BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kluczowe kompetencje lidera w komórce zamówień publicznych
Key Skills Leader in Cell Public Procurement
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 148-162, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Lider w organizacji, Osobowość lidera, Zamówienia publiczne, Kompetencje, Kompetencje kierownicze
Leader in the organization, Leader's personality, Public procurement, Competences, Managerial competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System zamówień publicznych stawia przed osobami zarządzającymi w komórkach zamówień publicznych wysokie kompetencje w zakresie planowania i organizowania postępowań przetargowych, w związku z czym w artykule wyselekcjonowano kluczowe czynniki związane z tym procesem. Przeprowadzono badania na 85 urzędnikach różnych szczebli zatrudnionych w administracji publicznej na stanowisku zamawiającego. Dobór celowy próby miał na celu zebranie jak największej liczby kompetentnych odpowiedzi osób znających specyfikę tego zawodu oraz wyeliminowanie obiegowych i subiektywnych poglądów osób z nim niezwiązanych. Po wyselekcjonowaniu przez ankietowanych najważniejszych czynników zostały one poddane analizie zgodnie z metodyką myślenia sieciowego, co pozwoliło na wyodrębnienie czynników aktywnych i krytycznych, które ze względu na skuteczność działania zostały uznane jako kluczowe. W rolę ekspertów w trakcie analiz prowadzonych przy zastosowaniu wspomnianej metodyki wcieliło się 32 studentów studiów podyplomowych Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno prywatne. Studenci ci reprezentowali zarówno jednostki administracji publicznej, jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych. Taki dobór próby w zakresie podmiotowym odpowiadał założeniom metodyki, która zakłada zróżnicowanie stanowisk i spojrzenie na analizowany problem z różnych perspektyw. (abstrakt oryginalny)

The public procurement system confronts personnel managers in public procurement cells with high competence in planning and organizing tender procedures. Accordingly, the selected article-no key factors were associated with this process. For this purpose, ba-dishes for 85 officials of various levels of employment in public administration at the position of the contracting authority were conducted. Purposeful selection was attempted, to gather as many competent people familiar with the specific response of the profession and the elimination of circulation and subjective views of people outside it. After being selected by the respondents, the most important factors were analyzed in accordance with the methodology of thinking power, which allowed the isolation of active and critical factors, which, due to their effectiveness, have been identified as key. The role of experts during the analyses carried out using that methodology created 32 postgraduate students in public procurement and public-private partnerships. These students represented both public administration and the contractors participating in the tenders. Such a sample in terms of subjective assumptions corresponds to the methodology, which assumes the divergence of positions and looks at the problem, analyzed from different perspectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabowski, M., 2002, Rozwój kadry menedżerskiej, www.kadry.info.pl.
 2. Filipowicz, E., 2014, Trudności napotykane przy realizacji zamówień publicznych, Warszawa.
 3. Klimarczyk, G., Masadyński, M., Wyrwicka, M., 2009, Zastosowanie analizy myślenia sieciowego do kierowania zmianą w firmie montażowej, Logistyka, nr 2.
 4. Kożusznik, B., 2007, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 5. Matusiak, K.B., Kuciński, J., Gryzik, A., 2009, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
 6. NIK, 2015, Informacja o wynikach kontroli. Zamówienia publiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Olszewska, J., Rokicki, J., 2010, Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Probst, G., Gomez, P., 1989, Vernentztes Denken. Untemehmen ganzheitlichen führen, Wiesbaden.
 9. Rosiński, J., 2006, Partycypacja pracowników w budowaniu systemów ocen kompetencji, w: Zbiegień-Maciąg, L., Beck, E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" i "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury, AGH, Kraków.
 10. Sajkiewicz, A. (red), 2008, Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 11. Senge, P.M., 2004, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Staniszewska, A., 2014, Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji, Poznań.
 13. Steward, D.M., 1994, Praktyka kierowania. Jak kierować innymi, sobą i firmą, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu