BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opiela Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji
Upbringing through Work and to Work in Early Childhood Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 147-166, bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Praca a tożsamość
Słowa kluczowe
Praca, Człowiek a praca, Edukacja, Rozwój, Dzieci, Wychowanie, Edukacja wczesnoszkolna
Labour, Human and labour, Education, Development, Children, Parenting, Early childhood education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oprócz zabawy i nauki, praca jest istotnym środkiem wychowania, ale zarazem także jednym z jego celów. Wychowanie przez pracę i do pracy skutecznie przyczynia się do pełnego rozwoju osoby, wyrabiania pożądanych cech charakteru i postaw społecznych we wczesnej edukacji. Prowadzi do rozwoju nawyku pracowitości, umiejętności i sprawności celowego działania, wdrażania do szacunku wobec pracy swojej i innych. W formie zabawowej, przez prace użyteczne, poznawanie zawodów, naśladowanie prac wykonywanych przez dorosłych, dziecko sposobi się do przyszłych ról życiowych i pracy. Aktywność ta wspiera jego rozwój psychoruchowy, pomaga sprawnie uczestniczyć we współpracy z innymi i zastosować poznane normy zachowania, podejmować obowiązki służące nie tylko dobru własnemu, ale i wspólnemu. (abstrakt oryginalny)

In addition to fun and learning, work is an important means of upbringing, but it is also one of its goals. Upbringing through work and to work effectively contributes to the full development of a person, developing desirable character traits and social attitudes in early childhood education. It leads to the development of the habit of working hard, the skill and competence leading to purposeful action and the implementation of respect for the one's own work as well as the work of others. In the form of a game, through useful work, learning professions, imitating the work done by an adult, a child is getting ready for future roles in life and work. This activity supports the psychomotor development, helps to effectively participate in co-operation with others, and use the acquired norm of behaviour, to take responsibilities serving not only their own well-being, but also the common well-being. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2008.
 2. Becelewska D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Kolegium Karkonoskie PWSZ, Jelenia Góra 2006.
 3. Blumsztajn A., Dlaczego warto inwestować w edukację małych dzieci, w: Dobry start. Jak wprowadzać alternatywne formy wcześniej edukacji?, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2008.
 4. Duda W., Kukla D., Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole, "Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja" 1(2011), s. 86-95.
 5. Hurlock E., Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985.
 6. Jan Paweł II, Laborem exercens, Watykan 1981.
 7. Jan Paweł II, Przemówienie na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w 1982 roku, w: tenże, Nauczanie społeczne, Wydawnictwo Odess, Warszawa 1983.
 8. Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2008.
 9. Lewinowa S., U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.
 10. Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci, red. T. Ogrodzińska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2004.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 XI 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. 2013, poz. 1457.
 12. Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 13. Opiela M., Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, w: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 14. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 30 V 2014 r.
 15. Przetacznik-Gierowska M., Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki, w: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, PWN, Warszawa 2007.
 16. Szewc I., Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego ks. Bronisława Markiewicza "Kosz malin", Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 2012.
 17. Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977.
 18. Bałachowicz J., Wczesna edukacja dziecka - problemy teoretyczne i praktyczne, w: Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny, perspektywy, potrzeby, red. J. Bałachowicz, A. Kowalska, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2006.
 19. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 20. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu