BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipek Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Prakseologiczne aspekty jakości zarządzania kryzysowego
Praxeological Aspects of the Quality of Crisis Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (37), 2016, nr 110, s. 33-48, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Jakość, Prakseologia, Sprawność, Efektywność, Przegląd literatury
Crisis management, Quality, Praxeology, Efficiency, Effectiveness, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst przedstawia system zarządzania kryzysowego w ujęciu prawnym i w oparciu o literaturę przedmiotu. Ukazuje interpretacje pojęć takich jak: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, kryzys. Treść w szczególności koncentruje się na prakseologicznym ujęciu jakości wraz z analizą jej istotnych wyznaczników. Do wyznaczników tych zaliczono: sprawność, w zakres której polska szkoła prakseologii zalicza np. skuteczność, ekonomiczność, efektywność. Tekst charakteryzuje te walory także z punktu widzenia literatury nowszej. Autorka akcentuje rolę, jaką może pełnić kultura bezpieczeństwa w doskonaleniu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the system of crisis management from the legal point of view and on the basis of the relevant literature. The Author provides interpretations of such notions as: crisis management, a crisis situation, a crisis. The article is focused on the praxeological approach to quality along with the analysis of its important indicators. The indicators include: functionality which, according to the Polish School of Praxeology consists of efficacy, efficiency and effectiveness. The paper also characterizes those qualities from the point of view of more recent literature. The Author emphasizes the possible role of security culture in perfecting the functioning of the system of crisis management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2006.
 2. Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.
 3. Cieślarczyk M., Filipek A., Kultura bezpieczeństwa - między kreatywnością a poczuciem odpowiedzialności, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej, R. Rosa (red.), Siedlce 2012.
 4. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.
 5. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Warszawa 2009.
 6. Filipek A., Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej, Siedlce 2008.
 7. Filipek A., Kryzys jako szansa, [w:] M. Cieślarczyk, A. Filipek, A.W. Świderski, J. Ważniewska (red.), Pokonać kryzys - żyć bezpieczniej, Siedlce 2010.
 8. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.
 9. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa 2002.
 10. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Warszawa 2014.
 11. Kaniasty K., Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku, Gdańsk 2003.
 12. Kindlarski E., Jakość wyrobów, Warszawa 1988.
 13. Kitler W., Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2011.
 14. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1999.
 15. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 16. Kozuń-Cieślak G., Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 128/2013.
 17. Mazurkiewicz A., Sprawność działania - interpretacja teoretyczna pojęcia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 20/2011.
 18. Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Warszawa 2009.
 19. Piłejko K., Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, Warszawa 1976.
 20. Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, Jaremczuk K. (red.), Rzeszów-Przemyśl 2013.
 21. Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Warszawa 1982
 22. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Warszawa 1982.
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, Dz.U. z 2002 r., nr 215, poz. 1818.
 24. Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i finanse", nr 1/4/2013.
 25. Sato K., Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania, "Problemy jakości", 7/1998.
 26. Sikorski J., Sprawność administracji państwowej i samorządowej, Kielce 2007.
 27. Skowron-Mielnik B., Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1/2009.
 28. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Lublin 2000.
 29. Sobolewski G., Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2013.
 30. System reagowania kryzysowego, Gryz J., Kitler W. (red.), Toruń 2012.
 31. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 32. Waściński T., Kiedrowska K., Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera., Warszawa 2002.
 33. Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Siedlce 2009.
 34. Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Siedlce 2013.
 35. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1976.
 36. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1965, 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu