BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Free Time as a Determinant of Economic Development Cultural Context
Czas wolny jako czynnik rozwoju gospodarczego kontekst kulturowy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 104-115, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Czas wolny, Rozwój gospodarczy, Czynniki rozwoju gospodarczego, Województwo
Leisure time, Economic development, Factors of economic development, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki analizy zależności pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym regionu, a biorąc pod uwagę fakt, że wśród wielu sposobów spędzania czasu wolnego wymienia się kulturę, to głównym celem artykuł stało się przedstawienie zależności pomiędzy poziomem rozwoju funkcji kulturowej regionu a poziomem jego rozwoju gospodarczego. W pracy wykorzystano publikowane dane GUS odnośnie do polskich województw, a ich dostępność wyznaczyła zakres czasowy badania, który przypadł na lata 2005-2013. Analizy empiryczne poprzedziły rozważania teoretyczne opisujące relacje pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the analysis of the interplay between free time and economic development of a region. Since culture is one of the ways of spending one 's free time, the main objective of this article is the presentation of interdependencies between the level of development of the cultural function of a region and the level of its economic development. Published GUS data referring to Polish voivodships were used and their availability set the timeframe of the research which covered the years 2005 - 2013. Theoretical considerations describing the relation between free time and economic development were preceded by empirical analyses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.: Human Capital, New York 1975.
 2. Bombol M.: Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Monografie i Opracowania 555. SGH, Warsaw 2008.
 3. Bombol M., Dąbrowska A.: Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. LIBER. Warsaw 2003.
 4. Bylicki A.: Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy [in:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. A. Kukliński (ed.) Scholar. Warsaw 2003.
 5. Bywalec C., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE. Warsaw 2002.
 6. Czapiński J.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks. Zarządzanie Publiczne 4/2008.
 7. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN. Warsaw-Wrocław 1997.
 8. Heintzman P., Mannell R.C.: Spiritual function of leisure and spiritual well being: Coping with time pressure. Leisure Science 25/2003.
 9. Kłoskowska A.: Socjologia kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2007.
 10. Koźmiński A.: Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [in:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus. PAN. Warsaw 2001.
 11. Looseley D.: Joffre Dumazedier, Toward a society of leisure. International Journal of Cultural Policy 16(1)/2010.
 12. Matczak A.: Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm 5/1989.
 13. Mikuła B.: Relacje jako element kapitału ludzkiego [in:] Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. J.S. Kardas (ed.). Wydawnictwo Studio Emka. Warsaw 2009.
 14. Niemczyk A.: Turystyka jako forma zagospodarowania czasu wolnego [in:] Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta. T. Burzyński, M. Żemła (ed.). GWSH. Katowice 2007.
 15. Niemczyk A.: Wirtualizacja kultury. Świat Marketingu 6/2008; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=627349 [Accessed: 04.2015].
 16. Niemczyk A.: Turystyka - sposób na zagospodarowanie czasu wolnego (na przykładzie mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Handel Wewnętrzny 4/2013.
 17. Niemczyk A, Zacłona T.: Funkcja turystyczna polskich makroregionów w aspekcie społeczno- ekonomicznym pierwszej dekady członkostwa w UE, [in:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 379, Wrocław 2015.
 18. Putnam R.: Bowling alone: The collapse and revival of American community. Touchstone Books. New York 2000.
 19. Putnam R.: Better together. Restoring the American community. Simon & Schuster. New York 2003.
 20. Simpson S., Yoshioka C.: Aristotelian view of leisure: An outdoor recreation perspective. Leisure Studies 11/1992.
 21. Strahl D. (ed.): Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 22. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Kraków 2007.
 23. The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. 2001. OECD Publishing 2001.
 24. Zeliaś A. (ed..): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu