BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mółka Miłosz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Praca w procesie readaptacji społecznej osadzonych
Work in the Process of Social Reintegration of Prisoners
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 203-221, bibliogr. 15 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Praca a tożsamość
Słowa kluczowe
Praca, Resocjalizacja, Więziennictwo, Adaptacja społeczno-zawodowa
Labour, Resocialization, Prison system, Socially-professional adaptation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przybliża obowiązujące rozwiązania legislacyjne w zakresie pracy osadzonych. Pod uwagę zostaną w nim wzięte głównie pedagogiczne walory pracy z resocjalizującego punktu widzenia, ale nie zabraknie również refleksji w kontekście barier w stosunku do wykorzystywania terapeutycznego potencjału pracy w polskich zakładach karnych. W artykule spróbujemy udzielić odpowiedzi na następujące pytanie: jak praca warunkuje readaptację społeczną? Rozwiązania problemu szukać będziemy w literaturze przedmiotu konfrontowanej z życiowymi doświadczeniami opowiedzianymi przez skazanych. (abstrakt oryginalny)

The article examines current legislative solutions in the field of prisoners' work. The primary consideration will be given to pedagogical advantages of work from the correctional point of view, complemented by the reflection on the barriers to the use of the therapeutic potential of work in Polish prisons. In this article we will seek to answer the following question: how does work determine social reintegration? We will seek the solution to the problem in the subject literature confronted with life experiences narrated by the convicts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arczykowska-Gościak J., Zatrudnienie dozorowanych w okresie próby - sprawozdanie z badań, w: Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, red. A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.
 2. Glińska-Lachowicz A., Praca - od kary do resocjalizacji i ergoterapii, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2006.
 3. Glińska-Lachowicz A., Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych, w: W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego, red. Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak, Wydawnictwo UO, Opole 2008.
 4. Glińska-Lachowicz A., Praca w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r., w: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka, Wydawnictwo UO, Opole 2004.
 5. Golbik E., Społeczne konsekwencje ekonomicznych przesłanek bezrobocia i sposoby przeciwdziałania im, w: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka, red. I. Bieńkowska, Wydawnictwo "Scriptum", Gliwice-Kraków 2011.
 6. Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2007 Centralnego Zarządu Służby Więziennej, (dostęp:30.04.2015).
 7. Kwieciński J., Waligóra B., Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych - na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach, w: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B.Skafiriak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 8. Majcher S., Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 9. Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000.
 10. Pawełek K., Marczak M., Resocjalizacja w polskich zakładach karnych. Teoria a praktyka, w: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 11. Roczna informacja statystyczna za rok 2014 Centralnego Zarządu Służby Więziennej, (dostęp: 30.04.2015).
 12. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudnienia skazanych z 9.02.2004 r., Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 37, poz. 242.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1977 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
 15. Wilk M., Znaczenie pracy w opiniach uwięzionych, w: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu