BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczyk Angelika (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej
Selected Forms of Education and the Development of Entrepreneurial Attitudes among University Students
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 175-193, tab., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Edukacja, Przedsiębiorczość, Edukacja przedsiębiorcza, Studenci, Szkolnictwo wyższe
Spearman's rank correlation coefficient, Education, Entrepreneurship, Entrepreneurial education, Students, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest określenie związku pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w wymiarze postawy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a uczestnictwem w różnorodnych formach edukacji formalnej i nieformalnej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Organizacja procesu edukacji w kontekście rozwoju przedsiębiorczości ograniczana jest głównie do przekazywania wiedzy o przedsiębiorczości, kształtowaniu umiejętności, nie zaś w celu budowania u uczniów postaw przedsiębiorczych. Podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych efektów, a główne błędy można upatrywać w systemie edukacyjnym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment wyników badań przeprowadzonych wśród studiujących na uczelniach w województwie podlaskim w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Analizy dokonano na podstawie literatury przedmiotu i zastosowanych metod statystycznych (korelacje Spearmana). PROCES WYWODU: Rozważania wprowadzające przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. W dalszej części dokonano analizy statystycznej zgromadzonych danych. W pierwszej kolejności zaprezentowano zależności pomiędzy uczestnictwem w edukacji formalnej a postawą przedsiębiorczą, następnie zależności między edukacją nieformalną a postawą przedsiębiorczą studentów. Przedstawiono również związek pomiędzy uczestnictwem w edukacji formalnej i nieformalnej a posiadaniem własnej działalności gospodarczej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Występuje bardzo słaba zależność między niektórymi, podejmowanymi aktywnościami a przyjmowaną postawą przedsiębiorczą i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, przy czym siła oddziaływania edukacji nieformalnej jest nieznacznie większa. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski z badań mogą się przyczynić do przekształcenia systemu szkolnictwa oraz ewolucji instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości w kierunku organizacji aktywności, wykazujących związek z rozwojem przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to identify relations between the development of entrepreneurship among academic students in the context of attitude and running a business and participation in various forms of formal and informal education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The organization of the educational process in the context of the development of entrepreneurship is limited to the transfer of knowledge about entrepreneurship and the development of skills, and is not focused on developing entrepreneurial attitudes of students. This way of teaching does not bring the expected results, and the educational system can be sen as the element responsible for this lack of results. The paper describes the study conducted among students of universities in Podlaskie Voivodeship in the summer semester of the academic year 2014/2015. The analyses presented in the article are based on subject literature and selected statistical methods (Spearman correlation). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Introductory considerations are based on selected subject literature, which is followed by the statistical analysis of the collected data. At first, the relationship between participation in formal education and entrepreneurial attitude is presented, and then the relationship between formal education and an entrepreneurial attitude of students is examined. The correlation of participation in formal and informal educational activities and running own business is also reported. RESEARCH RESULTS: There is a very weak relationship between certain activities of both formal and informal forms of education and an entrepreneurial attitude and running own business, however, the power of influence of non-formal education is slightly higher. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The conclusions of the study may contribute to the transformation of the education system and the evolution of instruments which support the development of entrepreneurship towards the organization of activities directed at developing entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K. i Chmura, K. (2015). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. PARP. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/93/Lokalne.pdf, 6.
 2. Brajer-Marczak, R. i Marciszewska, A. (2008). Czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów Dolnego Śląska. Problemy Zarządzania, 2, 170.
 3. Bratnicki, M. i Strużyna, J. (2004). Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: IPiSS, 179-190.
 4. Casson, M., Yeung, B., Basu, A. i Wadeson, N. (red.). (2009). The Oxford Handbook of Entrepreneurship. New York: Oxford University Press.
 5. Chen, S., Hsiao, H., Chang, J., Chou, C., Chen, C., Shen, C. (2015). Can the entrepreneurship course improve the entrepreneurial intentions of students? International Entrepreneurship and Management Journal, Volume 11, Issue 3, 559.
 6. Dembińska, A. (2012). Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Warszawa: Difin, 214-215.
 7. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. Pozyskano z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf.
 8. Glinka, B. i Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 9. Jamka, B. (2012). Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Jensen, T.L. (2014). A holistic person perspective in measuring entrepreneurship education impact. Social entrepreneurship education at the Humanities. The International Journal of Management Education 12 (2014), 353.
 11. Orzechowski, K. (2012). Przedsiębiorczość w doktrynie, dydaktyce i praktyce. W: J. Pasieczny, B. Glinka i A. Brzozowska (red.), Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania. Warszawa: WWZ, 55.
 12. Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 14. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 15. Strużycki, M. (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 249.
 17. Węcławska, D., Tarnawa, A. i Zadura-Lichota, P. (2012). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 57. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15203.pdf.
 18. Zimnoch, K. (2012). Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. W: D. Kotlorz i A. Rączaszek (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Katowice: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 53-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu