BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Teresa (Politechnika Poznańska), Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
A study on Student Entrepreneurship - Selected Theoretical and Empirical Aspects
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 27-47, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja ekonomiczna, Studenci
Entrepreneurship, Education, Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Economic education, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie - na tle ogólnych rozważań o istocie, roli i rodzajach przedsiębiorczości - wybranych teoretycznych aspektów postaw przedsiębiorczych studentów oraz prezentacja wyników badań własnych w tym obszarze. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem naukowym publikacji jest ocena poglądów i opinii studentów w związku z istotą przedsiębiorczości i postawami przedsiębiorczymi. Przedstawione badania empiryczne mają charakter dynamiczny i stanowią kontynuację badań przeprowadzonych w 2010 roku w wybranych uczelniach w Wielkopolsce. Badania zostały zrealizowane metodą ilościową z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej. PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W części pierwszej scharakteryzowano wybrane definicje i klasyfikacje przedsiębiorczości oraz wskazano związek między zamiarem bycia samodzielnym a intencją przedsiębiorczą. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów wybranych wielkopolskich uczelni w zakresie ich postaw przedsiębiorczości. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że studenci wykazują dość silne postawy przedsiębiorcze: 68,8% studentek i 59% studentów pierwszego roku oraz 64,9% studentek i 70% studentów trzeciego roku określało siebie jako osoby przedsiębiorcze. Taka postawa nie przekładała się jednak na zamiar założenia własnej firmy: 50,1% studentek i 38,5% studentów pierwszego roku planowało założyć własną firmę, a 2,6% studentów już ją posiadało, ponadto 2,7% studentek i 8,8% studentów trzeciego roku prowadziło już własną firmę, a 37,9% studentek i 47% studentów miało zamiar ją założyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Ankietowani wysoko ocenili takie cechy przedsiębiorcy jak: umiejętności organizacyjne, pewność siebie, kreatywność, ambicję i motywację do osiągania swoich celów oraz umiejętność zarządzania ludźmi i działania w zespole. Badani w bardzo różny sposób pojmowali istotę przedsiębiorczości: niektórzy wiązali ją głównie z prowadzeniem firmy i działalnością o charakterze zarobkowym, a inni traktowali ją jako zespół cech charakteru. Potwierdza to złożoność zjawiska przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat należy traktować jako niezbędny element wychowania warunkujący rozwój społeczeństwa potrafiącego funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Ze względów ekonomicznych i społecznych państwo powinno formułować politykę na rzecz rozwijania postaw przedsiębiorczych i w związku z tym uruchomić mechanizmy sprzyjające realizowaniu ich, zwłaszcza wśród studentów i absolwentów szkół wyższych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Alongside a general discussion of the nature, roles and types of entrepreneurship and enterprise, the article presents selected theoretical aspects of student entrepreneurship and the results of the author's studies in the field. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODOLOGY: The central research problem addressed in the paper is to assess students' views and opinions regarding the nature of entrepreneurship and their attitude to it. The study described in the article is of a dynamic nature and is a continuation of a project conducted in 2010 in selected institutions of tertiary education in the Wielkopolska region. The study uses the quantitative method, namely the auditorium survey. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper is divided into two parts. The first one describes selected definitions and classifications of entrepreneurship and identifies a relationship between self-sufficiency and the intention to establish an enterprise. The second part presents the results of the survey conducted by the authors among students of selected educational institutions in the Wielkopolska region and specifically their attitude towards entrepreneurship. RESEARCH RESULTS: The empirical study shows that students are strongly motivated to engage in enterprise: more than 60% of the respondents described themselves as enterprising. However, such attitudes do not universally translate into an intention to start one's own business. The respondents valued highly such entrepreneur's qualities as organizational skills, self-confidence, creativity, ambition, being driven to achieve one's goals and people management and teamworking skills. The respondents differed widely in their views on the nature of entrepreneurship and enterprise: some associated it solely with running one's own company in order to make a profit, while others saw it as a set of personality traits. Such a broad range of views underscores the complexity of entrepreneurship in today's economies. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The development of entrepreneurial skills from a young age should be recognized as critical for creating a society capable of functioning in a knowledge-based economy. For economic and social reasons, the state should formulate a policy that will foster entrepreneurship. Specific mechanisms should be established that help attain this goal, targeted especially at university students and graduates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Seria Monografie, 106. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 2. Bławat, F. (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo SPG.
 3. Buchta, K. i Jakubiak, M. (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych jako element innowacyjności. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 9 (2), 167-179.
 4. Dąbrowska, K. i Skowron, M. (2015). Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 18 (3), 121-131.
 5. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 6. Gartner, W.B. (1988). Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question. American Journal of Small Business (Spring), 11-32.
 7. Kwieciński, L. i Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University. Horyzonty Wychowania, 13(26).
 8. Łuczka, T. (2007). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Wyd. II. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 29-40.
 9. Łuczka, T. i Przybysz, J. (2010). Postawy studentów wobec przedsiębiorczości. W: J. Grzywacz i S. Kowalski (red.), Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Płock: Wydawnictwo PWSZ, 43-55.
 10. Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. e-mentor.edu.pl, 3(45).
 11. Okoń-Horodyńska, E (2008). Edukacja dla innowacji (czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(31), 34-54.
 12. Peters, M., Sigl, C. i Strobl, A. (2007). Die Einstellung zum Unternehmertum aus Sicht zukünftiger Universitätsabsolventen. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 4, 291-308.
 13. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 306-315.
 15. Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [II]. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 164-172.
 16. Raport z badań 2013. Global Entrepreneurship Monitor. Polska. PARP. 2014. Warszawa.
 17. Rembiasz, M. (2014). Dojrzała przedsiębiorczość - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 799, Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 165-174.
 18. Roszkowska-Mądra, B., Parfieniuk, A. i Studnicki, M. (2014). Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. Optimum, Studia Ekonomiczne, 6 (72), 217-235.
 19. Siemieniak P. (2015). Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 169-179.
 20. Timmons, J. (1999). New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century. 5th Edition: Irwin/McGraw-Hill.
 21. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.
 22. Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI, (7,[III]), 25-40.
 23. Wasilczuk, J. (2014), Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,799: Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 196-206.
 24. Więcek-Janka, E. (2013). Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 25. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_pl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153402
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu