BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w pomocy społecznej. Przykład domów pomocy społecznej w Łodzi
Changes in Human Resource Management in the Social Care Sector. An Example of Residential Care Facilities in Łódź
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 47-69, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pomoc społeczna, Działalność społeczna, Dobrobyt społeczny
Human Resources Management (HRM), Social assistance, Social activity, Social welfare
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Województwo łódzkie
Lodz, Łódź Voivodship
Abstrakt
Rozwojowi usług opiekuńczych towarzyszą zmiany w zarządzaniu publicznym, które wpływają na sposób zarządzania publicznymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, do których należą domy pomocy społecznej (DPS). Wynikające stąd zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL) wyrastają z doświadczeń dyrektywnego zarządzania zasobami ludzkimi uwarunkowanych długoletnią tradycją modelu biurokracji w zarządzaniu publicznym. W artykule poddano analizie wybrane praktyki ZZL w łódzkich domach pomocy społecznej, takie jak organizacja pracy, dobór pracowników i ich rozwój. Przyjęto założenie, że zachodzące zmiany w ZZL mają głównie charakter zachowawczy, choć z uwagi na rodzaj oferowanych usług (usługi dla osób niesamodzielnych, objętych całodobową opieką) powinny w większym zakresie nawiązywać do ZZL w organizacji opartej na wiedzy (kluczowa rola kapitału ludzkiego w dążeniu do poprawy jakości świadczonych usług). Na podstawie wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w lutym - marcu 2015 r. wśród przedstawicieli dyrekcji łódzkich domów pomocy społecznej oceniono skalę i kierunek zmian w obszarze ZZL w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)

The development of care services is accompanied by changes in public management, which affect the way public care establishments, including residential care facilities (RCF), are managed. Changes in the facilities' HRM are, however, determined by the long-standing model of bureaucratic public management rather than modern HRM. The article analyses selected HRM practices used by the Łódź-based RCF within the organisation of work and selection/development of personnel. An assumption is made that improvements to these practices are mostly conservative in nature, whereas the type of services the facilities render (addressed to dependent persons in need of round-the clock care) makes it more appropriate for them to use HRM specific to knowledge-based organisations, as human capital is a key factor in improving service quality. Based on the results of a questionnaire survey carried out in February and March 2015 among the managers of residential care facilities in Łódź, the scale and direction of the recent changes in their HRM are evaluated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Związku Miast Polskich, 2014, Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym, listopad, Poznań.
 2. Bojanowska, E., 2012, Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, w: Hrynkiewicz, J.(red.), O sytuacji ludzi w starszym wieku, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s.19-32.
 3. Butler, E., 2013, Public Choice - a Primer, The Institute of Economic Affairs, Occasional Paper, 147, London, DOI: 10.1007/s11406-012-9406-1.
 4. European Commission, 2015, Growing the European Silver Economy, Executive Summary, Background Paper, 23, February, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/growing-silver-economy-background-paper [dostęp: 02.03.2015].
 5. Figiel, M., http://pomagajmy-skutecznie.manifo.com/blogi-tematyczne [dostęp: 10.03.2015].
 6. Guest, D., 2014, Improving Human Resources in the Public Sector - A Key to Successful Reform? wystąpienie na 8th Public Administration Reform, https://www.google.pl/search?q=guest+d.+improving+human+resources+in+the+public+sector+a+key+to+successful+reform&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=LZ8VVZfk JKfh ywO_1IHoBQ [dostęp: 25.03.2015].
 7. Hebson, G., Rubery, J.I, Grimshaw, D., 2015, Rethinking Job Satisfaction in Care Work: Looking Beyond the Care Debates, Work Employment & Society, opublikowane online przed wydaniem 20 February, DOI: 10.1177/0950017014556412 [dostęp: 25.02. 2015].
 8. Jemielniak, D., Koźmiński, A.K., 2012, Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 9. Juchnowicz, M., 2010, Zarządzanie zaangażowaniem, PWE, Warszawa.
 10. Krzyszkowski, J., 2015, Wzrost znaczenia usług społecznych w czasach wyzwania demograficznego, Acta Universitati Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 2(312), s. 9-24.
 11. Mazur, S., 2008, Historia administracji publicznej, w: Hausner, J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa, s. 54-55.
 12. Nawojczyk, M., 2015, Nowoczesne formy zarządzania w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2015(2), s. 169-181, DOI: 10.5604/18998658.1154748.
 13. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U., poz. 1786.
 14. Przywojska, J., 2014, Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dz.U., 27 sierpnia, poz. 964.
 16. Spicker, P., 2014, Polityka społeczna - praktyka, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 17. Szarfenberg, R., 2011, Polityka społeczna i usługi społeczne, w: Grewiński, M., Więckowska, B. (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa, s. 66-67.
 18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej), Dz.U.R.P., 30 stycznia, poz. 163.
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U., 2014, poz. 1202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu