BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palmowski Tadeusz (Uniwersytet Gdański), Tarkowski Maciej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju lokalnym : przykład Gdyni
The Role of Science and Technology Parks in Local Development : the Case of Gdynia
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, vol. 30, nr 2, s. 142-154, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Park nauki i technologii, Innowacje
Local development, Science and Technology Park, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Parki naukowo-technologiczne służą wspieraniu innowacji, które mają zdynamizować rozwój lokalny. Celem artykułu jest przybliżenie działalności Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) Gdynia. Wykorzystując podejście indukcyjne, bazując na wynikach analizy opracowań naukowych, dokumentów planistycznych, sprawozdań z działalności oraz informacji zawartych na stronach internetowych parku i funkcjonujących w nim przedsiębiorstw, dokonano charakterystyki podmiotów, infrastruktury będącej do ich dyspozycji oraz usług biznesowych oferowanych przez park. W PPNT w 2015 roku działało 208 podmiotów. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa o profilu teleinformatycznym, zajmujące się automatyką i robotyką oraz działające w branży biotechnologii i wzornictwa przemysłowego. Stosując metodę studium przypadku, bardziej szczegółowo omówiono działalność podmiotów, które mają stosunkowo silne powiązania z partnerami zagranicznymi. Ich rozwojowi sprzyjają usługi oferowane przez park oraz jego infrastruktura. Usługi obejmują m.in. kompleksowe wsparcie dla absolwentów rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo, wykonanie badań laboratoryjnych, szkolenia, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy. Na infrastrukturę, oprócz powierzchni biurowych, składają się laboratoria biotechnologiczne, elektroniczne, wzorcownie, sale konferencyjne, a także miejsca sprzyjające kontaktom społecznym i nieformalnemu sieciowaniu. Rozwój parku jest także efektem sprzyjającego mu otoczenia. Powstaje zatem pytanie, które czynniki mają decydujące znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw działających w parku - oferowana w nim infrastruktura i usługi czy korzyści aglomeracji, jakie oferuje duże miasto.(abstrakt oryginalny)

Science and technology parks are to facilitate innovation and contribute to more dynamic local development. The article aims at giving a closer look at the operation of the Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia. By applying an inductive approach, relying on results of scientific studies, planning documentation, activity reports, the Park's website and those companies operating on the premises a profile was developed of the entities, the infrastructure at their disposal and business related services provided by the Park. There were 208 entities in the Park in 2015. Companies involved in infocommunication, automatic control and robotics dominate in the Park.By applying case study method, gave the closer look at operations of over a dozen feature relatively strong relations with foreign partners. Business development, including international relations is fostered by services provided by the Park and the available infrastructure. Services cover, among others, comprehensive support for graduates launching their businesses, advisory services, performance of laboratory tests, training, as well as assistance in establishing relations. The infrastructure, apart from office space, includes biotechnology and electronic laboratories, calibration facilities, conference halls as well as space for social contacts and networking. A favourable environment also contributes to the Park's development. The question arises, therefore, which factors are critical for the development of the Park's enterprises - infrastructure and services provided by the park or rather economies of agglomeration offered by the large city.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim, B.T., Iskasen, A. (2002). Regional innovation systems: the integration of local 'sticky' and global 'ubiquitous' knowledge. The Journal of Technology Transfer, 27(1), 77-86.
 2. Bąkowski, A., Mażewska, M. i in. (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Benko. G. (1993). Geografia technopolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Brodzicki, T. (2014). Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego. Wersja 1. Gdańsk: Instytut Rozwoju.
 5. Felsenstein, D. (1994). University-related science parks - 'seedbeds' or 'enclaves' of innovation? Technovation, 14(2), 93-110.
 6. Historia (2015, 15 grudnia). Pozyskano z http://ppnt.pl/pl/ppnt/historia
 7. Isaksen, A. (2001). Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy? Canadian Journal of Regional Science, 24(1), 101-120.
 8. Kryńska, E. (2000). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. W: E. Kryńska (red.). Polskie specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 170-185.
 9. Malecki, E.J., Oinas, P. (1999). Making connections: technological learning and regional economic change. Brookfield: Ashgate Publishing Company.
 10. Mażewska, M., Milarczyk, A., Szynka, A. (2014). Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach przedsiębiorczości. Poznań/Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 11. Moretti, E. (2013). The New Geography of Jobs. Nowy Jork: Mariner Books.
 12. Oleksiuk, A. (2009). Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 13. Pach, J. (2014). Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 132-144.
 14. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Porter, M.E. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 37, 549-578.
 16. Staszków, M. (2015). Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 17. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne (2013). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 18. Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu