BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gordon Zdzisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Bankowe spółki akcyjne
Joint-Stock Banks
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 11-32, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał zakładowy, Banki, Banki akcyjne, Spółki akcyjne
Share capital, Banks, Joint-stock banks, Joint stock companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje unormowania prawne dotyczące spółki akcyjnej będącej bankiem. Spółka taka różni się od typowej spółki akcyjnej. W artykule omówiono specyfikę przedmiotu działania bankowej spółki akcyjnej, specyfikę jej tworzenia, jej kapitału zakładowego, akcji i obrotu akcjami oraz specyfikę zarządu i nadzoru. (abstrakt oryginalny)

This article presents legislation on a joint stock bank. Such an organization is different from a typical joint-stock company. The article discusses the unique features of the line of business characteristic of a joint-stock bank, its specific founding, its specific share capital, its stock and stock trading, as well as specific rules of its management and supervision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajor B., Spółka akcyjna jako prawno organizacyjna forma banku. Studia Prawnicze 2001, z. 3-4.
 2. Bączyk M., Kiedy jest potrzebne zezwolenie KNB? W sprawie interpretacji przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 prawa bankowego. Prawo Bankowe 2000, z. 2.
 3. Bączyk M., Zarys prawa bankowego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2000, cz. 1: Prawo systemu bankowego. ISBN 8327285200524.
 4. Bielski P., Pojęcie przedsiębiorcy w systemie prawa polskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. ISBN 8328978628128.
 5. Bugajna-Sporczyk B., Oddział spółki handlowej. Problemy związane z powstawaniem oddziału i jego zbywaniem. Prawo Spółek 1999, z. 9.
 6. Gawlik Z., Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 165/94. Monitor Prawniczy 1996, z. 3.
 7. Gordon Z. (red.), Spółka akcyjna w praktyce. Warszawa: Verlag Dashofer, 1999-2006. ISBN 8329109142320.
 8. Gordon Z., Kapitał zakładowy spółek kapitałowych w prawie polskim. Istota - funkcje - perspektywy. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2010, z. 9.
 9. Gordon Z., Statutowe prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. W: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 10. Góralczyk J. jr. (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydaw. Twigger, 1999. ISBN 832859462732X.
 11. Gutowski M., Nieważność czynności prawnej. Warszawa: C.H. Beck, 2006. ISBN 83274832 29823.
 12. Janiak A., Bank jako depozytariusz szczególnego rodzaju. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, z. 8.
 13. Janiak A., Zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków. Prawo Bankowe 2002, z. 3.
 14. Kosik J., Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1963.
 15. Kosikowski C., Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej. Państwo i Prawo 2004, z. 10.
 16. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Wydaw. LexisNexis, 2010. ISBN 97828327620249128.
 17. Kruczalak K. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2001. ISBN 8327334202829.
 18. Kwaśnicki R.L., Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck, 2010. ISBN 97828322552138021.
 19. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Nieważność czynności prawnej. W: System prawa cywilnego. Część ogólna. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1985, t. 1.
 20. Michaldo W., Ograniczenia zbywalności akcji. Prawo Papierów Wartościowych 2001, z. 7. Michalski M., O pojęciu i zakresie regulacji spółki publicznej. Przegląd Prawa Handlowego 2008, z. 1.
 21. Michalski M., Spółka akcyjna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. ISBN 9782832 7526223824.
 22. Narożny T., Prawo bankowe. Poznań: WSB, 1998. ISBN 8327205203628.
 23. Naworski J.P., Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011. ISBN 97828322312247420.
 24. Nieborak T., Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczących procesu powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym. Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 1-2.
 25. Preussner-Zamorska J., Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. ISBN 8320120456427.
 26. Pyzioł W., O zezwoleniu Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie akcji (praw z akcji). Uwagi na tle art. 25-27 prawa bankowego. Prawo Bankowe 2000, z. 2.
 27. Smykała B., Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym - wybrane zagadnienia. Prawo Bankowe 2007, z. 1.
 28. Sołtys B., Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego 1996, z. 2.
 29. Sołtysiński S. (i in.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2003, t. 3. ISBN 8327110214222.
 30. Spyra M., Reglamentacja nabywania akcji banków - analiza art. 25-28 ustawy Prawo bankowe. Prawo Bankowe 2000, z. 7-8.
 31. System prawa cywilnego. Część ogólna. Wyd. 1. Wrocław: Ossolineum, 1974, t. 1.
 32. System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: C.H. Beck, 2008, t. 2. ISBN 97828327483242621.
 33. Szwaja J., Mika B., Bankowa spółka akcyjna. Prawo Spółek 1999, z. 10.
 34. Weiss I., Specyfika bankowej spółki akcyjnej. Prawo Spółek 1999, z. 2.
 35. Wiszniewski J., Specjalna zdolność prawna osób prawnych. Studia Prawnicze 1970, z. 26-27.
 36. Pierwsza Dyrektywa Bankowa Rady Europy EWG nr 77/780 z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie koordynacji przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących podejmowania i wykonywania czynności instytucji kredytowych. OJ 1977, nr 780.
 37. Dyrektywa nr 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. OJ 2000, nr L 126.
 38. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 39. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 1992, nr 72, poz. 359, ze zm.
 40. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. 2009, nr 84, poz. 711, ze zm.
 41. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 2012, poz. 1376, ze zm.
 42. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 43. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1095.
 44. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. nr 183, poz. 1538, ze zm.
 45. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym. Dz.U. nr 34, poz. 321.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu