BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wsparcie współpracy nauki z biznesem ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Support for the Cooperation between Science and Business Received from the European Subsidies within Regional Operational Programmes in the Kuyavian-Pomeranian Region
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 131-148, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dotacje, Transfer wiedzy, Regionalny Program Operacyjny, Współpraca, Innowacyjność
Grants, Knowledge transfer, Regional Operational Programme (ROP), Cooperation, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transfer wiedzy w wymiarze europejskim jest obecnie jednym z rozwiązań prowadzących do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi również filar integracji, a zarazem skuteczniejszy sposób internacjonalizacji badań naukowych, stąd współpraca placówek naukowych i przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych warunków awansu cywilizacyjnego Polski. W opracowaniu autor, na podstawie analizy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i przeprowadzonych konkursów (w ramach działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii) przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz literatury przedmiotu porusza kwestie dotyczące wsparcia współpracy nauki z biznesem ze środków europejskich w ramach RPO oraz oceny współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami regionu kujawsko-pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The transfer of knowledge at the European level has currently been one of the solutions leading to the creation of economy based on know-how. It not only constitutes the pillar of integration but also one of the most effective methods of internationalization of scientific research, thus cooperation between Polish research centres and enterprises represent a fundamental condition for the civilizational advancement of Poland. In the paper, on the basis of ROP KP- R for the years 2007-2013 and the analysis of the conducted competitions (within 5.4 Operation: Enhancement of the Regional Research and Development Technological Potential) by the Marshals Office of the city of Torun, and various publications in the field, the author touches upon issues concerning the support for the cooperation between science and business received from the European subsidies within ROP, as well as the assessment of the support for the cooperation between the research and development centres and the enterprises in the Kuyavian-Pomeranian region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami. Toruń: TARR S.A., 2010.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. Warszawa 2008.
 3. Bekkers R., Bodas Freitag I.M., Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter?. Research Policy 2008, Vol. 37.
 4. Ciechoński T., Nasze firmy przyszłości. Zobacz, czym się zajmują. Gazeta Wyborcza. Dodatek Toruń z 19.10.2012 r.
 5. Ciechoński T., Nikt nie zasłużył na dotację - w puli było 38 mln. Gazeta Wyborcza z 03.11.2011 r.
 6. Czarnecki M., Naukowcy zrobią biznes na swoich wynalazkach. Gazeta Wyborcza z 27.01.2010 r.
 7. Ekspertyza. Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologie European Innovation Scoreboard [on_line]. Radom 2008 [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3B2E3AC5_CBDE_ 47D4_AF6A_3ED270D74965/52556/Ekspertyza.pdf.
 8. Guzik R., Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce. W: Gorzyński M., Woodward R. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2004. Zeszyty Innowacyjne; nr 2.
 9. Innowacje to odwaga myślenia. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on_line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/ ministerstwo/zdaniem_ministra/zdaniem_ministra/artykul/innowacje_to_odwaga_ myslenia/.
 10. Markiewicz P., Ratajczak R., Raport z badania fokusowego w ramach projektu inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Grupa: Przedsiębiorcy. Bydgoszcz 2011.
 11. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010.
 12. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP, 2010. ISBN 978_83_7633_081_5.
 13. Niewińska A., Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać. Rzeczpospolita z 27.11.2009 r.
 14. Nowakowska A., Wielowieyska D., Nauka pod rękę z biznesem za 1 proc. Gazeta Wyborcza z 18.05.2012 r.
 15. Ośrodki transferu technologii dla komercjalizacji. W: OPI [on_line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.opi.org.pl/pl/aktualnosci/ art25,osrodki_transferu_technologii_dla_komercjalizacji.html.
 16. Rasmussen E., Government Instruments to support the commercialization of university research: Lesson from Canada. Technoinovation 2008, Vol. 28.
 17. Regionalne Centrum Innowacyjności rośnie dzięki RPO. W: Kujawsko-Pomorskie [on_ line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kujawsko_ pomrskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17827&Itemid=126.
 18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO). Toruń, wrzesień 2011.
 19. Szarucki M., Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa. W: Nauka i Gospodarka [on_line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article& id=233%3Akanay_transferu_wiedzy_a_dyscyplinanaukowa&catid=39%3Aartykuly& Itemid=108&lang=pl.
 20. Szczerek Z., Dlaczego Polska nie jest naukową potęgą? W: Interia.pl [on_line]. [Dostęp 11.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/ news/dlaczego_polska_nie_jest_naukowa_potega,1706240.
 21. Voucher badawczy - zakończony nabór. W: Moj Region w Europie [on_line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://mojregion.eu/regionalny_pro_ gram_operacyjny_wojewodztwa_kujawsko_pomorskiego/aktualnosci/czytaj/ items/voucher_badawczy___zakonczony_nabor.17922.html.
 22. Waloch N., UMK: Chruścik zagości w naukowej kuźni. Gazeta Wyborcza z 11.05.2011 r.
 23. Wyniki 3. naboru wniosków w projekcie Voucher. W: Voucher Badawczy [on_line]. [Do_ stęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.vb.kpzpip.pl /blog/1_36_wyniki_3_naboru_wnioskow_w_projekcie_voucher_badawczy.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu