BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych - jak uniknąć "paradoksu usług"
Service innovation in manufacturing enterprises - how to avoid service paradox
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 87-103, tab., rys., bibliogr.28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metoda DEMATEL, Innowacje w usługach, Paradoks, Przedsiębiorstwo
DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory method, Innovations in services, Paradox, Enterprises
Abstrakt
Celem artykułu było znalezienie związków przyczynowo-skutkowych z oceną wzajemnego wpływu konfiguracji zasobów mogących przyczynić się do sukcesu w serwicyzacji przed - siębiorstw produkcyjnych. Badania nawiązują do zaproponowanych przez S. Madhavarama i S. Hunta zestawu konfiguracji zasobów, które stwarzają warunki do osiągnięcia sukcesu przed - siębiorstw wstępujących na ścieżkę zmiany modelu biznesowego. Jednak w swej pracy autorzy nie udzielają pełnej odpowiedzi na pytania, czy przedstawione konfiguracje zasobów mają taki sam wpływ na sukces oraz czy, a jeżeli tak, to jak silne są relacje pomiędzy tak zdefiniowanymi konfiguracjami zasobów? Do znalezienia odpowiedzi wykorzystano metodę DEMATEL (ang. DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory ). Wyniki badań wskazują, że analizowane konfiguracje zasobów nie są jednakowo ważne i mają różny wpływ na sukces zmiany orien- tacji przedsiębiorstw produkcyjnych w stronę usług. Dwie konfiguracje okazały się znaczące zarówno w wymiarze ważności, jak i relacji ("Kierownictwo wyższego szczebla i personel", "Metody i narzędzia"). Jedna z konfiguracji, tj. "Zasoby niematerialne sprzyjające budowa- niu portfela klientów", ma charakter ogólnego skutku odziaływania pozostałych konfiguracji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to find cause and effect relationships in the resource configura- tion contribute to success in servitization. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method is applied with this regard. The results showed that two configurations "The senior management and staff " and "Methods and Tools" appeared to be significant both in terms of validity and relationships. "Position in the industry" is more affected factor than other configurations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baines T. S., Lightfoot H. W., Benedettini O., Kay J. M., The servitization of manufactu- ring: A review of literature and reflection on future challenges , "Journal of Manufacturing Technology Management" 2009, Vol. 20, pp. 547-567.
 2. Bolton R. N., Grewal D., Levy M., Six strategies for competing through services: An agenda for future research , "Journal of Retailing" 2007, Vol. 83, pp. 1-4.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii , Placet, Warszawa 2000.
 4. Brzóska J., Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Poli - techniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 5. Caputa W., Strategie budowania kapitału klienta w branży piwowarskiej - wybrane aspekty , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpiecze - nia" 2013, nr 64, "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", t. 1, s. 503-512.
 6. Caceres R. Paparoidamis N., Service quality, relationship satisfaction, trust, commit- ment and business-to-business loyalty , "European Journal of Marketing" 2007, Vol. 41, No. 7/8, pp. 836-867.
 7. Ceci F., Masini A., Balancing specialized and generic capabilities in the provision of inte- grated solutions , "Industrial and Corporate Change" 2011, Vol. 20, No. 1, pp. 91-131.
 8. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 9. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym , Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 10. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie , Poltext, Warszawa 2010.
 11. Gebauer H., Fleisch E., Friedli T., Overcoming the Service Paradox in Manufacturing Companies , "European Management Journal" 2005, Vol. 23, No. 1, pp. 14-26.
 12. Grönroos C., Helle P., Adopting a service logic in manufacturing. Conceptual foundations and metrics for mutual value creation , "Journal of Service Management" 2010, Vol. 21, No. 5, pp. 564-590.
 13. Hunt S., Morgan R., The comparative advantage theory of competition , "Journal of Mar - keting" 1995, Vol. 59, No. 2, pp. 1-15.
 14. Johnstone S., Dainty A., Wilkinson, A., Integrating products and services through life: an aerospace experience , "International Journal of Operations & Production Management" 2009, Vol. 29, No. 5, pp. 520-528.
 15. Kindström D., Kowalkowski C., Service innovation in product-centric firms: a multina- tional business model perspective , "Journal of Business and Industrial Marketing" 2014, Vol. 29, No. 2, pp. 96-111.
 16. Krupski R., Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych , "Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007, nr 1187, s. 13-24.
 17. Lichtarski J. M., Społeczno-kulturowe bariery rozwoju i upowszechniania się nowoczesnych struktur organizacyjnych , "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 18. Madhavaram S., Hunt S., The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources and implications for marketing strategy , "Journal of the Academy Marketing Science" 2008, Vol. 36, No. 1, pp. 67-82.
 19. Neely A., Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing , "Ope - rations Management Research" 2008, Vol. 1, No. 2, pp. 103-118.
 20. Ostrom A. L., Bitner M. J., Brown S. W., Burkhard K. A., Goul M., Smith-Daniels V., Moving forward and making a difference: Research priorities for the science of service , "Journal of Service Research" 2010, Vol. 13, pp. 340-354.
 21. Pałucha K., Organizacyjne problemy środowiska produkcyjnego w łańcuchu dostaw , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Organizacja i Zarządzanie" 2015, z. 83, s. 515-527.
 22. Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji , Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 23. Raddats C., Burton J., Ashman R., Resource configurations for services success in manu - facturing companies , "Journal of Service Management" 2015, Vol. 26, Issue 1, pp. 97-116.
 24. Rokita J., Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa 2005.
 25. Maglio P., Kieliszewski C. A., Spohrer J. C., Handbook of service science , Springer, New York 2010.
 26. Storbacka K., A solution business model: capabilities and management practices for inte- grated solutions , "Industrial Marketing Management" 2011, Vol. 40, No. 5, pp. 691-711.
 27. Taghizadeh Herat A., Noorossana R., Parsa S., Shariatmadari Serkani E., Using DEMA - TEL - Analytic network process (ANP) hybrid algorithm approach for selecting improve- ment projects of Iranian excellence model in healthcare sector , "African Journal of Business Management" 2012, Vol. 6, No. 2, pp. 627-645.
 28. Ulaga W., Reinartz W., Hybrid offerings: how manufacturing firms combine goods and services successfully , "Journal of Marketing" 2011, Vol. 75, No. 6, pp. 113-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu