BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania szansą dla polskich przedsiębiorstw
The Common Consolidated Corporate Tax Base - a Chance for Polish Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 47-57, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania, Forma opodatkowania, Optymalizacja podatkowa, Kryzys gospodarczy, Jednolity rynek wewnętrzny, Podatki
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Form of taxation, Tax optimization, Economic crisis, European Single Market, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Na tym tle powstała koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCBT), której celem jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz zwiększenie stopnia harmonizacji podatkowej w Unii. Dla polskiego systemu podatkowego ma duże znaczenie w aspekcie konieczności kompleksowego reformowania prawa podatkowego w celu podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Koncepcja ta jest szansą na nową jakość w polskim systemie podatkowym i naprawę podatku dochodowego od osób prawnych. Po wielu latach pracy 16 marca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present CCCTB system in the aspect of a necessity for a complex reform of tax law in order to enhance competitiveness of Polish enterprises. The concept proves to be a chance for a new standard in the Polish tax system and the improvement of the income tax. The author will also conduct the analysis of possible standardizing solutions within the tax system of the European Union, taking into account the importance and attractiveness of this solution for Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Finanse państwa do przeglądu. Rzeczpospolita z 27.10.2011 r.
 2. Czekaj J., Odważne zamierzenia. Rzeczpospolita z 21.11.2011 r.
 3. Iwin-Garzyńska J., Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2010, nr 7.
 4. Iwin-Garzyńska J., Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania nowy paradygmat opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W: Sobiech J. (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 479-488. Zeszyty Naukowe; nr 142.
 5. Litwińczuk H., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania - koncepcja i szanse wprowadzenia. Prawo i Podatki 2006, nr 9.
 6. Lubińska T., To nie rozdęte wydatki są problemem. Rzeczpospolita z 13.05.2011 r.
 7. Lubińska T., Zarządzanie finansami w kryzysie. Rzeczpospolita z 03.09.2010 r.
 8. Supera-Markowska M., Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck, 2010. ISBN 97828322552116524, 97828322552116523.
 9. Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB); Brussels COM(2011) 121/4, 2011/0058 (CNS) {SEC(2011) 315}{SEC(2011) 316}.
 10. Komunikat Komisji Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów; Przegląd programu "Small Business Act" dla Europy COM (2011) 78 wersja ostateczna, 23.02.2011.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1378.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu