BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
The Role of the Education System in Creating Conditions for Developing Knowledge-Based Economy in Poland
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 103-121, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój gospodarczy, Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Oświata
Knowledge-based economy, Economic development, Competitiveness, Entrepreneurship, Education system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia, Singapur, Polska
Finland, Singapore, Poland
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza dwóch przypadków systemów edukacyjnych w Singapurze i w Finlandii, porównanie ich z systemem edukacji w Polsce, konfrontacja wyników analizy z wybranymi wskaźnikami pozycji konkurencyjnej gospodarek tych krajów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor formułuje następujący problem badawczy: jaki powinien być system oświaty, aby wspierał konkurencyjność gospodarki aspirującej do miana opartej na wiedzy? Jako metody badawcze zastosowano analizę przypadków (case study) trzech wybranych systemów oświaty oraz analizę statystyk wielonarodowych charakteryzujących konkurencyjność poszczególnych gospodarek narodowych. PROCES WYWODU: Nowa ekonomia XXI wieku oznacza reorientację współczesnej gospodarki polegającą na stopniowym przechodzeniu od gospodarki tradycyjnej do gospodarki opartej na wiedzy. Dotychczasowe konkurowanie państw, regionów i przedsiębiorstw na bazie ich zasobów materialnych ustępuje powoli miejsca konkurowaniu zasobami niematerialnymi, takimi jak: kapitał intelektualny, wiedza czy innowacyjne technologie. O możliwościach rozwoju w coraz większym stopniu będzie decydować potencjał intelektualny i społeczny. Warunkiem krytycznym w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy są kompetencje zawodowe pracowników, ich obycie w technologiach ICT, umiejętności komunikacyjno-lingwistyczne, obycie międzynarodowe, a przede wszystkim silna orientacja przedsiębiorcza: skłonność do podejmowania ryzyka, innowacyjność, kreatywność i pasja - stanowiące kompetencje miękkie. Najlepszym środowiskiem regularnego i efektywnego kształtowania tego typu kompetencji jest szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Konkurencyjność polskiej gospodarki jest relatywnie niska, a polski system oświaty nastawiony na transfer werbalnych treści programowych nie kształci kompetencji kluczowych w nowej ekonomii XXI wieku. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autor rekomenduje wprowadzenie zmian do systemu oświaty w Polsce na wzór sprawdzonych rozwiązań w Singapurze i Finlandii. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is an analysis of two cases of the educational systems in Singapore and Finland, comparing them with the Polish education system and, finally, confronting the analytical results with selected indicators of competitiveness of the economies they function in. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The author formulates the research problem the following way: What should an education system be like in order to support competitiveness of the economy aspiring to the status of the knowledge-based one? The study applies a case study and the analyses of multinational statistics on states' competitiveness as research methods. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The new economy means reorientation of the contemporary economy based on the transformation from the traditional one into the knowledge-based one. Existing competition of countries, regions and enterprises based on their tangible resources is being replaced by competition based on intangible resources, such as: intellectual capital, know-how, and innovative technologies. Therefore, social development will increasingly depend on intellectual and interpersonal potentials. The critical conditions in the process of building knowledge-based economy appear to be professional/ vocational competences of entrepreneurs and employees, their experiences in ICT, communicative and linguistic skills, international mobility and, first of all, entrepreneurial orientation: their readiness to take risk, innovativeness, creativity and passion standing for so called soft competences. Primary and secondary schools are considered the best environment for systematic and effective shaping of such competences. RESEARCH RESULTS: The competitiveness of the Polish economy is relatively low, and the Polish education system focuses on the transfer of verbal, curricular contents instead of developing competences and skills required by the new economy. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The author recommends introducing changes in the Polish education system, similar to the ones applied by Singapore and Finland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agency for Science, Technology and Research. (2013). National Survey of Research and Development in Singapore. Pozyskano z: http://www.a-star.edu.sg/Portals/0/media/RnD_Survey/RnD_2013.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 2. Berger, B. (red). (1994). Kultura przedsiębiorczości. Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".
 3. CRiDO TAXAND. (2014). Raport o stanie patentowania w Polsce. Pozyskano z: http://taxand.pl/attachments/Book/Raport%20o%20stanie%20patentowania%20w%20Polsce%20Crido%20Taxand_2014.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 4. Drucker, P.F. (1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Business.
 5. Nagórny, N. (2011). Rola polityki przemysłowej w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Problemy regionalizmu i globalizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 221, 476-477.
 6. Ng Pak Tee. (2004). Innovation and Enterprise in Singapore Schools. Educational Research for Policy and Practice, 3, 183-198.
 7. OECD - Finland Report. (2010). Finland: Slow and Steady Reform for Consistently High Results. Pozyskano z: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46581035.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 8. OECD. (2013). Structural Policy. Country notes. Singapore. Pozyskano z: http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/Singapore.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 9. OECD Factbook. (2013). Economic, Environmental and Social Statistics. Expenditure on R&D. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-60-en (dostęp: 03.02.2016).
 10. OECD. (2013). Science&Technology. Pozyskano z: http://www.oecd.org/std/08_Science_and_technology.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 11. OECD. (2015). Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 Innovation for growth. Pozyskano z: https://books.google.pl/books?id=9abGCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (dostęp: 03.02.2016).
 12. Ohmae, K. (1990). The Borderless World. New York: HarperCollins.
 13. PCT. (2015). Yearly Review. Pozyskano z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ en/wipo_pub_901_2015.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 14. PISA. (2016). Pozyskano z: http://www.bbc.com/news/business-26249042, https://pl.wikipedia.org/wiki/PISA_(badanie), http://www.telegraph.co.uk/edu-cation/leaguetables/10488555/OECD-education-report-subject-results-in-full. html (dostęp: 03.02.2016).
 15. Popczyk, W. (2013). Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect. Łódź: WUŁ.
 16. Porter, M. (1998). The competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
 17. Singapore Ministry of Education. (2010). Building a National Education System for the 21st century: The Singapore Experience. Pozyskano z: https://www.edu.gov.on.ca/bb4e/Singapore_CaseStudy2010.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 18. Singapore Ministry of Education. (2016). Pozyskano z: https://www.moe.gov.sg/education/primary/ (dostęp: 03.02.2016).
 19. UNESCO. (2015). EFA National Review Finland. Pozyskano z: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229932E.pdf (dostęp: 03.02.2016).
 20. WEF. (2015). Competitiveness rankings. Pozyskano z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/ (dostęp: 03.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153406
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu