BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Zasada kontynuacji działalności jednostki w regulacjach rachunkowości
The Going Concern Principle of Entities in Accounting Regulations
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 59-72, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Financial reporting, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasada kontynuacji działania stanowi jedno z fundamentalnych pojęć w rachunkowości. W myśl tej zasady kierownictwo przedsiębiorstwa przygotowuje sprawozdanie finansowe przy założeniu, że ani nie ma zamiaru, ani nie stoi wobec konieczności likwidacji lub istotnego zmniejszenia skali działalności obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości. Współcześnie istotnym wyzwaniem stojącym przed kadrą zarządzającą jest zapewnienie kontynuowania prowadzonej przez jednostkę działalności i uniknięcie ewentualnego bankructwa. Zasada kontynuacji działalności jest określona zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych regulacjach rachunkowości, przy czym między ujęciem zasady kontynuacji działalności w polskim prawie o rachunkowości i rozwiązaniami międzynarodowymi nie ma różnicy. (abstrakt oryginalny)

The principle of going concern is one of the fundamental concepts in accounting. Under this rule the enterprise management prepares financial statements on the assumption that there is neither intention nor the necessity to liquidate or significantly reduce the scale of business activity now or in the foreseeable future. At present, a major challenge facing the management team is to ensure the continuity of the entity's operations and to avoid possible bankruptcy. Going concern is defined in both national and international accounting regulations, with no difference between the principle of going concern in the Polish law on accounting and international solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boniecki M., Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości. Problemy Rachunkowości, lipiec-wrzesień 2006.
 2. Fiedziuk L., Badanie sprawozdania finansowego w czasie recesji. Wybrane zagadnienia. Rachunkowość 2010, nr 11.
 3. Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE, 2010. ISBN 9782832 2082184123.
 4. Garstka M., Rola biegłego rewidenta i jednostki przy identyfikacji ryzyka gospodarczego, w tym kontynuacji działalności. Rachunkowość 2011, nr 3.
 5. Hendriksen E.A., Breda M.F. van, Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 8320121362325.
 6. Hołda A., Szczególne miejsce zasady kontynuacji działalności w urealnianiu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. W: Kutera M., Hołda A., Surdykowski S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin, 2006.
 7. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. ISBN 8327252231825.
 8. Hołda A., Micherda B., Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. ISBN 020921674.
 9. Krzywda D., Rewizja sprawozdań finansowych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2005. ISBN 8327228216621.
 10. Kusz D., O ocenie możliwości kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo - raz jeszcze. Rachunkowość 2012, nr 2.
 11. Luty Z., Rachunkowość jednostki w stanie upadłości. W: Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa. Warszawa: PWN, 2005.
 12. Micherda B., Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. W: Micherda B., Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego. Warszawa: Difin, 2010.
 13. Micherda B., Perspektywy cel badania sprawozdania finansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2010, t. 56 (112).
 14. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin, 2006. ISBN 8327251267724.
 15. Micherda B., Górka Ł., Szulc M., Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin, 2010. ISBN 97828327641233421.
 16. Sawicki K., Kontynuacja działalności jednostki a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2002, t. 10 (66).
 17. Sawicki K., Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających warunkach ryzyka a rachunkowość. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2005, t. 27 (83).
 18. Strąk T., Wykorzystanie modelu oceny zagrożenia niewypłacalnością do weryfikacji zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Rachunkowość 2008, nr 4.
 19. Wędzki D., Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności. W: Nowak E., Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE, 2010.
 20. Wędzki D., Ocena zagrożenia kontynuacji działalności. Rachunkowość 2009, nr 1-2. Akty prawne
 21. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994. Dz.U. nr 76, poz. 694.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu