BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Damian (University of Lodz)
Tytuł
Wprowadzenie do problemu ubóstwa w ujęciu Amartyi Kumara Sena : wymiar etyczny
Introduction to the Problem of Poverty by Amartya Kumar Sen : the Ethical Dimension
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2016, vol. 19, nr 3, s. 85-98, bibliogr. 33 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Rozwój, Poglądy ekonomiczne, Poglądy filozoficzne
Poverty, Development, Economic views, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Sen Amartya Kumar
Abstrakt
Celem artykułu jest próba skonfrontowania istniejących w literaturze przed-miotu definicji ubóstwa i sposobów podejścia do analizy tego zjawiska z myślą Sena. Odwołując się do jego koncepcji staram się dowodzić, że definicja ubóstwa powinna być osadzona na płaszczyźnie etycznej. Przyjętą metodę badawczą stanowią studia literatury przedmiotu. W pierwszej części artykułu scharakteryzowane zostały definicje ubóstwa i sposoby prezentowania tego zjawiska. Z kolei w części drugiej dokonano analizy i interpretacji poglądów Sena na podstawie jego głównych prac. W wnioskach końcowych przedstawiono argumenty, które przemawiają na rzecz tezy, że koncepcja ludzkich zdolności Sena implikuje konieczność umieszczenia definicji ubóstwa na płaszczyźnie etycznej. (fragment tekstu)

On the threshold of the 21st century the problem of poverty has not been dealt with yet. The world constantly suffers hunger, and many people have no access to running water or education. This raises fundamental question, which have bothered economy researchers for centuries: What determines the wealth of some countries, and the poverty of others? One of the contemporary researchers analysing the causes of poverty and development barriers is Indian economist Amartya Sen. Referring to the socio-economic theory of Sen, the author indicates that modernity implies the need for reflection on the definition of poverty. The author attempts to justify the thesis which focuses on the dissonance between the evaluation concepts of good and evil with objective economic factors which define poverty. The author claims that the definition of poverty should be grounded in considerations concerning good and evil in a specific time, as well as cultural and historical context. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak K., Zmiany wzrostu wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi, "Wiadomości Statystyczne" 2012, nr 11, s. 22-34.
 2. Bagiński P., Amartya Sen i jego koncepcja wyjścia ze stanu ubóstwa poprzez poszerzenie zakresu wolności, "Dialogi o Rozwoju" 2007, vol. 2007, nr 1, s. 63-66.
 3. Dzionek-Kozłowska J., R. Matera, Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, Lodz University Press & Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2015.
 4. Dzionek-Kozłowska J., R. Matera, O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, "Gospodarka Narodowa" 2016, nr 5 (w druku).
 5. Friedman M., R. Friedman, Wolny Wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006.
 6. Galbraith J.K., Istota masowego ubóstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 7. Godłów-Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 8. Grabowska M., Ubóstwo jako efekt zewnętrzny funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki [w:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, red. B. Kryk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 9. Hardin G., Lifeboat Ethics: the Case Against Helping the Poor, "Psychology Today" 1974, 8 września, s. 38-43.
 10. Kohler B., Teoretyk ekonomii i dobrobytu [w:] 12 ikon ekonomii. Od Smitha do Stiglitza, red. R. Lüchinger, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 11. Kwarciński T., Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2006, vol. 9, nr 1, s. 233-244.
 12. Kwarciński T., Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem, "Prakseologia" 2006, nr 146, s. 31-50.
 13. Matera P., R. Matera, Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2011, vol. 14, s. 55-65, http://www.an nalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2011/2011_01_matera_55_65.pdf.
 14. Matera R., Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2013, vol. 16, s. 307-318, http://www.annalesonline.uni. lodz.pl/archiwum/2013/2013_matera_307_318.pdf.
 15. Nasar S., Indian Wins Nobel Award in Economics, "The New York Times" 1998, http:// www.nytimes.com/1998/10/15/business/indian-wins-nobel-award-in-economics.ht ml?pagewanted=all.
 16. Panek T., Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru [w:] Statystyka społeczna - dokona-nia, szanse, perspektywy, GUS, Warszawa 2008.
 17. Paszkowicz M.A., Niepełnosprawność w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możli-wości, "Prakseologia" 2014, nr 156, s. 205-224.
 18. Rajnehma M., Bieda, "Dialogi o Rozwoju" 2007, nr 1, s. 35-51.
 19. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Sandel M.J., Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Wydawnictwo KURHAUS, War-szawa 2013.
 21. Sen A., Democracy as Universal Value, "Journal of Democracy" 1999, nr 10.3, s. 3-17.
 22. Sen A., J.P. Fitousssi, J. Stiglitz, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 23. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
 24. Sen A., Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford 1981.
 25. Sen A., Racjonalność i wybór społeczny [w:] Elementy teorii wyboru społecznego, red. G. Lissowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 26. Sen A., Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 27. The Millenium Development Goals Report 2015, United Nations, New York 2015.
 28. World Development Report 2000/2001 Attacking Poverty, Oxford University Press, New York 2001.
 29. World Development Report 2014/2015. Ending Poverty and Sharing Prosperity, The World Bank and The International Monetary Fund, Washington 2015.
 30. Zwarthoed D., Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 31. http://stat.gov.pl/
 32. http://www.nobelprize.org/
 33. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu