BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bezpieczeństwo żołnierzy. Czy gaz łzawiący i oślepiająca broń laserowa powinny być legalną bronią? Uwagi na tle postępu technologicznego
Safety of Soldiers. Should Tear Gas and Blinding Laser Weapons Be Legalweapons? Remarks in Light of the Technological Progress
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 29-39, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Prawo międzynarodowe, Konflikty zbrojne, Żołnierz
International law, Armed conflicts, Soldier
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych reguluje prowadzenie działań zbrojnych i zawiera zasady mające zapewnić ich "humanitaryzację". Jedną z takich zasad jest zasada niezadawania zbędnego cierpienia żołnierzom. W oparciu o tę zasadę wprowadzono do traktowego prawa konfliktów zbrojnych wiele zakazów używania określonych rodzajów broni, np. broni chemicznej, biologicznej, min przeciwpiechotnych, bomb kasetowych czy oślepiającej broni laserowej. Niektóre z tych zakazów są kwestionowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę postępujący rozwój technologiczny i medyczny. Stawiane są pytania typu "czy lepiej jest być martwym czy niewidomym?", które mają stanowić argument na rzecz regulowania użycia pewnych broni, a nie ich zupełnego zakazywania, jak w przypadku oślepiającej broni laserowej, której dotyczy to pytanie. W artykule przedstawione zostaną argumenty za i przeciw zakazom używania przede wszystkim oślepiającej broni laserowej i gazu łzawiącego. Na tej podstawie Czytelnik będzie w stanie wyrobić sobie zdanie na tytułowy temat. (abstrakt oryginalny)

International law of armed conflict governs the conduct of hostilities and includes rules designed to ensure "humanizing" military actions. One of these principles is the prohibition of causing unnecessary suffering of soldiers. Based on this principle many prohibitions on the use of certain types of weapons were introduced to treaty law of armed conflict, for example chemical weapons, biological weapons, anti-personal landmines, cluster bombs and blinding laser weapons. Some of these prohibitions are challenged especially given the technological and medical development. Questions are asked, including "is it better to be dead or blind?" which are an argument in favor of regulating the use of certain weapons and not their complete ban, as in the case of blinding laser weapons, which applies to this question. The article presents arguments for and against prohibiting the use of above all blinding laser weapons and tear gas. On this basis, the reader will be able to form an opinion on the title topic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bucholc Martyna. 2012. "Użycie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego. Wybrane aspekty z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego". Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Nr 3: 169-181.
 2. Bunn George. 1970. "The Banning of Poison Gas and Germ Warfare: The U.N. Role". American Society of International Proceedings Nr 64: 194-199.
 3. Docherty Bonnie. 2012. Losing Humanity. The Case against Killer Robots (raport International Human Rights Clinic i Human Rights Watch) W http://www.hrw.org/ reports/2012/11/19/losing-humanity-0.
 4. Dunlap Charles Jr. 2015. Guest Post - A Better Way to Protect Civilians and Combatants than Weapons Bans: Strict Adherence to the Core Principles of the Law of War W http://intercrossblog.icrc.org/blog/guest-post-a-better-way-to-protect-civilians-and-combatants-than-weapons-bans-strict-adherence-to-the-core-principles-of-the-law-of-war#sthash.WcglrPyo.dpbs=.
 5. Dunlap Charles Jr. 2015. Guest Post: To Ban New Weapons or Regulate Their Use? W https://www.justsecurity.org/21766/guest-post-ban-weapons-regulate-use/
 6. Dunlap Charles Jr. 2015. Is it Really Better to be Dead than Blind? W https://www.justsecurity.org/19078/dead-blind/.
 7. Geoghegan Kelly. 2015. On the Utility of Weapon Bans and Restrictions - Anti-personnel Mines, Cluster Munitions and Blinding Lasers W http://intercrossblog.icrc.org/blog/on-the-utility-of-weapon-bans-and-restrictions-blinding-lasers-cluster-munitions-and-anti-personnel-mines#sthash.oEUMqkuM.dpbs=.
 8. Ghanem Antione Abi. 2013. Guest Post: Remarks on the Holy See's Statement on Weaponized Drones W http://justsecurity.org/2013/12/03/statement-holy-see-weaponized-drones/.
 9. ICRC Fact Sheet, What is international humanitarian law. 2014. W https://www.icrc.org/en/ document/what-international-humanitarian-law.
 10. ICRC. Blinding laser weapons: questions and answers. 1994. W https://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/57jmcz.htm.
 11. Johnstone L. Greig. 1970-1971. "Ecoside and the Geneva Protocol". Foreign Affairs Nr 49: 711-720.
 12. Knuckey Sarah. 2013. Introduction to the Holy See's Statement on Weaponized Drones W http://justsecurity.org/2013/12/03/knuckey-holy-see-statement-weaponized-drones/.
 13. Lok Corie. 2014. Curing blindness: Vision quest W http://www.nature.com/news/curing-blindness-vision-quest-1.15875.
 14. Marcinko Marcin, Łubiński Piotr. 2009. "Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego". Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
 15. McCauley Lauren. 2013. 'Historic' Drone Landing Paves Way for 'Killer Robots' Anytime, Anywhere W http://www.commondreams.org/headline/2013/07/10-8.
 16. Mills James E. 1931-1932. "Chemical Warfare". Foreign Affairs Nr 10 (1931-1932): 444-452.
 17. Moll John. 2013. Przeprowadzono pierwszy test broni laserowej, montowanej na pojazdach W http://tylkonauka.pl/wiadomosc/przeprowadzono-pierwszy-test-broni-laserowej-montowanej-pojazdach.
 18. Szpak Agnieszka. 2013. "Broń autonomiczna w międzynarodowym prawie humanitarnym". Studia Prawnicze Nr 2: 117-134.
 19. Szpak Agnieszka. 2014. "Międzynarodowe prawo humanitarne". Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 20. Thermobaric Explosive. Global Security. W http://www.globalsecurity.org/military/systems/ munitions/thermobaric.htm.
 21. IV Konwencja haska o prawach i zwyczajach wojny na lądzie z załączonym do niej Regulaminem praw i zwyczajów wojny na lądzie z 18 października 1907 r. Dz. U. z 1927 r., nr 21, poz. 161.
 22. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny [w:] Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik.
 23. Rezolucja nr 1652 (XVI) z 1961 r. W http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/16.
 24. I Protokół dodatkowego do Konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8 czerwca 1977 r. Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik.
 25. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu z 1972 r. Dz. U. z 1976 r., nr 1, poz. 1 , załącznik.
 26. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z 1993 r. Dz. U. z 1999 r., nr 63, poz. 703, załącznik.
 27. Konwencja ottawska o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z 1997 r. Dz. U. z 2013 r., nr 323.
 28. Protokół IV w sprawie oślepiającej broni laserowej do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki z 1995 r. Dz. U. z 2007 r., nr 215, poz. 1583.
 29. Opinia doradcza w sprawie legalności groźby lub użycia broni jądrowej, 1996 r. W http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4.
 30. Konwencja o zakazie używania, prowadzenia badań, produkcji, nabywania, składowania, przechowywania lub przekazywania broni kasetowej z 2008 r. W http://www.un.org/ disarmament/content/slideshow/ccm/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu