BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ensign Prescott C. (Wilfrid Laurier University, Canada), Woods Anthony A. (UrbanQuest.com)
Tytuł
Challenges in Bootstrapping a Start-Up Venture : Keenga Research Turning the Tables on Venture Capitalists
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 1, s. 113-136, aneks, bibliogr. s. 129-131
Tytuł własny numeru
New Topics in Entrepreneurship and Innovations Management
Słowa kluczowe
Metody samowsporne, Przedsiębiorca, Venture capital, Zarządzanie produktem, Planowanie produktu, Studium przypadku, Przedsiębiorstwo typu start-up
Bootstrap, Entrepreneur, Venture capital, Product management, Product planning, Case study, Startup
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze studium przypadku stanowi zapis historii tworzenia nowego przedsięwzięcia - Keenga Research. Keenga Research oferuje nową usługę, którą zamierza wprowadzić na rynek. Koncepcja biznesu polega na poproszeniu przedsiębiorców, aby poddali ocenie kapitał ryzyka (VC), firmę, która ich stworzyła. Ocena VC byłaby następnie opracowana i sprzedawana dla zainteresowanych (funduszy i być może przedsiębiorstw poszukujących finansowania). To, co sprawia, że ten przypadek jest wyjątkowy, to to, że Keenga Research jest tzw. lean (odchudzonym) start-upem. Bootstrapping jest sytuacją, w której przedsiębiorca zdecyduje się finansować przedsięwzięcie z jego /jej własnych zasobów osobowych. Polega ono na samofinansowaniu (rodziny i przyjaciół), ścisłej kontroli kosztów i utrzymaniu kontroli własności i zarządzania (Winborg & Landstrom 2001; Perry, Chandler, Yao, i Wolff, 2011; Winborg, 2015). Podejście lean start-up sprzyja bardziej eksperymentowaniu niż skomplikowanemu planowaniu, opinii klientów niż intuicji, iteracyjnemu projektowaniu niż tradycyjnej, z góry ustalonej działalności badawczo-rozwojowej. To studium przypadku wymaga od czytelnika rozważenia kilku podstawowych wyzwań, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy i nowe przedsięwzięcia: Czy koncepcja odpowiada potrzebom rynku? Czy koncepcja może zostać opracowana i wprowadzona na rynek w odpowiednim czasie? Czy produkt będzie generował przychody? W jaki sposób? Kiedy? Jaki jest poziom zaangażowania przedsiębiorców? Czy rozważyli główne wyzwania przed nimi stojące? Ponieważ przedsięwzięcie wymaga zaangażowania, zbierania i opracowywania informacji badawczych, a następnie tworzenia platformy internetowej, Keenga Research stanęła w obliczu znaczących wyzwań dopasowania oferty do rynku. Metodą badania zastosowaną w tym studium przypadku jest obserwacja uczestnicząca oraz wywiady. Jeden z autorów był członkiem zespołu, więc dane kontekstowe pochodzą z obserwacji bezpośredniej i wiedzy z pierwszej ręki. Ta metoda badań jest często stosowana w antropologii, socjologii i psychologii społecznej, gdzie badacz analizuje grupę, biorąc udział w jej aktywnościach. Drugi autor przedstawił obiektywną i koncepcyjną perspektywę do analizy przedsięwzięcia. Ta kombinacja perspektyw zapewnia bardziej zrównoważony obraz. (abstrakt oryginalny)

This case study chronicles the timeline of a new venture - Keenga Research. Keenga Research has a novel proposition that it is seeking to introduce to the market. The business concept is to ask entrepreneurs to review the venture capital (VC) firm that funded them. Reviews of VC firms would then be developed and marketed to those interested (funds and perhaps enterprises seeking funding). What makes this case unique is that Keenga Research was a lean start-up. Bootstrapping is a situation in which the entrepreneur chooses to fund the venture with his/her own personal resources. It involves self-funding (family and friends), tight monitoring of expenses, and maintaining control of ownership and management (Winborg & Landstrom 2001; Perry, Chandler, Yao, & Wolff, 2011; Winborg, 2015). The lean start-up approach favors experimentation over elaborate planning, customer feedback over intuition and iterative design over traditional big upfront research and development. This case study requires the reader to consider a number of the basic challenges facing all entrepreneurs and new ventures. Is the concept marketable? Can the concept be developed and brought to market in a timely manner? Will the product generate revenue? How? When? What are the commitments of the entrepreneurs? Have they considered the major challenges to be faced? Since this venture involved gathering and developing research information and then creating an online platform, Keenga Research faced significant concept-to-market challenges. The research method used in this case study is first person participant observation and interviews. One of the authors was a team member so the contextual details come from direct observation and first-hand knowledge. This method of research is often used in anthropology, sociology, and social psychology where an investigator studies the group by sharing in its activities. The other author provided an objective and conceptual perspective for analyzing the venture. This combination of perspectives provides a more balanced picture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R., eds. (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmen.
 2. Balboni, B. & Bortoluzzi, G. (2015) Business model adaptation and the success of new ventures. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(1), 119- 140.
 3. Baumol, W.J. (1993) Formal entrepreneurship theory in economics: Existence and bounds. Journal of Business Venturing, 8(3), 197-210.
 4. Bhide, A.V. (1992) Bootstrap finance: the art of start-ups. Harvard Business Review, 70 (б), 109-117.
 5. Bhide, A.V. (1996) The questions every entrepreneur must answer. Harvard Business Review, 74(6), 120.
 6. Blank, S. (2013) Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91(5), 63-72.
 7. Covin, J.G. & Miles, M.P. (1999) Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 47-63.
 8. Ensign, P.C. (2008) Small business strategy as a dynamic process: Concepts, controversies, and implications. Journal of Business and Entrepreneurship, 20(2), 25-43.
 9. Freear, J., Sohl, J.E., & Wetzel Jr., W.E. (1995) Angels: Personal investors in the venture capital market. Entrepreneurship & Regional Development, 7(1), 85-94.
 10. Gage, D. (2012) The venture capital secret: 3 out of 4 start-ups fail. Wall Street Journal, 20.
 11. Gold, R.L. (1958) Roles in sociological field observations. Social Forces, 36(3), 217-223.
 12. Kawulich, B.B. (2005) Participant observation as a data collection method. Qualitative Social Research, 6(2), 43.
 13. Kim, P.H., Longest, K.C., & Lippmann, S. (2015) The tortoise versus the hare: Progress and business viability differences between conventional and leisure-based founders. Journal of Business Venturing, 30(2), 185-204.
 14. Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996) Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
 15. McGrath, R.G. & MacMillan, I.C. (1995) Discovery driven planning. Harvard Business Review, 73(4), 44-54.
 16. Najda-Janoszka, M. (2012) Matching imitative activity of high-tech firms with entrepreneurial orientation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. 8(1), 52-67.
 17. Perry, J. T., Chandler, G.N., Yao, X., & Wolff, J. (2011) Bootstrapping techniques and new venture emergence. New England Journal of Entrepreneurship, 14(1), 35-45.
 18. Sollars, G.G. & Tuluca, S.A. (2012) The optimal timing of strategic action - A real options approach. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(2), 78-95.
 19. Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990) A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17-27.
 20. Timmons, J.A., Spinelli, S., & Ensign, P.C. (2010) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Canadian Edition (McGraw-Hill Ryerson).
 21. Winborg, J., & Landström, H. (2001) Financial bootstrapping in small businesses: examining small business managers' resource acquisition behaviors. Journal of Business Venturing, 16(3), 235-254.
 22. Winborg, J. (2015) The role of financial bootstrapping in handling the liability of newness in incubator businesses. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 16(3), 197-206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161216
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu