BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tikkamäki Kati (University of Tampere), Heikkilä Päivi (Technical Research Centre of Finland), Ainasoja Mari (University of Tampere)
Tytuł
Positive Stress and Reflective Practice among Entrepreneurs
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 1, s. 35-56, rys., bibliogr. s. 50-54
Tytuł własny numeru
New Topics in Entrepreneurship and Innovations Management
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Zarządzanie stresem, Przedsiębiorca
Work under pressure, Stress management, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia
Finland
Abstrakt
Choć duże obciążenie stresem jest nieuniknionym aspektem przedsiębiorczości, pozytywna strona stresu (często określane jako eustres) pozostaje zaniedbaną dziedziną badań. Niniejsza praca jest wkładem w badania w zakresie przedsiębiorczości poprzez łączenie strumieni badań nad eustresem z praktyką refleksyjną. Jako narzędzie do analizy i rozwoju myśli i działań, praktyka refleksyjna odgrywa ważną rolę w pracy interpretacyjnej niezbędnej dla pozytywnych doświadczeń ze stresem. Po przeglądzie podejść do stresu w pracy, eustresu i refleksyjnej praktyki, praca ta bada jak przedsiębiorcy postrzegają rolę pozytywnego stresu i praktyki refleksyjnej w pracy oraz opisuje narzędzia refleksyjne wykorzystywane przez przedsiębiorców, sprzyjające eustresowi. Proces badawczy został zaprojektowany w sposób wspierający dialog refleksyjny między 21 fińskimi przedsiębiorcami różnych branż, którzy wzięli udział w badaniu, opartym głównie na wywiadach jakościowych. Dziewięciu z badanych przedsiębiorców prowadziło również dziennik pozytywnego stresu, w tym trzydniowy pomiaru fizjologiczny, analizując zmienność pulsu. Wyniki sugerują, że pozytywny stres i praktyka refleksyjna przeplatają się z doświadczeniami przedsiębiorców oraz ilustrują rolę praktyki refleksyjnej jako kluczowego zestawu instrumentów do promowania pozytywnego stresu, składającego się z sześciu narzędzi refleksyjnych: samopoznawania, zmieniania punktu widzenia, spojrzenia perspektywicznego, wykorzystania poczucia zaufania, kontroli zasobów osobistych oraz podjęcia dialogu. Indywidualne zdolności refleksyjne są różne i podział praktyki refleksyjnej, w oparciu o teorię, na wymiar indywidualny, społeczny i kontekstowy uważa się za przydatny w zrozumieniu tych różnic. Niniejsza praca stanowić może punkt wyjścia dla dalszych badań nad eustresem i praktyką refleksyjną oraz ich wpływem na samopoczucie przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

While heavy stress loads seem an unavoidable aspect of entrepreneurship, the positive side of stress (often referred to as 'eustress') remains a neglected area of research. This paper contributes to entrepreneurship research by linking the research streams of eustress and reflective practice. As a tool for analysing and developing thoughts and actions, reflective practice plays an important role in the interpretative work essential to positive stress experiences. Following an overview of approaches to stress at work, eustress and reflective practice, the paper explores how entrepreneurs experience the role of positive stress and reflective practice in their work and describes the reflective tools utilized by entrepreneurs in promoting eustress. The research process was designed to support reflective dialogue among the 21 Finnish entrepreneurs from different fields who participated in the study, with results based mainly on qualitative interviews. Nine of the interviewed entrepreneurs also kept a positive stress diary, including a three-day physiological measurement analysing their heartbeat variability. The findings suggest that positive stress and reflective practice are intertwined in the experiences of entrepreneurs and illustrate the role of reflective practice as a crucial toolset for promoting positive stress, comprising six reflective tools: studying oneself, changing one's point of view, putting things into perspective, harnessing a feeling of trust, regulating resources and engaging in dialogue. Individual reflective capabilities vary, and a theory-driven division of reflective practice into individual, social and contextual dimensions is considered useful in understanding those differences. The research offers a starting point for exploring how eustress and reflective practice affect the well-being of entrepreneurs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile, T., Barsade, S.G., Mueller, J.S., & Staw, B.M. (2005). Affect and Creativity at Work. Administrative Science Quarterly, 50, 367-403.
 2. Argyris, C. & D.A. Schön. (1996). Organizational learning 2: Theory, method, practice. Reading, MA: Addison-Wesley.
 3. Anderson, N. De Dreu, C.K, & Nijstad, B.A. (2004). The routinization of innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science. Journal of Organizational Behavior, 25, 147-173.
 4. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Job demands-resources theory. Wellbeing: A complete reference guide, 3, 37-64.
 5. Bakker, A.B. (2015). Towards a multilevel approach of employee well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(6), 839843.
 6. Berg, J.M., Dutton, J.E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In B.J.Dik, Z.S.Byrne & M.F.Steger (Eds.), Purpose and meaning in the workplace (pp. 81-104). Washington, DC: American Psychological Association.
 7. Bono, J.E., Glomb, T.M., Shen, W. Kim, E., & Koch, A.J. (2013). Building positive resources: effects of positive events and positive reflection on work stress and health. Academy of Management Journal, 56(6), 1601-1627.
 8. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). What is reflection is learning? In D. Boud, R. Keogh and D. Walker (Eds.) Reflection: Turning Experience into Learning (pp. 7-17). London: Kogan Page.
 9. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (2002) Promoting reflection in learning. A model. In R. Edwards, A. Hanson & P. Raggat (Eds.) Boudaries of Adult Learning (pp. 32-56). New York: Routledge.
 10. Boud, D., Cressey, P., & Docherty, P. (2006). Setting the scene for productive reflection. In D. Boud, P. Cressey & D. Docherty (Eds.), Productive Reflection at Work: Learning for changing work. (pp. 1-25). London: Routledge.
 11. Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77- 101.
 12. Bright, B. (1996). Reflecting on reflective practice. Studies in the Education of Adults, 28(2), 162- 184.
 13. Cardon, M. S., & Patel, P. C. (2015). Is Stress Worth it? Stress-Related Health and Wealth Trade-Offs for Entrepreneurs. Applied Psychology, 64(2), 379-420.
 14. Cheetham, G. & Chivers's, G. (1998). The reflective (and competent) practitioner: a model of professional competence which seeks to harmonise the reflective practitioner and competence-based approaches. Journal of European Industrial Training, 22(7), 267 - 276.
 15. Cox, T. (1978). Stress. London: MacMillan.
 16. Crossan M., Lane, H., & White, R. (1999). An organisational learning framework: From intuition to institution. Academy of Management, 24(12), 522-537.
 17. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row.
 18. Dewey, J. (1938). Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.
 19. Elkjaer, B. (2001). The learning organization: and undelivered promise. Management Learning, 32(4), 437-452.
 20. Frese, M. (2009). Towards a Psychology of Entrepreneurship - An Action Theory Perspective. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 5(6), 437-496.
 21. George, J.M. & Zhou, J. (2002). Understanding when bad moods foster creativity and good one's don't: The role of context and clarity of feelings. Journal of Applied Psychology, 84(4), 687-697.
 22. Guest, D.E. (2002). Perspectives on the study of Work-Life balance. Social Science Information, 41(2), 255-279.
 23. Hargrove, M.B., Nelson, D. L., & Cooper, C. (2013). Generating eustress by challenging employees: Helping people to savor their work. Organizational Dynamics, 42(1), 61- 69.
 24. Harris, J.A, Saltstone, R., & Fraboni, M. (1999). An evaluation on the job stress questionnaire with sample of entrepreneurs. Journal of Business and Psychology, 13(3), 447-455.
 25. Hilden, S. & Tikkamäki, K. (2013). Reflective Practice as a Fuel for Organizational Learning. Administrative Sciences, 3(3), 76-95.
 26. Hoyrup, S. (2004). Reflection as a core process in organizational learning. Journal of Workplace Learning, 16(8), 442-454.
 27. D'Intino, R.S., Goldsby M.G, Houghton J.D., & Neck C.P. (2007). Self-Leadership: A process for entrepreunial success. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4), 105-120.
 28. Jensen, S.M. (2012). Psychological Capital: Key to understanding entrepreneurial stress?, Economics & Business Journal: Inquiries & Perspectives, 4(1), 44- 55.
 29. Jordan, S. (2010). Learning to be surprised: how to foster reflective practice in a high-reliability context, Management Learning, 41(4), 391-413.
 30. Karasek, R.A. & Theorell T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. The American journal of Public Health, 80(5), 1013-1014.
 31. Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as a Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- HallPublisher.
 32. Kuratko, D. F. (2007) .Entrepreneurial Leadership in the 21st Century. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4), 1-11.
 33. Langan-Fox, J. & Roth, S. (1995). Achievement motivation and female entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68(3), 209-218.
 34. Lazarus, R.S. (1966). Psychological Stress and the Coping Process. New York: McGraw-Hill.
 35. Lazarus, R.S. (2001). Relational meaning and discrete emotions. In K.R.Scherer, A. Schorr and T. Johnstone (Eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research. Series in affective science., (pp. 37-67). New York: Oxford University Press.
 36. Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.
 37. Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress.Appraisal and Coping. New York: Springer.
 38. Leitch, R. & Day, C. (2000). Action research and reflective practice: towards a holistic view. Educational Action Research, 8(1), 179-193.
 39. Larrivee, B. (2000). Transforming teaching practice: becoming the critically reflective teacher. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 1(3), 293-307.
 40. Le Fevre, M., Matheny, J., & Kolt, G.S. (2003). Eustress, Distress, and Interpretation in Occupational Stress. Journal of Managerial Psychology, 18(7), 726-744.
 41. Manz, C.C. (1983). The art of self-leadership: Strategies for personal effectiveness in your life and work, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 42. Mahoney, M. & Arnkoff, D. (1978). Cognitive-self control therapies. In S. Garfield and A. Bergen (Eds.) Handbook of psychotherapy and'behavior change (pp. 689-722). New York: Wiley.
 43. Mezirow, J. (1981). A  critical theory of adult learning and education, Adult Education, 32(1), 3-24.
 44. Neck, C.P. & Manz, C.C. (1992). Thought self-leadership: The influence of self-talk and mental imagery on performance, Journal of Organizational Behavior, 13(7), 681-699.
 45. Neck, C.P., Neck, H.M., Manz, C.C., & Godwin, J. (1999). "I think I can": A self- leadership perspective toward enhancing entrepreneur thought patterns, self-efficacy, and performance. Journal of Managerial Psychology, 14(6), 477-501.
 46. Palmer, M. (1971). The application of psychological testing to entrepreneurial potential. California Management Review, 13(2), 38-48.
 47. Raelin, J.A. (2001). Public reflection as the basis of learning. Management Learning, 32(1), 11-30.
 48. Rahim, A. (1996). Stress, Strain, and Their Moderators: An Empirical Comparison of Entrepreneurs and Managers, Journal of Small Business Management, 34(1), 46-58.
 49. Samaie, Gh. & Farahani, H.A. (2011). Self-compassion as a moderator of the relationship between rumination, self-reflection and stress, Procedia -Social and Behavioral Sciences, 30, 978 - 982.
 50. Schaufeli, W. B., Salanova, M., González- Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 51. Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315.
 52. Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
 53. Seligman, M.E. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 54. Selye, H. (1974), Stress Without Distress. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
 55. Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Occupational Health Psychology, 8(1), 27-41.
 56. Simmons, B.L. & Nelson, D.L. (2007). Eustress at Work: Extending the Holistic Stress Model. In D.L. Nelson and C.Cooper (Eds.). Positive Organizational Behaviour (pp. 40-53). London: Sage.
 57. Tsang, N.M. (2007). Reflection as dialogue. British Journal of Social Work, 37(4), 681-694.
 58. Wrzesniewski, A. & Dutton, J.E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179-201.
 59. Zimmerman, B.J. (1995). Self-Regulation involves more than metacognition: a social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30(4), 217-221.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161212
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu