BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubaj Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa
The Place of Individuals in Modern Understanding of Security
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 61-76, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Prawo międzynarodowe, Bezpieczeństwo personalne
Security, International law, Personal security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest problematyce bezpieczeństwa personalnego oraz jego miejsca i znaczenia we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie bezpieczeństwa oraz przedstawione zostały jego podstawowe typologie. Następnie zdefiniowano pojęcie "bezpieczeństwa jednostki". W dalszej części artykułu scharakteryzowane zostały zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem mających swoje źródło we współczesnej cywilizacji. Na koniec przedstawione zostały filary ochrony bezpieczeństwa jednostki w prawie międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The study is devoted to the issues of personal security and its place and importance in the modern understanding of security. First, the concept of security is explained and its basic typologies are presented and next there is made an attempt to define the individuals' security. Later, threats of human security, particularly, those that are the product of present civilization are described. At the end, issues of international law dedicated to personal security are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonisławska Barbara. 2012. "Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego". Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja Nr 1: 113-128.
 2. Brzeziński Michał. 2009. Rodzaje bezpieczeństwa państwa. W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 33-43.
 3. Ciekanowski Zbigniew. 2010. "Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa". Kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique Nr 1: 27-46.
 4. Cieślarczyk Marian. 1999. "Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szans i zagrożeń". Zeszyty Naukowe AON Nr 2: 232-243.
 5. Czupryński Andrzej. 2015. Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. W Bezpieczeństwo. Teoria, badania, praktyka, 9-24.
 6. Drabik Krzysztof. 2013. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. W Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, 35-47.
 7. Fehler Włodzimierz. 2010. Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. W Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, 16-24.
 8. Fehler Włodzimierz. 2012. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Arte.
 9. Gierszewski Janusz. 2013. Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 10. Hampson Fen Osler. 2012. Bezpieczeństwo jednostki. W Studia bezpieczeństwa, 225-240.
 11. http://www.cyberprzemoc.pl.
 12. http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/dokumenty/cyberprzestepczosc/2960,Cyberprzestepczosc.html.
 13. Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan (red.). 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 14. Kaźmierczak-Pec Dorota. 2013. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzkiego. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa w rzeczywistości ponowoczesnej. W Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe, 43-60.
 15. Kołodziejczyk Kazimierz. 2009. "Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny". Zeszyty Naukowe WOSWL Nr 1: 134-143.
 16. Kołodziejczyk Kazimierz. 2010. "Personalny wymiar bezpieczeństwa". Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Nr. 1: 95-102.
 17. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności to umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja weszła w życie 3 września 1953 roku. https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf.
 18. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 roku. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/728.
 19. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi sporządzona w Warszawie 16 maja 2005 roku http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081610998.
 20. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 roku. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 20090200107.
 21. Korycki Stefan. 1994. System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 22. Kunikowski Jerzy. 2006. Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego człowieka. W Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, 93 -99.
 23. Kwiasowski Zbigniew, Durmała Tadeusz. 2005. Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku. W Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, 25 - 34.
 24. Marczuk Karina Paulina. 2009. Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security). W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 66-78.
 25. Maslow Abraham. 1990. Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 26. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1977 roku. http://www.bezuprze dzen.org/doc/4aKWSPDR.pdf.
 27. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19770380167.
 28. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/ onz/1948.html.
 29. Prawo międzynarodowe W https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/prawo_miedzynarodowe/.
 30. Skrabacz Aleksandra. 2012. Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 31. Smolski Wiesław. Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Whttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66149/32_Wieslaw_Smolski.pdf.
 32. Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 33. Tomaszewski Tadeusz. 1971. Wstęp do psychologii. Warszawa: PWN.
 34. Urbanek Andrzej. 2013. Ludzki wymiar bezpieczeństwa. W Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, 41-59.
 35. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/fxac08115plc_002.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu