BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Bogumił (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Przyczynek do diagnozy
Creating and Applying the Tax Law in Poland. A Contribution to the Diagnosis
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 33-46, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Regulacje prawne, System prawny
Tax regulations, Legal regulations, Legal system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aby prawo pełniło należycie zakładane funkcje, niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszy z nich to stanowienie prawa w sposób zapewniający jego spójność aksjologiczną oraz instrumentalną. Drugi to stworzenie warunków należytego funkcjonowania prawa. Trzeci to określony poziom akceptacji społecznej istniejącego prawa. Stan prawa podatkowego w Polsce jest jednoznacznie niezadowalający. W piśmiennictwie przeprowadzono dosyć precyzyjną diagnozę istniejącego stanu rzeczy. Sformułowano też dyrektywy działania, jakie mogą doprowadzić do znaczącej jego poprawy. Opracowania dotyczące tej kwestii nie spotkały się jednak z żadnym odzewem ze strony ośrodków decydenckich w państwie. Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia całości zagadnień objętych tytułową problematyką. (abstrakt oryginalny)

In order to ascertain that law plays its assumed functions properly, a number of conditions have to be fulfilled. The first of them is to apply law in a manner ensuring its axiological and instrumental consistency. The second one is to create conditions for the proper functioning of law. The third one is a certain level of social acceptance for the existing law. The condition of the tax law in Poland is clearly unsatisfactory. A quite precise diagnosis of the status quo has been conducted in the available literature. Directives concerning the actions meant to lead to its substantial improvement have been formulated. However, studies on this issue have not met with any response from the decision-making centres in the country. The present article is an attempt to synthesise all the aspects covered by the topic of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., O potrzebie sformułowania sądowej strategii interpretacji ustaw podatkowych. W: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980- 2005. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny, 2005.
 2. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa a zagadnienia techniki legislacyjnej. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2008, nr 3-4.
 3. Brzeziński B., Reforma administracji podatkowej - przyczynek do dyskusji. Prawo i Podatki 2012, nr 1.
 4. Brzeziński B., Reformy podatków i prawa podatkowego. W: Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK, 2009.
 5. Brzeziński B., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Kilka refleksji na tle ewolucji systemu prawa. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 1.
 6. Brzeziński B., Filipczyk H., Dyrektywa wykładni gospodarczej jako postulat wykładni operatywnej prawa podatkowego (cz. 1). Prawo i Podatki 2010, nr 7.
 7. Brzeziński B., Nykiel W., Legislacja podatkowa. W: Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK, 2009.
 8. Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011, nr 1.
 9. Kosikowski C., Ustawa podatkowa: geneza, ewolucja i stan prawny, tworzenie, kontrola, wykładnia, wykonywanie. Warszawa: LexisNexis, 2006. ISBN 97828327334268022.
 10. Modzelewski W., Kryzys zharmonizowanego podatku od towarów i usług; problem tworzenia i stosowania prawa. W: Pomorska A. (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Wandzie
 11. Wójtowicz. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie2Skłodowskiej, 2011.
 12. Prejs E., Wartości konstytucyjne a prawo podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK, 2009.
 13. Ruśkowski E. (red.), Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006. ISBN 8327416297327.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu