BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulrych Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty zarządzania efektywnością pracy w wybranych powiatowych stacjach sanitarno- epidemiologicznych
Contextual Factors of Performance Management Exemplified by a Selection of State Sanitary Inspections
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 133-147, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność pracy, Efektywność, Zarządzanie pracą
Work effectiveness, Effectiveness, Labour management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
State Sanitary Inspection
Abstrakt
Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana jest do wykonywania zadań z zakresu zdrowia publicznego, czyli sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym kraju w różnych sferach życia prywatnego i publicznego. Efektywność pracy jednostek wykonawczych (tj. powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, PSSE) jest determinowana przez wiele czynników kontekstowych. Niektóre z nich stanowią bariery i utrudnienia w zarządzaniu efektywnością pracy na szczeblu indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie wspomnianych barier i utrudnień efektywności pracy. Wyniki badań wskazują, że głównymi barierami lub utrudnieniami w osiąganiu celów statutowych PSSE są kwestie finansowania działalności podstawowej i administracyjnej, które w znacznej mierze są rezultatem obecnej restrukturyzacji. Problemy finansowe wiążą się z powstawaniem kolejnych utrudnień w zakresie utrzymania jakości świadczonych usług oraz niepewności pracowników co do przyszłości PSSE. W konkluzji stwierdzono, że kierunek zmian w zakresie uelastyczniania działalności PIS jest słuszny, chociaż na tym etapie zmian nadal nie widać poprawy w zakresie jej finansowania. (abstrakt oryginalny)

A State Sanitary Inspection (SSI) performs the important duties of control and supervision over the hygiene conditions in various spheres of public and private life in the country. The effectiveness of SSI execution units (i.e. local Sanitary and Epidemiological Station, SES) is determined by many contextual factors. Many of these factors are found to be the barriers and difficulties in performance management at individual, team, and organizational levels. The paper presents the results of the research in the field of these barriers. The findings indicate that the main barriers, or difficulties, in the implementation of SES statutory objectives refer to fundamental operation processes funding and administrative assistance. The situation is largely the result of the current restructuration processes. Financial problems are associated with the subsequent difficulties in maintaining the quality of services provided, as well as the uncertainty about the employees layoff s. The conclusion states that the direction of change towards bigger SSI flexibility is a good choice, although at this stage of the changes, there are still no improvements in terms of its financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., 2009, Armstrong's Handbook of Performance Management. An Evidence- based Guide to Delivering High Performance, 4th ed., Kogan Page.
 2. Cichocki, P., Jędrkiewicz, T., Zydel, R., 2012, Etnografia wirtualna, w: Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czechowska, E., Pogonić Sanepid, opublikowane 16.11.2012, http://gazetaobywatelska.info/news/show/388 [dostęp: 20.03.2015].
 4. Czechowska E., Komu wadzą sanepidy, opublikowane 2.11.2013, http://gazetaobywatelska.info/news/show/1606 [dostęp: 20.03.2015].
 5. Flick, U., 2011, Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gudkova, S., 2012, Wywiad w badaniach jakościowych, w: Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hensel, P., Glinka, B., 2012, Teoria ugruntowana, w: Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Houldsworth, E., Jirasinghe, D., 2006, Managing and Measuring Employee Performance, KoganPage.
 9. Hutchinson, S., 2013, Performance Management. Theory and Practice, Chartered Institute of Personnel & Development.
 10. Interpelacja do Ministra Zdrowia nr 22240, Poseł Józefa Hrynkiewicz, Rzeszów, 28.X.2013, http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i22240/$File/i22240.pdf [dostęp: 20.03.2015].
 11. Interpelacja nr 26224 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji płacowej pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w naszym kraju, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F2FB065 [dostęp: 20.03.2015].
 12. Jemielniak, D., 2013, Netografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, Prakseologia, nr 154, http://www.academia.edu/4933672/Netnografi a_czyli_etnografi a_wirtualna_nowa_forma_bada%C5%84_etnograficznych [dostęp: 20.03.2015].
 13. Kiełbasiński, A., Pracownicy budżetówki żądają podwyżek. Będą pozwy zbiorowe?, opublikowane 14.08.2014, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,16475376,Pracownicy_budzetowki_zadaja_podwyzek_Beda_pozwy.html [dostęp: 20.03.2015].
 14. Komisja zdrowia nr 107 z dn. 4. grudnia 2013 r., Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/629CFC3AEA900FEDC1257C3C004648A4/$File/0269107.pdf [dostęp:20.03.2015].
 15. Lekki, M., "Niepotrzebne" i "przeszkadzają w biznesie", czyli jak oceniamy PIP i sanepid, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niepotrzebne-i-przeszkadzaja-w-biznesie-czyli-jak-oceniamy-PIP-i-sanepid-3062372.html [dostęp: 20.03.2015].
 16. Łuczewski, M., Bednarz-Łuczewska, P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, w: Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję", Polski Komitet Normalizacyjny.
 18. Nowy Wyszkowiak, Sanepidy to są bidy, opublikowane 16.11.2012, http://www.nowywyszkowiak.pl/300/3787/sanepidy_to_sa_bidy.html [dostęp: 20.03.2015].
 19. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra- na interpelację nr 27165 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym zapewnienia zatrudnionym w niej pracownikom wzrostu wynagrodzeń, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3AD76BDD [dostęp: 20.03.2015].
 20. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra- na interpelację nr 7636 w sprawie restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=41168956 [dostęp: 20.03.2015].
 21. Pocztowski, A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 22. Pracownicy sanepidów przed kancelarią premiera, opublikowane 16.11.2012, http://www.tvp.info/9118121/informacje/polska/pracownicy-sanepidow-przed-kancelaria-premiera/ [dostęp: 20.03.2015].
 23. Protest pracowników sanepidu przed kancelarią premiera, opublikowane 16.11.2012, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/protest;pracownikow;sanepidu;przed;kancelaria;premiera,75,0,1198155.html [dostęp: 20.03.2015].
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej , Dz.U., 3 lipca.
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001474 [dostęp: 20.03.2015].
 28. Sanepidy to są bidy. Protest przed kancelarią, opublikowane 16.11.2012, http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,sanepidy-to-sa-bidy-protest-przed-kancelaria, 67113.html [dostęp: 20.03.2015].
 29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jednolity, Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (opracowano na podstawie: Dz.U. 2009, nr 92, poz. 753, nr 99, poz. 826, 2011, nr 291, poz. 1707.
 31. Wiceminister zdrowia skrytykował projekt połączenia inspekcji kontroli żywności, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiceminister-zdrowia-skrytykowal-projekt-polaczenia-inspekcji-kontroli-zywnosci[dostęp: 20.03.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu