BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamzer Hanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Stary człowiek i pies
An Old Man and a Dog
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 63-83, bibliogr. 51 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Proces starzenia, Potrzeby człowieka, Zwierzęta domowe
Elderly people, Aging process, Human needs, Pets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst prezentuje analizę potencjalnego pozytywnego wpływu zwierząt i terapii z udziałem zwierząt na poczucie dobrostanu seniorów. W kontekście starzejących się populacji współczesne społeczeństwa zachodnioeuropejskie napotykają coraz większe wyzwania dbania o wiekową kohortę, jaką stanowią seniorzy. W tekście zaprezentowano specyfikę wieku senioralnego oraz wynikające z niej trudności. Szczególny nacisk został położony na wagę relacji społecznych, w tym relacji człowiek - zwierzę, mogących w znaczący sposób redukować poczucie osamotnienia wśród seniorów. (abstrakt oryginalny)

The article aims at analyzing a potential positive influence of animal assisted therapies on senior citizens. In the context of ageing, contemporary Western societies face a challenge of taking care of wellbeing of a growing number of their senior citizens. Not only should medical assistance be taken into account, but also adequate psychological support. Animal assisted therapies are still an undiscovered option of increasing a subjective sense of elderly person's wellbeing. The article presents difficulties that senior citizens face due to their ageing and selected options of applying animal assisted therapies as a solution to some of these challenges. Special emphasis is placed on reducing a sense of loneliness experienced by the elderly, and a brief comparison of the situation in Poland and other countries is presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker S.B, Dawson K.S., The Effects of Animal-Assisted Therapy on Anxiety ratings of Hospitalized Psychiatric Patients, "Psychiatric Services" 1998, 49 (6), s. 797-801 (accessed 18.03.2012).
 2. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000.
 3. de Beauvoir S., Starość, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.
 4. Bochowicz K. i in., Dogoterapia. Terapia kontaktowa z udziałem psów: założenia i wykorzystanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, Przyjaciel. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Warszawa 2003.
 5. Burszta W.J., Starość w kulturze, w: Profile starości, red. L. Leońska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 63-67.
 6. CBOS, Komunikat z badań: Czy zmienia się stosunek Polaków do starości, BS/33/2007, Warszawa 2007.
 7. CBOS, Komunikat z badań: Polacy wobec własnej starości, BS/94/2012, Warszawa 2012.
 8. Coren S., Foreword, w: Handbook on Animal-Assisted Therapy, red. A. Fine, Academic Press, London 2010.
 9. Czownicka E., Mokrzyszczak M., Zasady pracy hipnoterapeuty z pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie, w: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, red. A. Strumińska, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2007, s. 67-83.
 10. Eichelberger W., Stanisławska I.A., Być lekarzem, być pacjentem. Rozmowy o psychologii relacji, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013.
 11. Filozof J., Dogoterapia? Co to jest?, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Jarosław 2004.
 12. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Humphries T., Effectiveness of dolphin-assisted therapy as a behavioral intervention for young children with disabilities, "Bridges" 2003, 1 (6).
 14. Korpikiewicz H., Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 15. Levinson B.M., Pet and personality development, "Psychological Reports" 1978, 42.
 16. Levinson B.M., Pets and Human Development, Charles Thomas, Springfield 1972.
 17. Levinson B.M., Pet-oriented Child Psychotherapy, Charles Thomas, Springfield 1969.
 18. Levinson B.M., The child and his pet: a world of non-verbal communication, w: Ethology and and nonverbal communication in mental health, red. S.A. Corson, E.O'Leary Corsnon, Pergamon Press, Oxford 1980.
 19. Levinson B.M., The dog as co-therapist, "Mental Hygiene" 1962, s. 46.
 20. Mamzer H., Kulturowe uwarunkowania starości, "Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne i interdyscyplinarne" 2013, t. XXIII, s. 101-127.
 21. Mamzer H., New Social Relations: The role of intergenerational cooperation in building civil society, Epigram, Bydgoszcz 2013.
 22. Mamzer H., Społeczno-kulturowa percepcja starości w Polsce, "Studia Kulturoznawcze", czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa 2(4)/2013: Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych.
 23. Mamzer H., Isański J., Bełkot A., New Social Relations: Seniors in Post-modern societies, Epigram, Bydgoszcz 2013.
 24. Martindale B., Effect of animal-assisted therapy on engagement of rural nursing home resident, "American Journal of Recreation Therapy" 2008, 7, s. 45-53.
 25. Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
 26. Michalska A., Starość w aspekcie socjologicznym, w: Profile starości, red. L. Leońska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 87-97.
 27. Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu, Marabut, Warszawa 1995.
 28. Monkiewicz J., Rogowska K., Wajdzik J., Kynologia. Wiedza o psie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 29. Nawrocka-Rohnka J., Wpływ kontaktu z psem na organizm człowieka - przegląd literatury, "Nowiny Lekarskie" 2011, 80, 2, s. 147-152.
 30. Raport GUS, Jak się żyje osobom starszym w Polsce, Warszawa 2012.
 31. Reichert E., Individual counseling for sexually abused children: A role for animals and storytelling, "Child & Adolescent Social Work Journal" 1998, 15, s. 177-185.
 32. Saint-Exupery A., Mały książę, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2009.
 33. Serpell J., Animal Companions and Human Well-Being: An Historical Exploration of the Value of Human-Animal Relationships, w: Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice, red. A.H. Fine, Academic Press, San Diego 2000, s. 3-17.
 34. Serpell J., W towarzystwie zwierząt, PIW, Warszawa 1999.
 35. Staręga-Piasek J., Lisowski A., Suchecka J., Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1985.
 36. Strumińska A., Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2007.
 37. Sutton D.M., Use of pets in therapy with elderly nursing home residents, American Psychological Association, Toronto 1984.
 38. Synak B., Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 39. Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2000.
 40. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 41. Velde B.P., Cipriani J., Fisher G., Resident and therapist views of animalassisted therapy: Implications for occupational therapy practice, "Australian Occupational Therapy Journal" 2005, 52(1), s. 43-50.
 42. Wiśniewska-Roszkowska K., Nowe życie po sześćdziesiątce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978.
 43. Wojciechowska H., Masgutowa-Hawryluk S., Kynoterapia w integracji odruchów. Metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego, Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie Tak!", Warszawa-Bydgoszcz 2006.
 44. Woźniak Z., Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 1997.
 45. Woźniak Z., Pokłosie międzynarodowego Roku Seniora '99 wyzwaniem dla polityków i zobowiązaniem społeczeństwa wobec najstarszego pokolenia, w: Profile starości, red. L. Leońska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 12-20.
 46. Woźniak Z., Starość i starzenie się w polskich przysłowiach, w: Profile starości, red. L. Leońska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 67-78.
 47. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1994.
 48. www.adelerobots.com.
 49. www.roboterapia.es.
 50. www.robotshop.com/en/robot-pets-toys.html.
 51. www.kynoterapia.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17399/HW.2015.143203
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu