BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Changes to Retail Business Models - Overview of the Determining Factors
Uwarunkowania zmian modeli biznesowych w handlu detalicznym
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 149-160, rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Innowacje w handlu, Konkurencja, Modele biznesowe
Retail trade, Innovations in trade, Competition, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modele biznesu w handlu detalicznym zarówno w odniesieniu do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych typów jednostek handlowych ulegają zmianom w warunkach współczesnej gospodarki. Ma to związek z rosnącą konkurencją, zmianami zachowań i oczekiwań klientów, globalizacją gospodarki, dostępnością i rozwojem nowych technologii informacyjnych. W artykule przedstawiono istotę i podstawowe elementy modeli biznesowych w handlu detalicznym, wskazano na kierunki ich ewolucji oraz dokonano identyfikacji determinant i trendów w kształtowaniu modeli biznesowych firm handlowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor handlu detalicznego cechuje się dużą innowacyjnością, ale zmiany modeli biznesowych mają charakter ewolucyjny. Polegają one głównie na wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie formatów sklepów, współpracy w kanałach dystrybucji, zmianach oferty asortymentowo-usługowej, stosowaniu technologii mobilnych. (abstrakt oryginalny)

Retail business models, both with respect to overall retail operations, as well as individual types of retail organisations, are undergoing transformation brought on by the current economic environment. This can be attributed to growing competition, changes to customer behaviour and expectations, globalisation, as well as the availability and development of new information technologies. This paper outlines the essence and fundamental components of retail business models, indicates the probable directions in which those models may evolve and identifies the determining factors and trends that shape the business models applied by retailers. In her analysis the author has demonstrated that although the retail sector eagerly embraces innovation, any changes to business models are evolutionary in their nature. They mainly involve the introduction of new solutions in terms of store formats, co-operation within the distribution channels, changes to the range of products and services offered and the use of mobile technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch.L.: Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Anderson Ch.: Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina Poznań, 2008.
 3. Banaszyk P., Cyfert Sz.: Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2007.
 4. Borusiak B.: Innowacyjne formaty handlu detalicznego, w: Innowacje w marketingu i handlu, Zeszyty Naukowe 189. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań2011. Chwałek J.: Kierunki rozwoju innowacji w handlu, Handel Wewnętrzny 2 2014.
 5. De Witt B., Meyer R.: Synteza strategii, PWE Warszawa 2007.
 6. Domański T.: Strategie rozwoju handlu, PWE Warszawa, 2005.
 7. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. SGH Warszawa, 2008.
 8. Kin Ch., Mauborgne R.: Kreowanie "błękitnych oceanów" rynku, w: Biznes, tom 2. Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Kotler Ph.: Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 10. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Kucia M.: Wirtualizacja działalności handlowej przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 8/2015.
 12. Lambin J.-J.: Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Magretta J.: Tajniki modelu biznesowego, Harvard Business Review Polska marzec/2003.
 14. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 15. Prahalad C.V., Ramswamy V.: Przyszłość konkurencji, PWE ,Warszawa 2005.
 16. Sławińska M. (red.): Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 17. Sobczyk G.: Bliskość handlu źródłem wartości dla klienta, Marketing i Rynek 8/2015.
 18. Sznajder A.: Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu