BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Porównanie zmian zachodzących w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku
Commercial Policy of the European Union and the United States at the Beginning of the XXI Century: a Comparison
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 94-105, bibliogr. 24 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Polityka handlowa
Trade policy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest zwięzła prezentacja zmian w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, prowadząca do podjęcia wspólnych bilateralnych rozmów liberalizujących wymianę handlową. Podstawową metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury przedmiotu i analiza dokumentów źródłowych. W artykule przedstawiono najważniejsze przyczyny ewolucji polityki handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz ewolucję podejścia od stosowania rozwiązań wielostronnych do bilateralnych, których kulminacją stały się rozmowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Mimo różnic w stosunku do wcześniejszej polityki handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, obecne podejście jest zbliżone.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to concisely present changes in the trade policy of the European Union and the United States leading to joint bilateral negotiations to liberalize trade. The basic research methods applied included a critical analysis of the literature and an analysis of source documents. The article describes the evolution of trade policy of the European Union and the United States from multilateralism to bilateralism and its major causes, as well as its culmination point - the negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment (TTIP). Despite the differences in the past, commercial policies of the European Union and the United States are currently quite similar.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEPR, 2013, Centre for Economic Policy Research, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment, Final Project Report, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf [dostęp: 03.03.2016].
 2. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K., 2014, Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 33.
 3. Czornik K., 2014, Królestwo Jordanii w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, nr 12.
 4. Departament Stanu USA, http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/fta/fta/ [dostęp: 22.02.2016].
 5. El-Agraa A.M., 2011, The European Union. Economics and Policies, Cambridge University Press, New York.
 6. Hanclich P., 2008, System preferencji celnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 7. IBRKiK, 2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Analiza wpływu i efektów umowy o SWHz USA na gospodarkę Polski, Warszawa.
 8. Komisja Europejska, 2010a, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 03.03.2010 Bruksela.
 9. Komisja Europejska, 2010b, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020, KOM(2010) 612 wersja ostateczna, 09.11.2010 Bruksela.
 10. Komisja Europejska, 2015a, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Handel z korzyścią dla wszystkich. W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej, COM(2015) 497 wersja ostateczna, 14.10.2015 Bruksela.
 11. Komisja Europejska, 2015b, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne (TTIP). W kierunku umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi. Treść TTIP. Przegląd i szczegółowy przewodnik w przystępnym dla wszystkich języku, Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 12. Komisja Wspólnot Europejskich, 2006, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Globalny Wymiar Europy - konkurowanie na światowym Rynku, COM(2006) 567 wersja ostateczna, 04.10.2006 Bruksela.
 13. Michalski M., 2014, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla wolnego handlu?, Difin, Warszawa.
 14. Mucha-Leszko В., 2014, Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?, Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Współczesne Problemy Ekonomiczne, nr 8 (Zeszyt Naukowy nr 800), Szczecin.
 15. Pollack M.A., Shaffer G.C. (ed.), 2001, Transatlantic Governance in the Global Economy, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford.
 16. Raś L., 2015, Prof. Leokadia Oręziak o TTIP. Umowa pomiędzy UE i USA będzie korzystna tylko dla wielkich korporacji, Dziennik Gazeta Prawna, 04.02.2015, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/851265,prof-leokadia-oreziak-umowa-ttip-korzysci-dla-korporacji- -isds.html [dostęp: 22.03.2016].
 17. Skrzypczyńska J., 2014, "Pakiet z Bali" a perspektywa zakończenia Rundy z Doha WTO, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369 (Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych tynkach, t. 2), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Wojtas M., 2015, Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku - główne trendy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41 (Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t.1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Woolcock S., 2007, European Union policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper, no. 03.
 20. WTO, 2001, World Trade Organization, Ministerial Declaration, WT/MN(01)/DEC/1, https:// www.wto.org/engHslVthewto_e/mirdst_e/rrun01_e/mindecl_e.pdf [dostęp: 24.02.2016].
 21. WTO, 2015, World Trade Organization, Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN(15)/DEC, https://www.wto.org/engüsh/ftewto_e/minist_e/mclO_e/nairobipackage_e.htm [dostęp: 24.02.2016].
 22. WTO, 2016, World Trade Organization Statistics database, http ://stat.wto.org/Home/ WSDBHome.aspx?Language=E [dostęp: 22.02.2016].
 23. Żołądkiewicz K., 2015, Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41 (Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t.1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 24. Żukrowska K., Janus J., Pokrywka Ł., 2013, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne. Sposób USA i UE na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych, brief programowy Instytutu Kościuszki, wrzesień 2013, http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/8208/Transatlantyckie-Partnerstwo-Handlowo-Inwestycyjne.-Spos% C3 b-U-SA-i-UE-na-kszta towanie-mi% C4 dzynarodowyc../ [dostęp: 03.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.007.5588
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu