BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarota Zofia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Praca socjalna z człowiekiem starym. Wybrane konteksty
Social Work with the Elderly. Selected Issues
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 43-61, rys., bibliogr. 28 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Ludzie starsi, Pomoc społeczna, Proces starzenia, Polityka społeczna
Social work, Elderly people, Social assistance, Aging process, Societal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem podjętych analiz są zmiany zachodzące w polskiej senioralnej polityce społecznej. Trendy demograficzne generują nowe obszary potrzeb. Zmieniona ustawa o pomocy społecznej wyznacza nową jakość zaspokajania potrzeb osób starszych. W artykule odniesiono się do kierunków i obszarów polityki społecznej. Skoncentrowano się na charakterystyce metod pracy socjalnej jako narzędzi wsparcia osób w podeszłym i zaawansowanym wieku: seniorów w pełni samodzielnych i z utraconą samodzielnością funkcjonalną. (abstrakt oryginalny)

The article analyses selected issues connected with the changes in the Polish social policy regarding senior citizens. Demographic trends generate new areas of needs. The revised law on social assistance sets new standards in the area of meeting the needs of the elderly, and the article addresses the directions and areas of social policy. The author focuses on the characteristics of social work methods as a tool to support two groups of senior citizens: those fully self-reliant and those who need assistance as they have lost their functional independence. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 2. International Federation of Social Workers (IFSW), .
 3. Kadela K., Kowalczyk J., Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Wrzos, Warszawa 2014.
 4. Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa 1982.
 5. Krajowy raport badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, red. R. Szarfenberg, Wrzos, Warszawa 2011.
 6. Lalak D., Teoretyczny sens metody indywidualnych przypadków, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995.
 7. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Pilch T., Metoda organizowania środowiska, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995.
 9. Pressat R., Słownik demograficzny (The Dictionary of Demography), oprac. E. Frątczak, A. Ptak-Chmielewska, SGH, Warszawa 2014.
 10. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, MPiPS, Warszawa, marzec 2014; Uzasadnienie 2015. Załącznik Nr 1 do Projektu założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, .
 11. Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, red. E. Kryńska, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 12. Skidmore R.A., Thackeray M.G., Praktyka pracy socjalnej z jednostkami, w: Wprowadzenie do pracy socjalnej, red. R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.
 13. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, .
 14. Szarota Z., Directions and Aims oft he (pro)Seniors Policy: Development - Integration - Activation, w: Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe, ed. by M. Stawiak-Ososińska, S. Chrost. Agencja Reklamowa TOP - Drukarnia Cyfrowa, Kielce 2014.
 15. Szarota Z., Gerontologia opiekuńcza - główne zadania instytucji pomocy społecznej, w: Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 46, red. E. Woźnicka, A.Stopińska. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Warszawa - Łódź 2015.
 16. Szarota Z., Specyfika pracy socjalnej z seniorami - wybrane aspekty, w: R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 17. Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995.
 18. Szmagalski J., Praca socjalna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1999.
 19. Szukalski P., Trzy kolory: Srebrny. Co to takiego silver economy, "Polityka Społeczna" 2012, nr 5-6.
 20. Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2004-2020, Monitor Polski z 2014 r., poz. 52.
 21. Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020, Monitor Polski z 2015 r., poz. 341.
 22. Ustawa o osobach starszych - projekt, .
 23. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.
 24. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 163.
 25. Wieloletni program "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020, Projekt z dnia 31 grudnia 2014 r. .
 26. Wolska-Prylińska D., Projektowanie socjalne, w: E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 27. Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski z 2014 r., poz. 118.
 28. Żakowski J., Nadciąga srebrne tsunami, "Polityka Cyfrowa", 29 stycznia 2013, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2015.143202
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu