BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Switat Mustafa (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Wybrane aspekty polityki migracyjnej w świetle badań nad arabską diasporą w Polsce
Selected Aspects of Migration Policy in The Light of The Research on The Arab Diaspora in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 1, s. 175-194, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Diaspora, Polityka migracyjna, Cudzoziemcy, Rynek pracy
Diaspora, Migration policy, Foreigners, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten koncentruje się zatem na historii i ewolucji polityki migracyjnej w zakresie dotyczącym jedynie zjawiska imigracji, a zwłaszcza integracji obcokrajowców. Jego celem jest przedstawienie zagadnień powiązanych z obecną polityką migracyjną Polski w kontekście badań diaspory arabskiej w Polsce, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego dokumentu pt. "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania", który poddano analizie krytycznej. Należy przy tym podkreślić, iż część uwag i opinii badanych respondentów ma charakter uniwersalny, dotyczy wszystkich imigrantów w Polsce, nie tylko eksplorowanej społeczności. Dzięki temu stało się możliwe wypracowanie pewnych konkretnych innowacyjnych rozwiązań - zaprezentowanych w tym artykule, z których skorzystać mogą polskie władze w celu efektywniejszego wykorzystania zjawiska imigracji. (fragment tekstu)

This article presents the history and development of the (im) migration policy in the context of field research on the Arab Diaspora in Poland. Particular attention was paid to the issue how members of the Diaspora and examined Poles perceive the Polish migration policy in the aspect of the document titled "The Migration Policy of Poland - Current State and the Postulated Actions". Due to the fact that some of the comments and opinions of the respondents had a universal character applicable to all immigrants in Poland, not only to the explored community, this article presents specific innovative and practical solutions useful in forming a basis for migration policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 2. Castles S., Miller M. J., The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Guilford Press, New York 2003.
 3. Chodubski A., Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, w: A. Chodubski, Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 4. Chodubski A., Obraz imigracji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Adaptacja? Integracja? Transformacja?, "Migracje i Społeczeństwo" 5, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2000.
 5. Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji. Moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2007.
 6. Entzinger H., Biezeveld R., Zasady integracji imigrantów, w: Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, red. J. Balicki, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.
 7. Gadowska A., Spyra A., Strzelichowski Sz., Trzaska K., Urban-Toczek A., Witkowski T., Ziębacz T., Cudzoziemcy w województwie małopolskim - wybrane statystyki. Prawo migracyjne. Polityka migracyjna Polski, w: Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją,separacją, marginalizacją, red. E. Pindel, Akademia Ignatianum, Kraków 2014.
 8. Grabowska-Lusińska I., Skala i struktura popytu na pracę cudzoziemców w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, w: Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, red. I. Grabowska-Lusińska, A. Żylicz, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2008.
 9. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2014, GUS, Warszawa 2015.
 10. Janicka-Żylicz A., Kaczmarczyk P., Ekonomiczne skutki napływu cudzoziemców i perspektywy na przyszłość, w: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, red. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
 11. Jaźwińska E., Stosunek Polaków do cudzoziemców na polskim rynku pracy, w: Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, red. I. Grabowska-Lusińska, A. Żylicz, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2008.
 12. Kaczmarczyk P., Recent Trends in International Migration in Poland The 2012 SOPEMI Report, "CMR Working Paper" 2014, Nr 71/129.
 13. Każmierkiewicz P., Segeš-Frelak J., Partycypacja publiczna i prawa polityczne obywateli państw trzecich na szczeblu krajowym i lokalnym, w: W poszukiwaniu nowych wzorów integracji cudzoziemców. Wybór tekstów polskiego forum integracyjnego, red. J. Segeš--Frelak, K. Grot, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 14. Kubitsky J., Psychologia migracji, Difin, Warszawa 2012.
 15. Lesińska M., Stefańska R., Szulecka M., Podsumowanie z perspektywy polityki migracyjnej, w: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, red. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
 16. Lesińska M., Stefańska R., Szulecka M., Rozwój polityki migracyjnej Polski, w: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, red. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
 17. Matusz-Protasiewicz P., Strategia migracyjna Polski - co z integracją?, http://biuletynmigracyjny. uw.edu.pl/29-maj-2011/strategia-migracyjna-polski-co-z-integracja
 18. Meissner C. A., Brigham J. C., Pfeifer J. E., Jury nullification: The influence of judicial instruction on the relationship between attitudes and juridic decision-making, "Basic & Applied Social Psychology" 2003, Nr 25.
 19. Polakowski M., Projekty integrujące imigrantów w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy, w: Polityka (dez)integracji. Zarządzanie integracją obywateli państw trzecich w Polsce, red. P. Pawlak, D. Szelewa, M. Polakowski, M. Fijałkowska, I. Bąbiak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 20. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, Zespół ds. Migracji MSW, Warszawa 2012.
 21. Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
 22. Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, PWN, Warszawa 2006.
 23. Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 24. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, DzU 2013, poz. 1650.
 25. Wysieńska K., Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 26. Wysieńska K., Testy dyskryminacyjne - metoda i zastosowania, w: W poszukiwaniu nowych wzorów integracji cudzoziemców. Wybór tekstów polskiego forum integracyjnego, red. J. Segeš-Frelak, K. Grot, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 27. Założenia polityki ludnościowej Polski 2006, Raport Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2006.
 28. Założenia polityki ludnościowej Polski 2013. Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.
 29. http://www.isp.org.pl/projekty,rozni, - ale-rowni-badania-nad-rownym-traktowaniemcudzoziemcow- w-polsce,664.html
 30. http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu