BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów
The Use of European Union Funds for Municipal Investments and Limiting Debt of Local Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 139-148, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Polityka regionalna, Zadłużenie, Finanse samorządu terytorialnego
EU funds, Regional policy, Indebtedness, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja europejska w znaczącym stopniu zmieniła warunki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego głównie za sprawą dostępności funduszy strukturalnych. Obecnie wiele podejmowanych przez gminy działań, szczególnie inwestycyjnych odbywa się przy udziale dofinansowania w ramach instrumentów polityki regionalnej UE. Pozyskane fundusze z jednej strony stanowią wsparcie dla lokalnych budżetów, z drugiej zaś powodują wzrost wydatków, które często finansowane są z kredytów. Celem artykułu jest identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy zrealizowanymi przy wsparciu finansowym inwestycjami komunalnymi a nowo wprowadzonymi wskaźnikami zadłużenia. Polskie gminy cechowało duże zróżnicowanie poziomu wykorzystania funduszy UE. Nowe limity zadłużenia mogą ograniczać zdolności absorpcyjne samorządów w konsekwencji spłat odsetek od zaciąganych w przeszłości zobowiązań. (abstrakt oryginalny)

European integration has significantly changed the conditions for the functioning of local government units mainly due to the availability of structural funds. Nowadays, many activities undertaken by the communities, especially the investment is carried out with the participation of co-financing within the EU regional policy instruments. The obtained funds give not only support to local budgets, but also cause an increase in expenditures, which are often financed with loans. The aim of the article is to identify the relations between municipal investments realized with the financial support and the newly introduced debt indicators. Polish municipalities differed significantly among the utilization of EU funds. New debt limits may reduce the absorption capacity of local governments as a consequence of interest payments on loans taken out in the past. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boldrin, M., Canova, F., Pischke, J. S., Puga, D. (2001). Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies. Economicpolicy, p. 207-253.
 2. Bradley, J., Untiedt, G., Mitze, T. (2007). Analysis of the impact of cohesion policy. A note explaining the HERMIN-based simulations. Muenster-Dublin.
 3. Burnside, C., Dollar, D. (2004). Aid, policies, and growth: reply. The American Economic Review, 94(3), 781-784.
 4. Kopańska, A. (2014). Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym. Wyd. Difin, Warszawa.
 5. Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2012). Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS, 21 (88), s. 1-6.
 6. Milewska, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych - przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 6(55), s. 57-66.
 7. Milewska, A., Jóźwik, M. (2014). Organization and changes of local government finance system in view of implementation of participatory budgeting. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13 (4), 125-134.
 8. Oates W., 1972, Fiscal federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 9. Paluch Ł., Sroka W., (2013) Socio-economic and environmental determinants of sustainable development of rural communes in Małopolska Province. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 12 (2), p. 65-76.
 10. Parlińska, A. (2014). Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005-2012. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (40), 191-200.
 11. Prus P., Wawrzyniak B. M. Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedza, 2011, nr 44, s. 77-92.
 12. Satoła Ł. (2014). Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), Samorząd Terytorialny, Nr 5, s. 24-35.
 13. Standar, A. (2010). Determinanty pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa wielkopolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), 97105.
 14. Swianiewicz P. (2011). Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipium, Warszawa.
 15. Zawora J., (2015). Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 1-2, 43-54.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu