BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wyzwania zarządcze dla organizacji świadczącej usługi zdrowotne jako organizacji nowoczesnej. Zarys problematyki
Management challenges in organisations providing health services as modern organisations. outline of the problem.
Źródło
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, 2016, nr 1, s. 113-131, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą, Usługi medyczne, Ochrona zdrowia, Innowacje
Quality management, Knowledge management, Medical services, Health care protection, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu ukazanie istoty organizacji nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zarządzania, w tym zarządzania jakością. Podjęto próbę odniesienia rozważań do organizacji usługowej jako organizacji nowoczesnej, w tym do organizacji świadczących usługi zdrowotne. Wyzwania zarządcze dla organizacji usługowej świadczącej usługi medyczne jako organizacji nowoczesnej kierują uwagę na konieczność wykorzystania zasobów wiedzy w budowaniu przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, zorientowanego na podwyższanie jakości usług i wdrażanie innowacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the characteristics of a modern organisation with special emphasis on the importance of management, including quality management. The article presents the considerations concerning service organisations as modern organisations, in particular, healthcare providers. Challenges in the management of a service organisation providing medical services, as a representative of a modern organisation, point to the need to use knowledge resources in building knowledge-based businesses aiming at improving the quality of services and implementing innovations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 2. Brett R., Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation" 2002.
 3. Bromber P., Hady J., Lachowska H., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Ślusarczyk B., Zdanowska J., System ochrony zdrowia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 4. Chabiera J, Doroszewicz S, Zbierzchowska A, Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000.
 5. Grudzewski W. M., Hajduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 6. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 7. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Bojewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 8. Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, red. M. Rybak, "Monografie i opracowania", nr 470, SGH, Warszawa 2000.
 9. Kierunki rozwoju marketingu usług: teoria i praktyka, red. A. Czubała, J. W. Wiktor, WSPiM, Chrzanow 2002.
 10. Kromer B., Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, Politechnika Koszalińska, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania" 2009, nr 2.
 11. Lewandowski J., Zarządzanie jakością, Marcus, Łodź 1998.
 12. Murkowski M., Nowacki W., Koronkiewicz A., Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szpitalnictwa, Warszawa 1996.
 13. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 14. Pawluczuk A., Istota zarządzania wiedzą, w: A. Błaszczuk, J. J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 15. PN-EN ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 16. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 17. Rudawska I., Urbańczyk E., Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012.
 18. Senge P., Kleiner A., Roberts C., Ross R. B., Smith B. J., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka,Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2002.
 19. Siciński M., Kwalifikacje czy kompetencje?, "Edukacja i Dialog", listopad 2003, nr 9 (152).
 20. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2000.
 21. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C. H. Beck, Warszawa 2005.
 22. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 23. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 24. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., nr 14,poz. 89 z poźn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 ze zm.).
 26. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).
 27. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 28. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 29. Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W. M. Grudzewski, J. Merski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu