BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
Conditions for The Development of Agritourism in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 1, s. 37-67, tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Usługi, Marka
Agrotourism, Services, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Negatywnym skutkiem w turystyce wiejskiej w ostatnich latach jest zatracanie istoty agroturystyki. Jest to spowodowane spadkiem liczby czynnych gospodarstw rolnych, do czego przyczynił się wzrost kosztów prowadzenia produkcji rolniczej i zmniejszenie jej opłacalności. Mieszkańcy wsi, którzy kilkanaście lat temu rozszerzyli swoją działalność o usługi agroturystyczne, dość często obecnie ograniczają produkcję rolniczą. Zjawisko to jest szczególnie obserwowane na terenach o dużej atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej. Dlatego formułowane definicje agroturystyki w tych regionach dotyczą obecnie nielicznej już grupy rolników świadczących usługi turystyczne, natomiast samego terminu "agroturystyka" używa się w stosunku do szerokiej oferty turystyki wiejskiej, gdzie działalność rolnicza jest działalnością marginalną lub nie ma jej wcale, zaś niewielki areał ziemi rolniczej, często nieznacznie większy od jednego hektara, jest w dyspozycji usługodawcy w celu uniknięcia obowiązku płacenia podatku dochodowego.(fragment tekstu)

The paper discusses the factors that contribute to or limit the development of agritourism in Poland. Among the key drivers of the development are nature, landscape and cultural values of the Polish countryside, low income, in particular in case of small and medium agricultural farms, housing capacities and free labour resources in the countryside, state tourism development programmes as part of the initiatives aimed at promoting sustainable and multifunctional development of rural areas, local government policy, quality and competitiveness of agritourism product as well as urbanization and level of city dwellers' income. The factors that hinder growth of agritourism include low educational level, lack of qualifications and entrepreneurial mindset of farmers, resistance to change and innovation, lack of cooperation between the agriculture-supporting institutions and farmers, high costs related to the improvement of accommodation standard, poor quality of services and dificulties in obtaining credit. The article touches also upon the importance of agritourism in the development of rural areas. As a form of non-agricultural activity, agritourism entails significant benefits. It constitutes an additional source of income for agricultural farms and ensures a social ladder for the farmers. In addition, it promotes culture and heritage conservation and provides an opportunity for the farmers to gain new experience and qualifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcje turystyczne Ziemi Gołdapskiej, Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, http://www.it.mragowo.pl/atrakcje-turystyczne-ziemi-goldapskiej
 2. Balińska A., Produkt agroturystyczny i jego specyfika, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, "Monografie AP w Siedlcach" 2006, nr 75, s. 139-145.
 3. Bednarek-Szczepańska M., Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, "Studia Obszarów Wiejskich" t. 23, Wydawnictwo "Bernardinum", Warszawa 2010.
 4. Bott-Alama A., Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, "Rozprawy i Studia USz" 2004, nr 501.
 5. Brelik A., Agroturystyka jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2004, t. 6, z. 4, s. 22-26.
 6. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010 r., Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 7. Ciepiela G. A., Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych regionu nadbużańskiego, "Zeszyty Naukowe WSA w Łomży" 2011, nr 47, s. 28-42.
 8. Ciepiela G. A., Balińska A., Usługi turystyczne i ich wykorzystanie w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionie Polski Wschodniej, w: Przedsiębiorczość w turystyce, red. S. J. Starski, M. Jalinik, Wydawnictwo EkoPres, Białystok 2014, s. 261-276.
 9. Ciepiela G. A., Balińska A., Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej, "Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach", S. "Administracja i Zarządzanie" 2014, nr 103 (30), s. 95-110.
 10. Ciepiela G. A., Godlewska A., Balińska A., Produkt agroturystyczny w podregionie olsztyńskim, w: Rynek usług turystycznych, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Wydawnictwo PB, Białystok 2012, s. 26-48.
 11. Ciepiela G. A., Jankowska J., Jankowski K., Finansowanie gospodarstw agroturystycznych ze środków unijnych w województwie mazowieckim, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia" 2010, nr 9 (3), s. 45-54.
 12. Ciepiela G. A., Jankowska J., Jankowski K., Wpływ działalności agroturystycznej na dochodowość gospodarstw rolnych północno-wschodniego Mazowsza, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2007, s. 196-205.
 13. Ciepiela G. A., Jasińska A., Rola i potrzeby współczesnego turysty w kreowaniu gospodarstw ekoagroturystycznych, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2008, s. 271-281.
 14. Ciepiela G. A., Kur-Kowalska M., Usługi agroturystyczne w gminach obejmujących tereny Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, "Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoła Wyższa" 2014, nr 4 (73), s. 51-65.
 15. Ciepiela G. A., Kur-Kowalska M., Jankowska J., Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych środkowowschodniej Polski, "Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach", S. "Administracja i Zarządzanie" 2013, nr 98 (25), s. 93-108.
 16. Ciepiela G. A., Sosnowski J., Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 2 (331), s. 131-149.
 17. Ciepiela G. A., Sosnowski J., Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 1 (150), s. 134-146.
 18. Dorocki S., Szymańska A. I., Zdon-Korzeniowska M., Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne, w: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej.
 19. Determinanty rozwoju, red. A. Marjański, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2012, t. XIII, z. 8, s. 45-58.
 20. Drzewiecki M., Agroturystyka w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 46-51.
 21. Drzewiecki M., Agroturystyka współczesna w Polsce, Wydawnictwo WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 22. Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 23. Dubel K., Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gmin na potrzeby planowania i organizacji turystyki na wsi, w: Turystyka w rozwoju lokalnym, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 158-167.
 24. Idziak W., Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Wydawnictwo "Alta Press", Koszalin 2008.
 25. Jalinik M., Konkurencyjność produktów turystycznych na obszarach wiejskich, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2009, s. 153-162.
 26. Jaszczak A., Młynarczyk K., Walory przyrodnicze i kulturowe a rozwój turystyki wiejskiej w gminie Biskupiec, w: Turystyka w rozwoju lokalnym, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 212-221.
 27. Jędrysiak T., Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2010.
 28. Kasperczyk M., Kacprzyk P., Preferencje gości odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne, w: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 117-120.
 29. Kmita E., Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1994, nr 2, s. 17-21.
 30. Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 31. Koniusz M., Miejsce i rola stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju agroturystyki, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 79-89.
 32. Kosmaczewska J., Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, Wydawnictwo Bogucki, Poznań 2007.
 33. Kozak M. W., Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa 2006.
 34. Krupińska W., Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie zachodniopomorskim, "Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie" 2003, nr 402 ("Sesja Naukowa" z. 90), s. 161-170.
 35. Kur-Kowalska M., Ciepiela G. A., Kreowanie produktów w turystyce wiejskiej na przykładzie województwa podlaskiego, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2009, s. 193-205.
 36. Kutkowska B., Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" nr 455, "Monografie" 2003, t. XXXI, s. 109-130.
 37. Lipianin-Zontek E., Szewczyk L., Zontek A., Współudział mieszkańców w kreowaniu produktu turystycznego regionu - produkty obszarów wiejskich i agroturystyczne, "Zeszyty Naukowe USz" nr 465, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2007, nr 8, s. 129-140.
 38. Lipianin-Zontek E., Zontek Z., Promocja produktu regionalnego za przykładzie regionu Beskidy, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 105-116.
 39. Majewski J., Tożsamość turystyki wiejskiej - poziomy: ogólnokrajowy, regionalny, lokalny, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 9-21.
 40. Marciniuk-Kluska A., Uwarunkowania turystyki wiejskiej na Podlasiu, w: Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2005, s. 44-50.
 41. Michałowski K., Łagowska B., Turystyczne produkty obszarowe czynnikiem rozwoju regionu, w: Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2006, s. 61-70.
 42. Mikulska T., Korzyści i bariery rozwoju turystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 161-173.
 43. Młynarczyk K., Agroturystyka, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2002. Niedziółka A., Determinanty rozwoju usług agroturystycznych w Małopolsce, w: Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2005, s. 138-145.
 44. Pałka E., Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 1, s. 163-174.
 45. Perepeczko B., Przeszłość i przyszłość turystyki wiejskiej w polskim rozwoju lokalnym, w: Turystyka w rozwoju lokalnym, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s.38-49.
 46. Pytlarz E., Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie kaliskim, w: Warunki rozwoju obszarów wiejskich, VII Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010, Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 55-59.
 47. Ramotowska K., Ekspertyza: Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów na przykładzie działalności agroturystycznej prowadzonej przez producentów rolnych województwa podlaskiego, w kontekście Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Analiza i ocena poziomu konkurencyjności działalności agroturystycznej na rynku usług turystycznych, Goniądz 2006.
 48. Rąkowski G., Koncepcja rozwoju turystyki na obszarze "Krainy Żubra", Wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Hajnówka 2004.
 49. Roman A., Marka w agroturystyce, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 139-149.
 50. Roman M., Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2009, nr 6, s. 187-195.
 51. Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wydawnictwo AR Lublinie, Lublin 2007.
 52. Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. K., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2010.
 53. Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 54. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
 55. Sikora J., Jęczmyk A., Czynniki wspierające i bariery ograniczające rozwój agroturystyki, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 37-45.
 56. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Kapitał ludzki w rozwoju turystyki wiejskiej, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2007, s. 214-225.
 57. Sikorska-Wolak I., Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, nr 93, s. 29-42.
 58. Sikorska-Wolak I., Społeczno-ekonomiczne przesłanki kształtowania funkcji turystycznych obszarów wiejskich, w: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 13-28.
 59. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 60. Sikorska-Wolak I., Zawadka J., Oczekiwania konsumenta na rynku usług turystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2012, t. V, nr 1, s. 34-47.
 61. Skiba K., Różnorodność biologiczna a ruch turystyczny na obszarach wiejskich, w: Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2005, s. 166-174.
 62. Strzembicki L., Marketing w agroturystyce, Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 1995.
 63. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 64. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: DzU 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm.
 65. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU nr 171 poz. 1225 z późn. zm.
 66. Wiatrak A. P., Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo CDiEwR, Kraków 1998.
 67. Wojciechowska J., Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną, w: Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, Wydawnictwo UKFiT, Łódź- Warszawa 1992.
 68. Woźniak M., Wpływ agroturystyki na architekturę krajobrazu obszarów wiejskich, "Fragmenta Agronomia" 2002, nr 1 (73), s. 194-199.
 69. Woźniak M., Cebulak T., Otoczenie przyrodnicze elementem wyznaczającym wzajemne relacje między turystami a przestrzenią agroturystyczną, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, "Monografie AP w Siedlcach" 2006, nr 75, s. 157-171.
 70. Woźniak M., Cyrek P., Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich a motywy wyboru miejsca wypoczynku (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego), w: Turystyka w rozwoju lokalnym, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 200-211.
 71. Zawadka J., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 72. Zegar J. S., Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.
 73. Zuzek D., Możliwości rozwoju turystyki, w: Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo PB, Białystok 2005, s. 22-26.
 74. Żbikowski J., Nałęcka D., Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym w świetle badań ankietowych, w: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 121-128.
 75. Żelazna K., Marketing mix i jego elementy w działalności turystycznej, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 472-484.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu