BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mółka Janusz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Praca w integralnym wychowaniu
Working in Integral Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 133-146, bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Praca a tożsamość
Słowa kluczowe
Praca, Tożsamość, Godność człowieka, Wychowanie
Labour, Identity, Human dignity, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Kuznowicz Mieczysław
Abstrakt
Artykuł ukazuje pracę jako istotny czynnik w odkrywaniu tożsamości i godności oraz w osiąganiu dojrzałości ludzkiej. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na wychowawczą wartość pracy w odniesieniu do procesu samowychowania oraz aktywności społeczno-kulturowej człowieka. Dlatego zostanie zaakcentowane zagadnienie pracy nad sobą oraz pracy na rzecz dobra wspólnego. Na przykładzie społecznika i pedagoga Mieczysława Kuznowicza będziemy starali się wskazać, w jaki sposób pomagać młodzieży w procesie usamodzielnienia i uspołecznienia oraz jak przygotować do wykonywania przez nią rzetelnie i uczciwie pracy i obowiązków. Podkreślimy, że podejście do problematyki pracy powinno również dla współczesnych stanowić ważny element wychowawczy w integralnym rozwoju człowieka oraz twórczym współtworzeniu i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents work as an essential factor in discovering identity and dignity as well as in reaching human maturity. The main aim is to draw attention to the educational value of work with reference to the process of self-education and human socio-cultural activity. Therefore, the issue of work on oneself and work for the common good will be highlighted. On the example of a community worker and a pedagogue Mieczysław Kuznowicz, the author will attempt to show the way to assist young people in the process of becoming independent and socialized as well as the way to prepare them to carry out work and duties diligently and honestly. The author will also emphasize that the approach to issues connected with work should also present an important educational element for contemporary people in the integral human development and in the creative contributing to and functioning of the civic society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćosić D., Trojan W., Wychowanie bez zbędnych słów, "Dziennik Polski", nr 50 (16628), 1 marca 1999, s. 8.
 2. Dalewski T., O. Kuznowicz przyjaciel młodzieży, Krajowa Centrala Caritas, Kraków 1947.
 3. Ferenz F., Rola pracy w orientacjach życiowych współczesnych ludzi, w: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003, s. 199-213.
 4. Jankowski D., Edukacja i autoedukacja. Współzależność. Konteksty. Twórczy rozwój, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 5. Kim jesteśmy, ; por. też: .
 6. Ks. Mieczysław Kuznowicz TJ i jego dzieło, opracowanie red. A. Migała, Kraków 1980.
 7. Kuznowicz M., Dla kogo i od kogo?, "Związkowiec" VIII (1934) 9-10-11.
 8. Kuznowicz M., Dwa miljony, "Związkowiec" VIII (1934) 3-4.
 9. Kuznowicz M., Kwestya terminatorów w naszym kraju, Kraków 1907.
 10. Kuznowicz M., Pamiętniki (znajdują się w Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Mały Rynek 8) nr sygn. 1700-VI, kwiecień 1906.
 11. Kuznowicz M., Podstawy etyki wychowawczej i społecznej, w: Referaty i rozprawy, AP nr sygn. 1329-II, s. 241.
 12. Kuznowicz M., Tymczasowość i fundamentalność, "Związkowiec" IV (1930) 3.
 13. Kuznowicz M., Polski młodzieniec przy żłóbku Chrystusowym, "Związkowiec" VIII(1934)12.
 14. Kuznowicz M., Wśród młodocianych katolickich rękodzielników i robotników za granicą, Redakcja "Przeglądu Powszechnego", Kraków 1911.
 15. Kuznowicz M., Wyfroterowana podłoga, w: Referaty i rozprawy, (Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie), nr sygn. 1329-II, s. 174.
 16. Lowney C., Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 17. Lowney C., Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 18. Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.
 19. Michałowski S.Cz., Na spotkanie człowieka. Edukacja integralna w aksjomacie personologicznym, w: Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 207-241.
 20. Mółka J., Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 21. Mółka J., Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ wychowawca młodzieży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 22. Niemiec B., Odpowiedzialność społeczna jako kategoria współczesnej teorii i praktyki wychowania, "Horyzonty Wychowania" 3/2004 (5), s. 17-48.
 23. Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
 24. Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 25. Śliwerski B., Istota samowychowania, w: Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, s. 65-68.
 26. Wiatrowski Z., Wizjonerzy i realiści w kwestii teraźniejszości i przyszłości pracy człowieka, w: Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty - wyzwania - zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 19-28.
 27. Żmudziński W., Sukces po ignacjańsku. Cztery filary jezuickiego sukcesu według Chrisa Lowneya, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 265-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu