BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorowski Henryk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego
Humanistic Dimension of Work in the Perspective of the Teaching of the Catholic Church
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 113-131, bibliogr. 11 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Praca a tożsamość
Słowa kluczowe
Praca, Kościół katolicki, Nauczanie, Edukacja
Labour, Roman Catholic Church, Teaching, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doświadczenie pracy jest czymś charakterystycznym tylko dla człowieka. Jest tym czynnikiem, który wyróżnia go od reszty stworzenia. Z tym powszechnie ludzkim bytowaniem, jakim jest praca, wiąże się między innymi wielki problem jej humanizacji. Jest to dziś kwestia o ogromnym ciężarze gatunkowym nie tylko w dziedzinie praktycznej, ale także teoretycznej, domagająca się również analiz naukowych szczególnie w dziedzinie etycznej. W humanizacji pracy chodzi przede wszystkim o to, aby zarówno sama praca, jak i jej wykonywanie było na miarę wielkości człowieka, który zawsze pozostaje i musi pozostać jej podmiotem. W niniejszym artykule na humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego spojrzymy w trzech aspektach: 1. Praca jest podstawową powinnością moralną człowieka. Wynika ona ze świadomie podjętego przez człowieka powołania. 2. Jeśli praca ma być dla człowieka jego fundamentalnym powołaniem, to musi spełniać określone wymagania - musi być pracą godną człowieka. W tym wyraża się jej humanizm. 3. Humanizm pracy wyznacza kilka zasadniczych elementów: podmiotowość człowieka w całym procesie pracy, odpowiednie warunki jej wykonywania, jej celowość oraz katalog należnych osobie praw w dziedzinie pracy. (abstrakt oryginalny)

The experience of work is characteristic of human beings. It is this factor that distinguishes human beings from other creatures. Work, common human living, is connected (among other things) with the problem of its humanization. It is a current issue of great weight not only in practical domain, but also theoretical, which requires scientific analyses especially within the scope of ethics. The humanization of work assumes that both the work itself and doing work are worthy of a human being, who always is and has to remain its subject. The following article will look at the humanistic dimension of work in the perspective of the teaching of the Catholic church in three aspects: 1. Work is a basic human moral duty. It results from a vocation consciously undertaken by a human being. 2. If work is to be a fundamental vocation for a man, it must satisfy certain requirements - work must be worthy of a man. It is in this aspect that its humanism is expressed. 3. Humanism of work is determined by a number of essential elements: human subjectivity in the whole process of work, appropriate working conditions, purposefulness of work and the whole catalogue of human rights to the field of labour relations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnik Cz.S., Praca jako wartość humanistyczna, w: Praca a kultura, red. M. Kowalczyk, Standruk, Lublin 2005.
 2. Bartnik Cz., Teologia pracy ludzkiej, PAX, Warszawa 1977.
 3. Dąbrowska M., Duchowość pracy ludzkiej w świetle encykliki "Laborem exercens", "Collectanea Theologica" 1/1983.
 4. Jan Paweł II, Laborem exercens, Watykan 1981.
 5. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, opr. A. Podsiad, Z. Więckowski, PAX, Warszawa 1983.
 6. Mazurek F., Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, "Chrześcijanin w Świecie" 150/1986.
 7. de Saint-Exupery A., Aforyzmy, PIW, Warszawa 1974.
 8. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele, wyd. III, Poznań (b.r.w.).
 9. Strzeszewski Cz., Definicja pracy ludzkiej, "Zeszyty Naukowe KUL", 1/1958.
 10. Trzebuchowski P., Praca jako znak człowieczeństwa, PAX, Warszawa 1982.
 11. Wojciechowski J., Podstawowe założenia humanizacji i polityki pracy, w: Człowiek i praca. Studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy, red. J. Wołkowski, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu