BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Safin Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Pluta Jacek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje
Entrepreneurship of Young People and Career Paths. The State of Affairs, Determinants, Consequences.
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 67-86, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Młodzież, Przedsiębiorczość, Edukacja, Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej
Youth, Entrepreneurship, Education, Professional career, Career development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zinterpretowanie przyczyn niepowodzeń wysiłków edukacyjnych na rzecz upowszechniania ścieżki przedsiębiorczej jako modelu kariery zawodowej ludzi młodych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest ustalenie charakteru zależności, jakie zachodzą miedzy edukacją a przedsiębiorczością poprzez zastosowanie modelu analizy empirycznej opartej na badaniu postaw i doświadczeń edukacyjnych ludzi młodych będących w końcowej fazie edukacji oraz tych, którzy zdążyli zdobyć doświadczenie na rynku pracy, realizując własny model kariery zawodowej. PROCES WYWODU: Logika wywodu oparta jest na modelu empirycznym, w którym system edukacyjny ujęto jako zespół doświadczeń wyniesionych w toku edukacji, konfrontując je z faktycznie realizowanymi ścieżkami zawodowymi ludzi młodych. Czynnikiem moderującym badaną zależność była przedsiębiorczość ujęta jako aspiracja do założenia firmy jako możliwa ścieżka kariery oraz rodzaj kompetencji społecznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku przeprowadzonych analiz autorzy poddają krytycznej ocenie mity odnoszące się do przedsiębiorczości. Pierwszy dotyczy błędnego założenia, że przedsiębiorczość założycielska jest lepszą (nobilitującą) stroną aktywności ludzi młodych na rynku pracy. Drugi mit łączy się z błędnym uznaniem, iż edukacja na rzecz przedsiębiorczości przede wszystkim wzmacnia skłonność do zakładania firm. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W zakończeniu autorzy rekomendują badania nad przedsiębiorczością, które wykraczają poza jej rozumienie związane z procesem zakładania firmy. Przedsiębiorczość należy rozumieć bardziej jako aktywność związaną z radzeniem sobie na rynku pracy (w życiu) niż jako skłonność do zakładania własnej firmy. Przy takim rozumieniu inaczej powinno się spoglądać także na rodzaj wiedzy przekazywanej w modelu edukacyjnym wyrażającym się w koncepcji edukacji do pracy, która w większym stopniu musi uwzględniać różnorodność - nieliniowość ścieżek edukacyjnych przygotowujących młodych ludzi do zbierania różnych doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to interpret the reasons behind the failure of educational efforts to popularize the entrepreneurial path as a professional career model for young people. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The key research problem is connected with determining the nature of the relationship between education and entrepreneurship by applying a model of empirical analysis based on the investigation of the attitudes and learning experiences of young people who are in the final stage of their education and those who have already acquired some experience in the labour market realizing their own model of professional career. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The logic of reasoning is based on an empirical model in which the educational system is conceived as a set of experiences gained in the course of education confronted with professional paths young people actually pursue. The factor which moderates the relationship in question is entrepreneurship perceived as an aspiration to set up a business as a possible career path and a kind of social competence. RESEARCH RESULTS: The analyses resulted in the authors' taking a critical view of the myths pertaining to entrepreneurship. The first myth regards the mistaken assumption that the kind of entrepreneurship related to setting up one's own business is a better (ennobling) side of the young people's activity in the labor market. The second myth is connected with the erroneous belief that teaching entrepreneurship primarily strengthens people's willingness to set up their own businesses. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: Concluding, the authors recommend conducting further studies on entrepreneurship which will move beyond the notion of entrepreneurship as involving only the process of setting up one'e own business. Entrepreneurship needs to be conceived more in terms of an activity relating to how to succeed in the labour market (in life) than the willingness to set up one's own business. Seeing entrepreneurship in such a way, one should also look differently at the knowledge transferred in the educational model which expresses itself in the concept of education for work, and which must take into account the diversity - nonlinearity - of educational paths designed to prepare young people to accumulate different experiences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bae, T.J, Qian, S., Miao, Ch. i Fiet, J.O. (2014). The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice, Special Issue, Vol. 38, Issue 2, March.
 2. Bańka, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości. Kapitał kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 3. Bell, D. (1998). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Brajer-Marczak, R., Marciszewska, A., Safin, K., Tiukało, A. i Witwicka-Dudek, A. (2010). Przedsiębiorczość akademicka. Jak komercjalizować wiedzę powstającą we wrocławskim środowisku naukowym. Wrocław: Meritum.
 5. Bratnicki, M. i Strużyna, J. (2002). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.
 6. Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Crant, J.M. (2000). Proactive Behavior in Organizations. Journal of Management, Vol. 26, No. 3, 435-462.
 8. Glinka B. i Gudkova S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: GWP.
 10. Meredith, G.G., Nelson, R.E. i Neck, P.A. (1982). The Practice of Enterpreneurship. Geneva: International Labour Office.
 11. Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. McCrae, R.P. i Costa, P.T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 13. Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, 26, Vol. 13.
 14. Standing, G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Vecchio, R.P. (2003). Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. Human Resource Management Review, 13, 303-327.
 16. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 26, Vol. 13, 11-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153404
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu