BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Paradoksy i problemy design management
Paradoxes and problems of design management
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 11-22, tab.,rys., bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Wzornictwo przemysłowe, Zarządzanie wzornictwem, Organizacja, Myślenie twórcze
Industrial design, Design management, Organisation, Creative thinking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest podejście design management w zarządzaniu przedsiębior stwami. Celem artykuł jest identyfikacja oraz analiza najważniejszych paradoksów i pro blemów towarzyszących rozwojowi design management . Realizacja tak postawionego celu została przeprowadzona poprzez dokonanie krytycznego przeglądu (eksploracja) wybra nego dorobku z zakresu zarządzania oraz dziedzin pokrewnych (szczególnie wzornictwa), jak również identyfikację, klasyfikację oraz eksplikację badanych zjawisk. Do najważniejszych z paradoksów i problemów design management zaliczono: 1) wielowymiarowość designu, 2) zmiany w akcentach publikacji naukowych z obszaru design management ukazujące ewo lucję koncepcji, 3) oksymoroniczny charakter pojęcia design management mający przełoże nie na dwa dominujące nurty badawcze, oraz 4) zróżnicowane podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu wykorzystywane do interpretacji design management.

This research examines design management as an approach towards enterprise management. The aim of the paper is to identify and to analyze the most important paradoxes and prob lems associated with the development process of design management. To achieve the objec tive, the exploration of the scientific literature of the field of management science and other disciplines (specifically design) has been conducted, and then the identification, classification and explication of studied phenomena have been completed. The following issues have been classified as the most important paradoxes and problems of design management: 1) multidi mensional structure of design, 2) the evolution in research on design management, 3) con tradictory nature of design management, and 4) the use of diverse theoretical backgrounds to analyze design management.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahopelto J., Design Management as a Strategic Instrument , Acta Wasaensia No. 99, Indu strial Management 4, Universitas Wasaensis, Vaasa 2002.
 2. Borja de Mozota B., Design Management. Using design to build brand value and corpo- rate innovation , Allworth Press, New York 2003.
 3. Borja de Mozota B., Kim B., Managing Design as a Core Competency: Lessons from Korea , "Design Management Review" 2009, Issue 20, pp. 66-76.
 4. Bruce M., Bessant J., Design in Business. Strategic Innovation Through Design , Financial Times Prentice Hall, Harlow 2002.
 5. Brzozowski M., Istota design management , [w:] Witczak H. (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera , Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 148, Poznań 2010, s. 13-23.
 6. Cooper R., Press M., The Design Agenda. A Guide to Successful Design Management , John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 7. Cyfert S., Dyduch W., LatusekJurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość merytoryczna , "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1, s. 37-49.
 8. Erichsen P. G., Christensen P. R., The Evolution of the Design Management Field: A Journal Perspective , "Creativity and Innovation Management" 2013, Vol. 22, No 3, pp. 107-120.
 9. Franus E., Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii , Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1992.
 10. Jerrard R., Hands D., Design management: exploring fieldwork and application , Routledge, New York 2007.
 11. Kim Y., Chung K., Tracking Major Trends in Design Management Studies , "Design Mana gement Review" 2007, Issue 18, pp. 41-48.
 12. Krupiński J., Estetyka - Immanentna wartość designu , [w:] Siemieńska E. (red.), Wa r - tość dodana: światowe wzornictwo z Polski , Instytut Wzornictwa Przemysłowego, War szawa 2009.
 13. Lockwood T., Transition: How to Become a More Design-Minded Organization , "Design Management Review" 2009, Vol. 20, No. 3.
 14. Mamica Ł., Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 15. Stamm (von) B., Managing Innovation, Design and Creativity , John Wiley & Sons, Chi chester 2008.
 16. Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu , "Organizacja i Kie rowanie" 2014, nr 1, s. 11-36.
 17. Verganti R., Design-Driven Innovation , Harvard Business Press, Boston 2009.
 18. Zimniewicz K., Hipotezy i ich sprawdzalność w naukach o zarządzaniu , [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity , Akademia Eko nomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu