BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Karol (Uniwersytet Zielonogórski), Skrzypek Katarzyna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wykorzystywanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej i automotive
Using of Integrated Systems in Polish Manufacturing Enterprises from Metal and Automotive Industry
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 4, s. 18-22, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Produkcja, Transfer wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Przemysł metalowy
Enterprises, Production, Knowledge transfer, Knowledge management, Metal industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej i automotive na temat wykorzystania systemów ERP przez te przedsiębiorstwa. Zaprezentowane wyniki badań stanowią kolejną część cyklu artykułów na temat przedsiębiorstw produkcyjnych z branż automotive i metalowej w Polsce. Wcześniejsze artykuły zespołu badawczego przedstawiały badania pilotażowe i ich analizę. Obecny artykuł prezentuje wyniki badań właściwych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część - teoretyczna dotyczy definicji branży automotive i metalowej, pojęcia zarządzania i organizacji inteligentnej, charakterystyki systemów ERP oraz wybranej metody badań. Druga część prezentuje wyniki przeprowadzonych prac badawczych.(fragment tekstu)

Decisions taken in a company depends on many factors. First of all, they depend on the management style. Managers have their own different from another style of managing people, processes, assets and infrastructure. These differences result from many causes, e.g. Different systems of mutual relations between the manager and the rest of the group. However, the management is primarily targeting, in which attitudes, aspirations, interests and behavior of managers depend on their knowledge base and information resources. Management contributes to the proper functioning of the company, and thus maximize profits. In order to optimize the production processes are created the conditions in which knowledge and accurate processing of information is a key challenge faced by managers of manufacturing companies. Knowledge is now the superior value and its proper use significantly affect the development of the company. In order to aggregate the knowledge systems are created which have the knowledge to collect and analyze above al. Proper analysis of information plays an important role in the production process. Properly programmed tools enable accurate production planning and observation of the process at every stage. These tools, known as ERP systems, are a synthesis of knowledge of each employee. The functioning of such systems in enterprises is very common for the functioning of the market. Due to this, these systems are popular and widely implemented. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and automotive industry by the use of ERP systems in these companies. This article make up a part of the cycle of the articles about manufacturing companies of the automotive and metal industries in Poland. Earlier articles of the research team based on the analysis of the pilot studies. The present article presents the results of research already appropriate. The article consists of two parts. The first theoretical part concerns the definition of the automotive and metal industry, the concepts of management and organization of intelligent characteristics of ERP systems and the chosen method of research. The second part presents the results of research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowski K., Determinanty rozwoju innowacji produktowych i procesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej - koncepcja badań. "Logistyka" 2015, nr 4, s. 8791-8798.
  2. Grudzewski W., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 24.
  3. http:/www.przygonska.arg.pl/metody_badan.htm.
  4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2016, s. 65-66.
  5. Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, EMAR Research Marketing, Warszawa 2009, s. 3-34.
  6. Merkisz J., The automotive market in the time of global economic crisis, "Combustion Engines" 2009, No. 3.
  7. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 173, s. 142-174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu