BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasielewska-Marszałkowska Iwona (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Prawno-gospodarcze funkcje dokumentów przewozowych w procesie transportowym
Legal and Economic Functions of Shipping Documents in Transportation
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 403-416, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Transport, Prawo przewozowe, Proces przewozowy, Dokumenty handlowe
Law, Transport, Transport law, Transport process, Commercial documents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wymagania legislacyjne związane z dokumentacją przewozową w procesach transportowych. Autorka skierowała szczególną uwagę na zakres norm dotyczących wymaganej dokumentacji dla przewozu towarów niebezpiecznych oraz transportu towarów ponadnormatywnych. Wnioski wynikające z podsumowania są następujące: stosowanie jurysdykcji i aktów prawnych w praktyce, ze szczególnym naciskiem regulującym wymaganą dokumentację, świadczą o profesjonalizmie i rzetelności wykonywanych/oferowanych usług przez przedsiębiorstwa transportowe/spedycyjne. (abstrakt oryginalny)

The article presents legislative requirements associated with shipping documentation for transportation. The author directed particular attention to the range of documentation standards required for the transport of dangerous goods and oversize freight. The conclusions of the summary are as follows: the exercise of jurisdiction and legislation in practice, with a particular regulating emphasis on the required documentation, constitute the evidence of professionalism and integrity of performed/offered services provided by transport/shipping companies.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaberek M., Jezierski A., Informatyczne narzędzia procesów logistycznych. Wyd. 1. Warszawa: CeDeWu Sp. z. o.o., 2010. ISBN 978-83-7556-349-8.
 2. Liberadzki B., Mindur L. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006.
 3. Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka. Gdynia: PISIL, 2011, t. 1, 2. ISBN 978-83-924234-3-0.
 4. Neider J., Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE, 2008. ISBN 978-83-208-1773-7.
 5. Rydzkowski W., Wojewodzka-Krol K. (red.), Transport. Wyd. 4 zm. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-14260-5.
 6. Salomon A., Spedycja. Teoria, przykłady, ćwiczenia. Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej w Gdyni, 2011. ISBN 978-83-7421-159-8.
 7. Sikorski P.M., Spedycja w praktyce - wiek XXI. Warszawa: PWT, 2008. ISBN 978-83- 906065-8-3.
 8. Stajniak M. (i in.), Transport i spedycja. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008. ISBN 978-83-87344-68-9.
 9. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Warszawa: PWE, 2002. ISBN 83-208-1367-0.
 10. Szczepaniak T. (red.), Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE, 1996. ISBN 83-208- 1008-6.
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 15 listopada z 1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53, poz. 272, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 - tekst obowiązuje od 31 maja 2012 r.
 14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 2005, nr 108, poz. 908, z poźn. zm.
 15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 222, poz. 1321.
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Dz.U. 2004, nr 7, poz. 62, z późn. zm.
 18. Umowa SMGS z dnia 1 listopada 1951 r. o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS), w brzmieniu nadanym tekstem jednolitym z dnia 1 lipca 2007 r.
 19. Konwencja COTIF, konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami, sporządzona 9 maja 1980 r. Dz.U., 1985, nr 34, poz. 158; Dz.U., 1997, nr 37, poz. 225; załącznik B - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami - CIM (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji 1985, nr 34, poz. 185); znowelizowana w 1999 r.
 20. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, sprost.: Dz.U. 1995, nr 69, poz. 352.
 21. Konwencja TIR dotycząca międzynarodowego przewozu towarów transportem drogowym, podpisana w Genewie 14 listopada 1975 r. Dz.U. 1984, nr 17, poz. 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu