BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musioł-Urbańczyk Anna (Politechnika Śląska w Gliwicach), Sorychta-Wojsczyk Barbara (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Tytuł
Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
Analysis of the Formulation of a Development Strategy in the Cities with Poviat Rights of the Silesian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (36), 2016, nr 109, s. 35-45, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Powiat, Miasto, Formułowanie strategii, Rozwój lokalny
County, City, Strategy formulation, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym. Scharakteryzowano podejścia do opracowania strategii i etapy programowania rozwoju lokalnego. Bardzo ważnym elementem w procesie opracowania strategii rozwoju jest zastosowane podejście do formułowania strategii, które wpływa nie tylko na strukturę, poprawność i kompletność dokumentu strategii, ale również na akceptowalność ustaleń zawartych w strategii rozwoju zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców, co zwykle przekłada się na ciągłość realizacji ustaleń strategii przez kolejne władze samorządowe. Rozważania uzupełniono przeprowadzoną analizą procesu formułowania strategii w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the issues related to local development. The approaches to strategy preparation and the stages of programming local development are described. A very important element while preparing a development strategy is the approach to the formulation of the strategy, which affects not only the structure, appropriateness and completeness of a strategy document, but also the acceptability of the provisions contained in the development strategy by both the municipal authorities and inhabitants, which usually translates into a continual carrying out of the strategy provisions by consecutive local-government authorities. The discussion is supplemented with an analysis of strategy formulation in the cities with poviat rights of the Silesian voivodeship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Rozwój lokalny: nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 2. Kłosowski S.R., Adamski J., Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, pod redakcją Daniela C. Wagnera, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM S.A., LGPP, Warszawa1999.
 3. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Strzelecki Z. (red.) Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
 4. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
 5. Nowińska E., Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, [w:] Gruchman B., Walk F., Nowińska E. (red.), Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 6. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. 2, Warszawa 2000.
 7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001.
 8. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny, Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Sztando A., Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późn. zm. (Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95).
 11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym z późn. zm. (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578).
 12. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000.
 13. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu