greater Poland Voivodeship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, vol. 30, nr 2, s. 95-107, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Specjalne strefy ekonomiczne, Aktywizacja obszarów wiejskich, Inwestowanie
Rural areas, Special economic zones, Activation of rural areas, Investing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest omówienie uwarunkowań powstania i zasad działania zorganizowanych terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim oraz określenie ich wpływu na wielofunkcyjny rozwój i stan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru w opinii władz gmin. Przedstawiono teoretyczne podstawy działania terenów, na których wspierana jest przedsiębiorczość, przybliżono definicje i sformułowano klasyfikację stref aktywności gospodarczej oraz zróżnicowano je w stosunku do specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano charakterystykę i rozmieszczenie przedmiotowych terenów na obszarze województwa wielkopolskiego. Ponadto w artykule poruszone jest zagadnienie zasadności tworzenia lokalnych stref aktywności gospodarczej w oparciu o skutki ich funkcjonowania. Wyniki badań opracowano na podstawie odpowiedzi uzyskanych w ankietach rozesłanych do wszystkich urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego. W ankiecie wzięło udział 127 gmin. Na ich terenie zidentyfikowano strefy aktywności gospodarczej zarówno należące do specjalnych stef ekonomicznych, jak i działające niezależnie od nich. Część stref jest aktywna, to znaczy działają w nich podmioty gospodarcze. Są one zróżnicowane pod względem powierzchni, uzbrojenia terenu, struktury własności gruntów czy uregulowań planistycznych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this work is a discussion about the conditions of creating, as well as the functioning rules of organized investment zones in the analyzed region. Furthermore, their influence on multifunctional progress and state of development are covered. The paper shows theoretical foundations of activity in areas where entrepreneurship is supported. Along with explanation of important definitions, a classification of economic activity zones has been created and their difference from special economic zones (SEZ) has been outlined. This work also presents characteristics and location of subject areas in the Greater Poland Voivodeship. Moreover, it approaches the topic of validity of creating the economic activity zones, basing on the consequences of their functioning. The results of research were compiled on the basis of the replies to questionnaires, which were distributed to all commune offices in Greater Poland Voivodship. The survey was attended by 127 communes. On their territory they have been identified economic activity zones belonging to the Special Economic Zones as well as independent ones. The part of the zones are active. They are different and vary in size, utilities, ownership of land and planning regulations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (2015, 20 grudnia). Pozyskano z www.stat.gov.pl
 2. Bański, J. (2008). Współczesny rozwój obszarów wiejskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(22), 7-28.
 3. Gadziński, J. (2013). Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 4. Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
 5. Kłodziński, M. (1996). Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich. W: M. Kozakiewicz (red.). Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 154-168.
 6. Kłodziński, M. (2005). Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. W: A. Rosner (red.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 7. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań (2014) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://www.planowanie.metropoliapoznan.pl/
 8. Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4), 601-611.
 9. Nurzyńska, I., Poczta, W. (red.) (2014). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Ossowska, L. (2012). Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 11. Ossowska, L., Poczta, W. (2009). Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 12. Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 145-161.
 13. Rosner, A. (2001). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie W: I. Bukraba- -Rylska, A. Rosner (red.). Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 14. Rosner, A. (red.) (2005). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 15. Rosner, A. (red.) (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 16. Stanienda, J. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17), 255-265.
 17. Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 18. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (2013) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://metropolia2020.poznan.pl/tresc-dokumentu
 19. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej (2013) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://www.mpu.pl/download/Ys/Ys_Uwarunkowania_tekst_do_wylozenia.pdf
 20. Szymczak, A. (red.) (1995). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 25.
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 2058).
 22. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz. 282).
 23. Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Wojtyra, B. (2014). Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28, 25-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu