BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Andrzej J. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Polityka kadrowa w urzędach gmin z perspektywy 25 lat
Personnel Policy from the 25 Year Perspective in Municipal Offices
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 16-32, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kadry, Polityka, Administracja publiczna, Urząd państwowy, Gmina
Department of human resources, Politics, Public administration, Government offices, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawne zarządzanie w sektorze publicznym zmierza przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów tego sektora. Jest to możliwe tylko w przypadku powierzenia wykonania zadań wykwalifikowanej kadrze urzędniczej - współczesnym menedżerom sektora publicznego. Obecny stan kadr w administracji publicznej w Polsce kształtował się w procesie podlegającym zmianom systemu politycznego, społecznego i ekonomicznego. Podstawowym pytaniem, jakie należy postawić w badaniach nad stanem kadr w administracji publicznej, jest to, czy w minionym 25-leciu w Polsce dokonały się zmiany, jakie one były i czy zmiany te są zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego i wreszcie czy można mówić o wykształceniu się nowego menedżerskiego zarządzania w sektorze publicznym w obrębie cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Problemem podjętym w artykule jest stan kadr urzędniczych w Polsce, szczególnie kadr na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem, a zwłaszcza cechy urzędników mające znaczenie w sprawnym zarządzaniu. Przytoczone zostały wyniki badań prowadzonych przez autora od 1984 r. wśród kadry urzędniczej, ale też wśród członków organów stanowiących i mieszkańców odnoszące się do oceny kwalifikacji urzędników i ich wpływu na rozwiązywanie spraw mających podstawowe znaczenie dla obywateli. Artykuł opiera się przede wszystkim na wynikach badań zaprezentowanych w monografiach opublikowanych w kolejnych dekadach tego okresu oraz na badaniach najnowszych z 2014 r. W artykule, obok wniosków, zaprezentowane zostały rekomendacje wskazujące na potrzebę zmian w systemie polityki kadrowej w administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

Efficient management in the public sector aims primarily at the rational use of resources in this sector. This is possible only in the case of delegating the implementation of the tasks of skilled staff of officials, the modern managers of the public sector. The modern state of personnel in the public administration of Poland has developed in the process of change in the political, social, and economic systems. The general question that was researched on the state of personnel in public administration is whether in the past 25 years in Poland changes have occurred, what changes have happened, whether these changes are in accordance with the expectations of civil society, and finally, whether one can talk about cultivating a new management in the public sector in western European civilization. The problem discussed in the article is the state of the personnel officials in Poland, particularly personnel at the lowest level in the structure of state management, and particularly featured officials that are important in proper management. The test results have been carried out by the author since 1984 among administrative staff, and also among the members of the forming bodies and residents relating to the assessment of the qualification of officials and their impact in solving the issues of fundamental importance for citizens. The article relies primarily on the test results presented in the published monographs in subsequent decades of that period, and on the latest tests from 2014. In the article, alongside the proposals presented will be recommendations indicating the need for change in the system of HR policy in public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek, P., 2007, Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa.
 2. Główne założenia polityki kadrowej PZPR, 1983, materiały III Plenum KC PZPR z 15 października.
 3. Kozłowski, A.J., 1991, Kadra kierownicza administracji państwowej, Wydawnictwo OTN, Ostrołęka.
 4. Kozłowski, A., 1995, Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodnim Polski, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Ostrołęka.
 5. Kozłowski, A.J., 2001, Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, wyd. 3 uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 6. Kozłowski, A.J., 2012, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - Diagnoza - Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 7. Lachiewicz, S., 2007, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa.
 8. Lisiecka, K., Papaj, T., 2009, Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 9. Nogalski, B., Kozłowski, A.J., Czaplicka-Kozłowska, I.Z., 2014, Teoria dobra wspólnego a zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4.
 10. Penc, J., 2005, Role i umiejętności menedżerskie: Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 12. Stępień, J., 2015, Sen o Rzeczpospolitej, Wiadomości Uniwersyteckie, nr 2/186, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 13. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U., nr 31, poz. 214.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.
 15. Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, Dz.U., nr 21, poz. 124.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, Dz.U., nr 88, poz. 985 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, Dz.U., nr 113, poz. 984 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Dz.U., nr 223, poz. 1458.
 19. Zimbardo, P., 2008, Efekt Lucyfera, Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu