BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Kozłowski Andrzej J. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Czaplicka-Kozłowska Iwona Z. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Postulowane postawy radnych gmin w świetle badań empirycznych
Suggested Attitudes of Municipal Councilors in the Light of Empirical Research
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 33-46, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Kompetencje społeczne, Administracja publiczna, Kompetencje, Gmina, Polityka
Empirical researches, Social competences, Public administration, Competences, District, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Warna, Mazury
Warmian-Masurian Voivodeship, Varna
Abstrakt
W polskiej tradycji radę gminy, z uwagi na autorytet zasiadających w niej osób, nazywano lokalnym parlamentem. Pracowali w niej ludzie cieszący się autorytetem, w ocenie ludzi mądrzy, zatem podejmujący akceptowane przez wszystkich decyzje. Można przyjąć, że w historii lokalnej demokracji w Polsce XIX wieku zarządzanie w wymiarze lokalnym sprawowały osoby mające najwyższe kwalifikacje i ponoszące największe zobowiązania finansowe wobec gminy. W prezentowanym artykule kwestie te odniesiono do czasów nam współczesnych i dlatego podjęto problem oceny cech, jakie powinni posiadać członkowie lokalnych organów zarządzania ogólnego - rady samorządu gminnego. Problemem podjętym w artykule jest identyfikacja cech, jakie powinni mieć radni gmin. Celem, jaki postawiono sobie przed przystąpieniem do badań, było zbudowanie modelu/wzorca radnego w gminie na podstawie opinii mieszkańców, urzędników i radnych. W artykule zaprezentowano przede wszystkim wyniki badań własnych przeprowadzonych techniką ankietową na Warmii i Mazurach jesienią 2012 r. (abstrakt oryginalny)

In Polish tradition, the commune council, due to the authority of a person's seat in it, was called the local parliament. In these bodies sat authoritative people, clever in the assessment of the people, and so made decisions accepted by everyone. It can be assumed that in the history of the local democracy in Poland of the 19th century, the persons managing the local dimension had the highest qualifications and incurred the greatest financial liabilities towards the commune. In the presented article, these issues were related to contemporary times, and therefore the problem of the evaluation of features was noted, which members of the general management of local authorities should have: the boards of the commune self-government. The problem discussed in the article is an identification of the features councillors of communes should have. The purpose for the examinations was to build the model/ standard of the councillor in the commune, based on the opinions of residents, clerks, and councillors. The article presented mainly the research results of the conducted examinations with respondents' techniques of Warmia and Mazury in the autumn of 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bjerke, B., 2004, Kultura a style przywództwa, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Hübner, D., 2010, Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w.? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską, w: Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?: V Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  3. Kaliński, M., 2011, Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
  4. Kozłowski, A.J., 2012, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - Diagnoza - Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  5. Kozłowski, A.J., Czaplicka-Kozłowska, I.Z., 2010, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn.
  6. Kubik, K., 2002, Kultura pracy menedżera, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
  7. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2012, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU., poz. 1145.
  9. Witkowski, W., 2007, Historia Administracji w Polsce 1764-1989, PWN Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu