BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarski Marian (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Wychowanie przez pracę wyzwaniem dla współczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego
Education for Work as a Challenge for Modern Education and Career Counselling
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 32, s. 155-170, bibliogr. 6 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Starość
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Praca, Kariera zawodowa, Doradztwo zawodowe, Kształcenie, Wychowanie
Working environment, Labour, Professional career, Careers advice, Education, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces rozwoju zawodowego człowieka rozciąga się na całe życie. Tym samym doradztwo zawodowe jako element wspierania człowieka w wyborach edukacyjno-zawodowych stanowi jedno z głównych zadań współczesnej szkoły. Coraz wyższe wymagania rynku pracy, transdyscyplinarność pracy zawodowej oraz zmieniające się oczekiwania pracodawców sprawiają, że w doradztwie zawodowym nie chodzi już tylko o trafny wybór zawodu, ale także o wychowanie do przyszłej pracy, o uzyskanie przez absolwenta przydatności zawodowej, czyli optymalnej sprawności w sytuacji pracy, o umiejętności samoorganizacyjne w wykonywaniu zadań zawodowych oraz o kompetencje interpersonalne zawiązane z właściwym funkcjonowaniem w środowisku pracy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że rola doradcy zawodowego w szkole ciągle wzrasta. Tworząc Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i współpracując z nauczycielami i wychowawcami, jest dopełnieniem procesu wychowania ucznia przez pracę i do pracy. Instytucjonalizacja doradztwa zawodowego w okresie wychowania i kształcenia przedzawodowego i zawodowego to nie szansa, ale konieczność, która inspiruje i wspiera procesy wychowawcze jako zamierzone i celowo zorganizowane rodzaje działalności wychowawczej szkoły przygotowującej ucznia do stawania się dorosłym, do nowej roli, jaką jest rola pracownika, oraz budowania własnej kariery zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The process of professional development extends to the whole human life. Thus, career counselling, perceived as a part of human support in the professional and educational choices, is one of the main tasks of a modern school. Increasing demands of the labour market, transdisciplinary nature of professional work and changing needs of employers contribute to the fact that career counselling is focused not only on a good choice of profession but also on education for future work. Its main objective is obtaining by a graduate professional suitability, which means optimal efficiency in the work situation, self-organizing skills in performing professional tasks and interpersonal skills associated with proper functioning in a workplace. Because of all these factors, the role of the career counsellor at school continues to grow. Creating the School Career Counselling System and collaborating with teachers and class teachers complements students' educational process through work and for work. The institutionalization of career counselling in the period of pre-vocational and vocational education is not an opportunity but a necessity that inspires and supports educational processes as intended and deliberately organized educational activities of schools, preparing students for life as adults, for a new role of an employee, and for building their own professional careers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
  2. Czarnecki K., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Wydawnictwo "Humanitas", Sosnowiec 2008.
  3. Modrzewski A.F., O poprawie Rzeczpospolitej, Dzieła wszystkie, t. 1, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1953.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. 2013 poz. 532.
  5. Staszic S., Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1956.
  6. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo AB, Bydgoszcz 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2015.143208
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu