BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
On-Line Consumption of Polish Households
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 471-481, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Handel elektroniczny, Gospodarstwa domowe
Consumption in household, e-commerce, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku postępu technologicznego i rozwoju systemów komunikacji coraz powszechniejsze staje się kupowanie produktów i usług przy wykorzystaniu internetu. Nadal jednak dużo częstszym zjawiskiem jest jedynie zamawianie produktów i usług przez internet. W artykule podjęto rozważania na temat kształtowania się zjawiska e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Analizie poddano odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w e-konsumpcji oraz poziom wydatków na wyroby i usługi nabywane za pomocą internetu. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane jednostkowe pochodzące badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Uczestnictwo gospodarstw domowych w e-konsumpcji wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, stopnia urbanizacji klasy miejscowości zamieszkania, przynależnością do coraz wyższej grupy kwintylowej, natomiast maleje wraz ze wzrostem wieku głowy gospodarstwa domowego. Badając poziom e-wydatków, stwierdzono również, że im wyższy jest poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego i poziom zamożności określany przez przynależność do grup kwintylowych, tym wyższy jest poziom wydatków na zakupy realizowane przez internet. Wśród e-wydatków dla ogółu gospodarstw domowych najmniejszy odsetek stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, a największy na kulturę i rekreację.(abstrakt oryginalny)

With ever-evolving communication systems internet mediated consumption of goods and services is becoming increasingly more popular. The article analyzes the phenomenon among Polish households and looks into both their participation in on-line consumption and the level and structure of purchases realized in 2013. The participation of households in the e-consumption increases with the level of education of the head of household, degree of place's of residence urbanization class, belonging to a higher and higher quintile group, while decreases with increasing age of its head. In examining the level of e-expenditures was also found that the higher the level of education of household head and level of wealth determined by group membership quintile, the higher the level of expenditure on purchases made over the Internet. Among the e-expenditures for the total number of households, the smallest percentage of expenditure accounted for expenditure on food and non-alcoholic beverages, and the largest for culture and recreation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka, J. (1999). Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, Marketing i Rynek, 1, 16-19.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
 3. Bylok, F. (2002). Rynek i konsumpcja w społeczeństwie informacyjnym. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe (s. 301-307). Pobrane z: winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz3-r32.pdf (14.03.2016).
 4. Chlipała, P. (2011). Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów. Handel Wewnętrzy, wrzesień-październik (III), 66-72.
 5. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
 6. Dąbrowska, A., Radziukiewicz, M., Szepieniec-Puchalska, D., Szymańska, A. (2011). Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości. Warszawa: IBRKIK.
 7. E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (17.01.2016).
 8. Gąsior, M. (2013). Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez Internet - ujęcie segmentacyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 159-170.
 9. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: OnePress.
 10. Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. W: T. Biernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki (s. 185-191), Szczecin: PTE.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/ (1.12.2015).
 12. Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII, 3, 63-80.
 13. Wolny, R. (2012). Polski e-konsument na rynku usług. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 117-129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu