BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarnik Żuławska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wybrane praktyki zarządzania zasobami ludzkimi wspierające przedsiębiorczość w warunkach zagrożenia kryzysem
Some of the Practices of Human Resources Management Fostering Entrepreneurship in the Danger of Crisis
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 265-284, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo
Economic crisis, Enterprise competitiveness, Human Resources Management (HRM), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy i towarzyszące mu poczucie niepewności wymusza na firmach umiejętne i efektywne zarządzanie potencjałem intelektualnym. Z doświadczeń wielu firm wynika, że znaczącym elementem ich rozwoju są przeobrażenia wewnętrzne. Szczególnie istotne dla zrównoważonego działania przedsiębiorstwa jest systematyczne kreowanie i wdrażanie innowacji i transfer wiedzy. W przygotowanym opracowaniu zostały opisane przykłady praktyk zarządzania zasobami ludzkimi mające na celu stymulowanie pracowników do pomysłowości i wzrostu wydajności. Opracowanie jest próbą oceny zależności między podejmowanymi działaniami a konkurencyjnością przedsiębiorstwa, zawiera wybrane przykłady metod zarządzania personelem, uwzględniające mierniki ich skuteczności. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis and uncertainty demands skillful and effective management of intellectual potential on the part of companies. The experience of numerous companies shows that the internal transformation is a significant element of their development. The systematic creation and implementation of innovation and knowledge transfer is particularly important for sustainable business activity. The study reveals examples of human resource management practices that encourage creativity among employees and productivity growth. The paper is an attempt to assess the relationship between the undertaken actions and the competitive edge of a company. The paper includes some examples of modern methods of personnel management, including the measures of their effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antos K., Latocha M., Czy współpraca naprawdę się opłaca? Praca zespołowa drogą do sukcesu w zarządzaniu jakością. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. ISBN 978-83-927079-0-5.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. 4. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007. ISBN 978-83-7526-171-4.
 3. Czernecka M., Woszczyk P., Przyszłość rynku szkoleń w Polsce. Raport [on-line]. 2011 [Dostęp 2.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hrtrendy.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/12/Raport-EFS- End-Financial-Support-Przyszlosc-rynku-szkolen-w-Polsce.pdf.
 4. Green K.A. (i in.), Diversity in the Workplace: Benefits, Challenges, and the Required Managerial Tools [on-line]. University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) [Dostęp 30.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://edis.ifas.ufl.edu/hr022.
 5. Guziak K., Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek giełdowych [on-line]. [Dostęp 18.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kartaroznorodnosci.pl/ pl/roznorodnosc/zarzadzanie-roznorodnoscia---artykuly.html?id=20.
 6. Haffer M., Zasoby wiedzy jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. W: Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, 2005.
 7. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-264-1281-3
 8. Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin, 2011. ISBN 978-83-7641-362-4
 9. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwanie XXI wieku. Warszawa: Wydaw. Ekonomiczne, 2001. ISBN 83-208-1350-6
 10. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa: Difin, 2007. ISBN 978-83-7251-813-2
 11. Kaczmarczyk S., Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2006, nr 1 (30).
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. ISBN 9788301147464
 13. Morawska-Wilkowska A. (i in.), Firma równa się różnorodność [on-line]. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009 [Dostęp 05.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Firma-Roznorodnosc.pdf.
 14. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H. Beck, 2001. ISBN 83- 7110-780-3
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problemów i metod. Kraków: Wydaw. Antykwa, 1998. ISBN 83-87493-45-7.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. ISBN 83-88597-77-9.
 17. Sajkiewicz B., Woźniakowski A., Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [on-line]. IPiSS 2009, nr 2 [Dostęp 15.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ipiss.com.pl/?zzl=proinnowacyjne- wynagradzanie-w-badaniach-ipiss.
 18. Scott D.A. (i in.), Przez innowację do wzrostu. Przekł. Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa: PWN, 2010. ISBN 978-83-7526-708-2.
 19. Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. ISBN 83-7252-267-7. Stępniak A., Strategie przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2005. ISBN 83-89786-30-3.
 20. Szczakowski Z.J., Meandry i wyzwania procesu globalizacji. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. ISBN 978-83-60655-38-2.
 21. Woźniakowski A., Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami. W: Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu