BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baraniak Barbara (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Wychowanie przez pracę, do pracy i w pracy - współczesną całożyciową teorią, interesującą nie tylko pedagogów pracy
Upbringing Not only through Work and to Work, but also in Work as a Part of a Modern Lifelong Theory, which Is Interesting Not only for Educators Specializing in Pedagogy of Work
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 137-153, bibliogr. 37 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Praca, Człowiek a praca, Pedagogika, Edukacja, Wychowanie
Labour, Human and labour, Pedagogy, Education, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna formuła problematyki pracy i wychowania, aktualnie skoncentrowana zarówno na zagadnieniu wychowania przez pracę i do pracy, jak i samej pracy, staje się interesującą propozycją nie tylko dla pedagogów pracy, ale również domu rodzinnego, wszystkich typów szkół oraz zakładów pracy. Pedagodzy pracy czynią ją szczególnym przedmiotem rozważań we wszystkich swych obszarach problemowych, a jej aktualna poszerzona formuła staje się współcześnie oczekiwaną i akceptowaną całożyciową ideą, począwszy od działań domu rodzinnego, poprzez edukację przedzawodową i zawodową, zarówno w szkolnym, jak i w pozaszkolnym systemie, obejmującym swym zasięgiem również zakład pracy. Jej zakres wyznaczają działania powyższych podmiotów, wpisujące się w idee wychowania przez pracę, do pracy i w pracy, a dopełniane w zakładach pracy, gdzie dla pracującego człowieka i pracodawcy ważne są nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale i postawy, wyrażone kwalifikacjami społeczno-moralnymi, opisanymi dobrą, sumienną, rzetelną, uczciwą i odpowiedzialną pracą. Dzięki nim pracownik kształtuje odpowiedni stosunek do pracy, jej jakości, angażuje się w pracę, wyrażając nie tylko wielowymiarowość problemów wychowania i pracy, ale również czyniąc problemy wychowania przez pracę, do pracy i w pracy całożyciowym procesem. (abstrakt oryginalny)

Nowadays pedagogy of work and upbringing is focused not only on the problem of upbringing through work and to work, but also in work, and, as such, it becomes an interesting proposition not only for educators specializing in pedagogy of work, but also for families, teachers in all types of schools and workplaces. These educators investigate a wide range of areas connected with pedagogy of work, which has resulted in the formulation of the lifelong concept, which begins in families and runs through pre-occupational and occupational education at schools and ends at a workplace. The areas of their interest are determined by activities undertaken by families, schools and workplaces within the idea of upbringing through work, to work and in work, which is fulfilled in workplaces. The factors important for both employees and employers include not only professional qualifications but also attitudes expressed in socio-moral qualifications which are visible in doing one's job in a reliable, conscientious and honest manner. Thanks to them, an employee forms a proper attitude to work and its quality and his involvement in work, which expresses not only a multidimensional problem of upbringing and work, but makes issues of upbringing through work, to work and in work a lifelong processes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Psychologia pracy, w: Psychologia, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2000.
 2. Baraniak B., Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, IBE, Warszawa 2008.
 3. Baraniak B., Programy kształcenia zawodowego. Teoria - Metodologia - Aplikacje, IBE, Warszawa 2001.
 4. Baraniak B., Wartości w pedagogice pracy, IBE-ITiE, Warszawa-Radom 2008.
 5. Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, UKSW, Warszawa 2010.
 6. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Edytor, Warszawa-Poznań 1994.
 7. Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, Fosze, Rzeszów 2000.
 8. Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, IBE, Warszawa 2006.
 9. Hessen S.C., Podstawy pedagogiki, Żak, Warszawa 1931.
 10. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 11. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Watykan 1981.
 12. Kaczor S., Zarys stanu badań nad wychowaniem do pracy w Polsce, w: Wychowanie do pracy w procesie kształcenia, red. M. Jakowicka, M. Użdziecki, WSP, Zielona Góra 1988.
 13. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes 31, s. 24.31, cyt. za. J. Moskwa, Prorok i polityk, Świat Książki, Warszawa 2003.
 14. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, KUL, Lublin 1993.
 15. Lewowicki T., Humanista i idea humanizmu spełniona w pedagogice pracy, w: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, red. Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk, WSP TWP, Warszawa 2003.
 16. Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, ITiE, Radom 1999.
 17. Marjański J., Zdunkiewicz W., Wprowadzenie do socjologii moralności, KUL, Lublin 1991.
 18. Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 1996.
 19. Modrzewski A.F., O poprawie Rzeczypospolitej. Dzieła wszystkie, t. I, PIW, Warszawa 1953.
 20. Nowacki T., Postawy i wartości, w: Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły, red. E. Laska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 21. Nowacki T., Praca i wychowanie, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 22. Nowacki T., Szkice z kształcenia zawodowego, PZWSz, Warszawa 1967.
 23. Nowacki T., Wychowanie a cywilizacja techniczna, PZWSz, Warszawa 1964.
 24. Nowacki T., Wychowanie przez pracę, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.
 25. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 26. Rachalska W., Problemy orientacji zawodowej, PZWSz, Warszawa 1987.
 27. Schulz R., O statusie i zagadnieniu aksjologii pedagogicznej, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 28. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1994.
 29. Spengler O., Historia. Kultura. Polityka, KiW, Warszawa 1990.
 30. Turos L., Andragogika, WSP TWP, Warszawa 2004.
 31. Wachowski M., Geneza szkoły. Studium z pedagogiki porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1968.
 32. Wiatrowski Z., Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy, w: Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, red. R. Gerlach, UKW, Bydgoszcz 2010.
 33. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, WSHE, Włocławek 2006.
 34. Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, WSHE, Włocławek 2004.
 35. Wychowanie do pracy w procesie kształcenia, red. M. Jakowicka, K. Użdzicki, WSP, Zielona Góra 1988.
 36. Wychowanie przez pracę i kształcenie politechniczne w warunkach rewolucji naukowo-technicznej, red. S. Szajek, H. Wolffgramm, UAM, Poznań 1982.
 37. Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznań 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2015.143207
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu