BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Olgierd (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Sienkiewicz -Kaya Hanna (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Zakrzewska Sylwia (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Tytuł
Patriotism in the face of modern threats
Patriotyzm w obliczu współczesnych zagrożeń
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 115-124, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Patriotyzm, Obronność, Tożsamość narodowa, Wartość fundamentalna
Patriotism, Defences, National identity, Fundamental value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Patriotyzm jako postawa społeczno-polityczna mająca swój wyraz w umiłowaniu ojczyzny i narodu, nierozerwalnie związana z gotowością do ponoszenia ofiar dla ich ogólnego dobra wielokrotnie ewoluowała na przestrzeni wieków, będąc jednocześnie niejednokrotnie wypaczaną i deformowaną na potrzeby istniejących ideologii. Obecnie obserwuje się kryzys wartości patriotyczno-obronnych jak również swoisty upadek postaw patriotycznych Polaków. Przyczyną zaistniałego stanu rzeczy są w znacznej mierze postępujące procesy globalizacyjne, czyniące z człowieka obywatela świata i dające mu wręcz nieograniczone możliwości w układzie społeczno-politycznym. W obliczu nasilającej się w ostatnim czasie dyfuzji kultur niezwykle istotne staje się poczucie własnej tożsamości, kultury i świadomości patriotycznej, pozwalające na pielęgnowanie wartości fundamentalnych dla naszego narodu i jego bezpiecznego przetrwania. (abstrakt oryginalny)

Patriotism as a socio-political attitude having its expression in love of the homeland and the nation, inextricably linked with the willingness to make sacrifices for the common good, repeatedly evolved over the centuries, while at the same time often distorted and deformed for the need of existing ideology. Currently, there is a crisis of patriotic-defense values as well as a kind of collapse of patriotic attitudes of Poles. The cause of the state of affairs is the largely advancing globalization processes that make human the citizen of the world and giving almost unlimited possibilities in the socio-political system. In the face of the recent worsening diffusion of cultures, a sense of their own identity, culture and patriotic awareness becomes crucial, allowing for nurturing the values fundamental to our nation and its secure survival. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz Tadeusz, Siuda Tadeusz. 1978. Problemy obronności w systemie szkolnym, Warszawa: WSiP.
 2. Bogusz Jan. Kosyrz Zdzisław. 1991. Wychowanie patriotyczne młodzieży. Warszawa: STANOGRAF.
 3. Chałas Krystyna, Kowalczyk Stanisław. 2006. Wychowanie ku wartościom narodowo- patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. Tom II. Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo pokój. Lublin - Kielce: Jedność.
 4. Fehler Włodzimierz, Wiśniewski Bernard. (red.). 2006. Edukacja obronna społeczeństwa. Materiały z III Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną 11 października 2006 r. we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej oraz Stowarzyszeniem "Ruch Wspólnot Obronnych". Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.
 5. Kaliński Mirosław (red.). 2001. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 6. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy.
 6. Kaliński Mirosław (red.). 2001. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 7. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy.
 7. Kaliński Mirosław (red.). 2002. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 8. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy.
 8. Karolczak Maria (red.). 2012. Maski i twarze patriotyzmu Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.
 9. Kęsik Jan. 1998. Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918 - 1939. Wrocław: UW.
 10. Kloczkowski Jacek (red.). 2006. Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera.
 11. Król Marcin. 2004. Patriotyzm przyszłości. Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
 12. Kunikowski Jerzy (red.). 2001. Przygotowanie obronne społeczeństwa. Warszawa: Bellona.
 13. Nikitorowicz Jerzy (red.). 2013. Patriotyzm i nacjonalizm: ku jakiej tożsamości kulturowej?. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 14. Pomykało Wojciech (red.). 1968. Patriotyzm, ideologia, wychowanie: dyskusja na temat patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 15. Rosa Ryszard. 2004. Współczesne determinanty wychowania patriotyczno-obronnego. W Wychowanie patriotyczno-obronne: Tradycje i współczesność, s. 89 - 99. Siedlce: AP.
 16. Salij Jacek. 2005. Patriotyzm dzisiaj. Poznań: W drodze.
 17. Stępień Ryszard, Wroński Ryszard. (red.). 1999. Edukacja obronna młodzieży na przełomie wieków. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach badań statutowych w WSP w Krakowie w dniach 29-30 września 1998 r. Kraków: WSP.
 18. Wesołowska Eugenia Anna, Szerauc Andrzej. (red.). 2002. Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
 19. Wierzbicki Grzegorz. 2004. Uwarunkowania w kształtowaniu postaw patriotyczno- obronnych. W Wychowanie patriotyczno-obronne: Tradycje i współczesność, s. 177 - 183. Siedlce: AP.
 20. Wychowanie patriotyczne - wychowaniem dla pokoju. Materiały z konferencji naukowej 18 - 19 grudnia 1986. Studia i Materiały Nr 6. Nauki społeczne. 1988. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.
 21. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. 1995. Wychowanie patriotyczne młodzieży. Bydgoszcz: Arcanus.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu